Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring Mijn Burgerprofiel app

Privacyverklaring Mijn Burgerprofiel app

Bent u op zoek naar de privacyverklaring van de webversie van Mijn Burgerprofiel?

Ga naar de privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel.

Algemeen

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen. Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.

De opzet van Mijn Burgerprofiel is om bestaande informatie die de overheid over u heeft, te tonen op een eenvoudige manier. Door deze informatie voor u te bundelen zet de Vlaamse overheid in op een transparante en overzichtelijke overheid, dit over de verschillende overheidsniveaus heen. Hiervoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR)) van toepassing is. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten u te identificeren, of een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Sinds 7 juli 2022 heeft Digitaal Vlaanderen ook een Mijn Burgerprofiel app gelanceerd waarin dezelfde opzet bewaard blijft.

Digitaal Vlaanderen neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. In dit beleid tracht Digitaal Vlaanderen uw vragen met betrekking tot haar gegevensverwerking in het kader van Mijn Burgerprofiel te beantwoorden.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Toegang

Download de app via de Apple App Store(opent in nieuw venster) of de Google Play Store(opent in nieuw venster). Aanmelden kan met itsme, of een beveiligingscode via mobiele app of sms.

Verwerkte Gegevens

In de Mijn Burgerprofiel app worden dezelfde gegevens verwerkt als die in de webversie van Mijn Burgerprofiel (met uitzondering van de tab ‘In uw buurt’ wiens gegevens niet verwerkt worden in de app). Daarom verwijzen we u door naar de algemene privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel - Verwerkte gegevens(opent in nieuw venster).

In de Mijn Burgerprofiel app worden ze echter op een andere manier gevisualiseerd dan in de verschillende categorieën die gebruikt worden in de webversie van Mijn Burgerprofiel.

Daarnaast worden in de Mijn Burgerprofiel app nog meer dienstverleningen aangeboden:

Ten slotte worden in de Mijn Burgerprofiel app gegevens verwerkt in het kader van het opvolgen van de stabiliteit van de app en het treffen van corrigerende maatregelen.

Verwerken en doorgeven van gegevens - verwerkingsverantwoordelijken

In de Mijn Burgerprofiel app worden gegevens die verwerkt worden in het kader van Mijn Burgerprofiel identiek verwerkt als deze op de webversie van Mijn Burgerprofiel, met uitzondering van de tab ‘In uw buurt’ wiens gegevens niet verwerkt worden in de app. Daarom verwijzen we u door naar de algemene privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel - Verwerken en doorgeven van gegevens - verwerkingsverantwoordelijken.

In de Mijn Burgerprofiel app worden echter ook extra dienstverleningen opgenomen, waarin persoonsgegevens verwerkt worden. Voor al deze persoonsgegevens is Digitaal Vlaanderen de verwerkingsverantwoordelijke.

Onderstaande tabel toont de functionaliteit en de persoonsgegevens die ervoor gebruikt worden:

Functionaliteit in de appPersoonsgegevenOntvangers
Afvalkalender

Adresgegevens

Deze gegevens worden enkel gebruikt om deze functionaliteit te personaliseren. Dit heeft geen betrekking op uw officieel domicilieadres

Limburg.net
VacaturespostcodeVDAB
UiT in uw buurtPostcodePubliq vzw
Stabiliteit van de appApp-Secret, Install-ID, sdkName, sdkVersion, osName, osVersion, locale timeZoneOffset, appVersion, appBuild en diagnotische gegevensMicrosoft (App Center Crashes)
Mijn BibliotheekLidmaatschapgegevens, aantal ontleningen, aantal reservaties en openstaand saldo/

Bij het configureren van de app wordt zorg gedragen om de informatie zo veel als mogelijk in de Europese Economische Ruimte te verwerken. Toch kan niet uitgesloten worden dat voor verwerkingen waarbij Microsoft als verwerker optreedt, er gegevens worden meegedeeld buiten de Europese Economische Ruimte.

Wanneer toestemming wordt gegeven voor het verzamelen van crash gegevens, stemt u in met deze mogelijke transfers.

Veilig bewaren van gegevens

In de Mijn Burgerprofiel app worden gegevens die in het kader van Mijn Burgerprofiel worden verzameld, op dezelfde manier veilig bewaard als deze op de webversie van Mijn Burgerprofiel, met uitzondering van de tab ‘In uw buurt’ wiens gegevens niet verwerkt worden in de app. Daarom verwijzen we u door naar de algemene privacyverklaring van Mijn Burgerprofiel - Bewaartermijn en beveiliging van uw gegevens(opent in nieuw venster).

De adresgegevens die ingevuld worden in de app of persoonsgegevens bewaard in de wallet, worden lokaal bewaard op uw smartphone. Deze gegevens worden niet bewaard door Digitaal Vlaanderen.

Uw rechten als gebruiker

U hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

  • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;

  • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;

  • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

  • het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Elk verzoek voor de uitoefening van uw rechten dient u te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke van de desbetreffende gegevens. In Mijn Burgerprofiel is Digitaal Vlaanderen slechts voor enkele verwerkingen verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen, waarbij Digitaal Vlaanderen als verwerker optreedt ten behoeve van overheidsdiensten die de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens zijn, kan Digitaal Vlaanderen zelf niet bepalen of er al dan niet gevolg kan gegeven worden aan uw verzoek.

Elk verzoek dat u aan Digitaal Vlaanderen zou richten, stuurt Digitaal Vlaanderen uiteraard door naar de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen. Dit kan per e-mail naar privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie)(opent in uw e-mail applicatie). Gelieve bij uw verzoek een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te voegen, zodat Digitaal Vlaanderen u kan identificeren.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen aanspreken via privacy@digitaal.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.