Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Gemeente app Blankenberge

Privacyverklaring Gemeente app Blankenberge

Algemeen

Sinds 7 juli 2022 heeft Digitaal Vlaanderen ook een Mijn Burgerprofiel app gelanceerd waarin dezelfde opzet bewaard blijft.

Dit is de privacyverklaring voor de stad Blankenberge, hierna vernoemd als “lokaal bestuur”.
Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop uw persoonsgegevens verwerkt worden, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van het lokaal bestuur, via de privacyverklaring van het lokaal bestuur(opent in nieuw venster). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen. Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.

De opzet van Mijn Burgerprofiel is om bestaande informatie die de overheid over u heeft, te tonen op een eenvoudige manier. Door deze informatie voor u te bundelen zet de Vlaamse overheid in op een transparante en overzichtelijke overheid, dit over de verschillende overheidsniveaus heen. Hiervoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR)) van toepassing is. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten u te identificeren, of een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Toegang

Download de app via de Apple App Store of de Google Play Store. Aanmelden kan met itsme, of een beveiligingscode via mobiele app of sms.

Verwerkte gegevens

In app van het lokaal bestuur worden dezelfde gegevens verwerkt als in de generieke Mijn Burgerprofiel app. Daarom verwijzen we u naar Verwerkte gegevens in de Mijn Burgerprofiel app.

Daarnaast worden in de app van het lokaal bestuur nog meer dienstverleningen aangeboden:

Verwerken en doorgeven van gegevens - verwerkingsverantwoordelijken

In de app van het lokaal bestuur worden gegevens die verwerkt worden in het kader van Mijn Burgerprofiel identiek verwerkt als deze op de webversie van Mijn Burgerprofiel, met uitzondering van de tab ‘In uw buurt’ wiens gegevens niet verwerkt worden in de app. Daarom verwijzen we u door naar de algemene privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel - Verwerken en doorgeven van gegevens - verwerkingsverantwoordelijken(opent in nieuw venster).

In de app van het lokaal bestuur worden echter ook extra dienstverleningen opgenomen, waarin persoonsgegevens verwerkt worden.

Onderstaande tabel toont de verwerkingsverantwoordelijke per dienstverlening.

Functionaliteit in de appPersoonsgegevenVerwerker

Verwerkingsverantwoordelijke

Stabiliteit van de appApp-Secret, Install-ID, sdkName, sdkVersion, osName, osVersion, locale timeZoneOffset, appVersion, appBuild en diagnostische gegevensDigitaal VlaanderenMicrosoft (App Center Crashes)

Veilig bewaren van gegevens

In de app van het lokaal bestuur worden gegevens die in het kader van Mijn Burgerprofiel worden verzameld, op dezelfde manier veilig bewaard als deze op de webversie van Mijn Burgerprofiel, met uitzondering van de tab ‘In uw buurt’ waarvan de gegevens niet verwerkt worden in de app. Daarom verwijzen we u door naar de algemene privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel - Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens(opent in nieuw venster).

De adresgegevens die ingevuld worden in de app, of persoonsgegevens bewaard worden in de wallet, worden lokaal bewaard op uw smartphone.

Wij verwerken enkel de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de nagestreefde gerechtvaardigde doeleinden. We waken daarbij over de volledigheid en juistheid van uw persoonsgegevens. We verwerken deze gegevens onder andere omdat we daartoe wettelijk verplicht zijn, voor de vervulling van een taak van algemeen belang, of wanneer je ons toestemming hebt gegeven.

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij daarvoor een wettelijke basis bestaat. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep doen op een extern bedrijf (bv. een softwarefirma of gespecialiseerd adviesbureau) of uw gegevens doorgeven aan een andere overheidsinstelling, dan mogen zij uw gegevens alleen verwerken binnen het met hen afgesproken kader.

In principe worden uw gegevens enkel binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens in uitzonderlijke gevallen toch buiten de EER verwerkt worden, dan gebeurt dit steeds in overeenstemming met de voorschriften van de AVG.

Uw rechten als gebruiker

U hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens

  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens

  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens

  • het recht om uw toestemming in te trekken

  • het recht om u te verzetten tegen een verwerking

  • het recht op beperking en het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

Elk verzoek voor de uitoefening van uw rechten dient u te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke van de desbetreffende gegevens. In de gemeente app is het lokaal bestuur slechts voor enkele verwerkingen verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen zijn andere overheidsdiensten verwerkingsverantwoordelijke, en kan het lokaal bestuur zelf niet bepalen of er al dan niet gevolg kan gegeven worden aan uw verzoek.

Elk verzoek dat u aan het lokaal bestuur zou richten, stuurt het lokaal bestuur uiteraard door naar de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten in verband met gegevens waar het lokaal bestuur verwerkingsverantwoordelijke is kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van het lokaal bestuur. Dit kan via e-mail naar informatieveiligheid@blankenberge.be(opent in uw e-mail applicatie).

Voor het uitoefenen van uw rechten in het kader van Mijn Burgerprofiel verwijzen u door naar de privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel(opent in nieuw venster).

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop het lokaal bestuur uw gegevens verwerkt, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming van het lokaal bestuur aanspreken via informatieveiligheid@blankenberge.be(opent in uw e-mail applicatie). Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtscommissie(opent in nieuw venster) of de Gegevensbeschermingsautoriteit(opent in nieuw venster).

Als u het niet eens bent met de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u eveneens verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen aanspreken via privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.