Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: beroep tegen weigering of intrekking

Een buitenlander in Vlaanderen tewerkstellen: beroep tegen weigering of intrekking

De Dienst Economische Migratie kent momenteel een grote toevloed aan aanvragen, de doorlooptijd kan tot 2 à 3 maanden oplopen. Dien uw aanvraag daarom tijdig in.
Indicatie wachttijden toelating tot arbeid

Wat kan u doen als u het niet eens bent met de weigerings- of intrekkingsbeslissing omtrent uw aanvraag toelating tot arbeid voor bepaalde of onbepaalde duur? Er zijn meerdere mogelijkheden:

  • U kan een nieuwe aanvraag indienen, volledig en/of met nieuwe elementen, die wordt dan opnieuw onderzocht.
  • U kan als werknemer een nieuwe werkgever zoeken die een nieuwe aanvraag voor een toelating tot arbeid van bepaalde duur indient.
  • U kan als werkgever beroep aantekenen tegen de weigeringsbeslissing van een aanvraag of de intrekkingsbeslissing van een toelating voor bepaalde duur. 

  • U kan als werknemer beroep aantekenen tegen de weigeringsbeslissing van een aanvraag of een intrekking van een toelating tot arbeid van onbepaalde duur. 

Indien u een onontvankelijkheidsbeslissing heeft ontvangen, dan werden niet alle vereiste documenten voor een arbeidstoelating in het dossier toegevoegd. In zo’n geval wordt de aanvraag niet inhoudelijk behandeld.

Het heeft dus geen zin om extra documenten of informatie met betrekking tot deze aanvraag te bezorgen. Als u de ontbrekende documenten heeft verkregen, dient u een nieuwe aanvraag in via het portaal ‘Working in Belgium(opent in nieuw venster)’, waarbij u alle vereiste documenten voor de arbeidstoelating toevoegt.

Tegen een onontvankelijkheidsbeslissing kunt u geen beroep aantekenen. Er is echter wel een beroepsmogelijkheid bij de Raad van State. Dit is een administratief beroep dat binnen 60 dagen na betekening van deze negatieve beslissing moet worden ingediend.

Het verzoekschrift voor dit beroep dient aan verschillende vormvoorwaarden te voldoen (terug te vinden in de gecoördineerde wetten van de Raad van State).

Wie kan beroep aantekenen?

  • De buitenlandse werknemer (of diens mandataris) die voor zijn aanvraag ‘toelating tot arbeid onbepaalde duur’ een weigering ontving of zijn toegekende toelating tot arbeid van onbepaalde duur werd ingetrokken.

en/of

  • De werkgever van wie de aanvraag tot toelating tot arbeid (met gecombineerde vergunning of arbeidskaart) voor diens werknemer wordt geweigerd of waarvan de gegeven toelating tot arbeid met gecombineerde vergunning of arbeidskaart voor diens werknemer wordt ingetrokken.

Hoe beroep aantekenen: procedure

Een beslissing tot weigering of intrekking ontvangt u via het Uniek Loket.

Indien u beslist om in beroep te gaan, dient u dit binnen één maand na kennisgeving van de beslissing tot weigering of intrekking te doen en dit per aangetekende brief.

Het beroep dient gemotiveerd te zijn en opgesteld te zijn in één van de drie landstalen.

U kan het beroepschrift zelf opstellen of u heeft ook de mogelijkheid om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat of mandataris die u vrij kiest. Deze kan dan voor u het beroep indienen.

Indien de mandataris (die geen advocaat is) nog niet gekend is in het Uniek Loket dient er een schriftelijke volmacht bij het beroep te worden gevoegd.

In het beroepschrift argumenteert u waarom u niet akkoord gaat met de beslissing en voegt u bewijsstukken toe die van belang zijn om de argumenten te ondersteunen.

Het beroep wordt aangetekend ingediend bij de bevoegde Vlaamse Minister:

Vlaamse minister

bevoegd voor het Tewerkstellingsbeleid, Departement Werk en Sociale Economie

Dienst Economische Migratie

Koning Albert II laan 15 bus 380

1210 Brussel

U kan geen beroep aantekenen door een beroepsschrift via e-mail te versturen, enkel het aangetekend schrijven telt.

Voor de administratieve verwerking vragen wij u om een digitale versie van het beroepschrift in een ‘Office’-formaat (MS Word, Apple iWork, Google docs, ...) of als PDF met kopieerbare inhoud te mailen naar beroep.arbeidskaart@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Wat gebeurt er als het beroepschrift ingediend is?

U krijgt een ontvangstmelding van het beroep via e-mail van zodra de aangetekende zending ontvangen is. De Minister legt het beroep voor aan de Dienst Economische Migratie en vraagt advies.

De Dienst Economische Migratie onderzoekt of het beroep voldoet aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden voorwaarden (bv. werd het beroep tijdig aangetekend overgemaakt, etc.).

Indien het beroep ontvankelijk is, start de Dienst Economische Migratie haar onderzoek. Het kan zijn dat er bijkomende informatie wordt gevraagd of er kan bijkomende informatie opgevraagd worden bij externe diensten zoals bijvoorbeeld VDAB, Vlaamse Sociale Inspectie, Toezicht op de Sociale Wetten, enz.

Zodra alle informatie (interne & externe) is verzameld zal de Minister een beslissing nemen.

De beslissing van de Minister wordt per aangetekend schrijven overgemaakt aan de verzoeker van het beroep.

Bij een positieve beslissing wordt er een nieuwe toelating tot arbeid uitgereikt door de Dienst Economische Migratie, die vervolgens aan de Dienst Vreemdelingenzaken wordt bezorgd voor verdere opvolging van het dossier en beslissing inzake de gecombineerde vergunning.

Hoelang duurt een beroep?

Een exacte tijdsduur kan er niet gegeven worden aangezien dit afhangt van verschillende elementen die in het dossier worden onderzocht. Wanneer extern informatie opgevraagd wordt dan heeft dit effect op de doorlooptijd.

Er wordt steeds alles in het werk gesteld om het beroepsdossier zo spoedig mogelijk te behandelen.

Wat gebeurt er met mijn recht op verblijf tijdens de beroepsprocedure?

Hiervoor dient u de federale Dienst Vreemdelingenzaken te contacteren(opent in nieuw venster).

Waar kan ik terecht voor eventuele vragen over mijn beroepsdossier?

U kan contact opnemen met de Dienst Economische Migratie via het emailadres beroep.arbeidskaart@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)