Algemeen

Mijn Burgerprofiel is een toepassing die werd ontwikkeld en wordt beheerd door Digitaal Vlaanderen (vroeger agentschap Informatie Vlaanderen). Dit is een intern verzelfstandigd agentschap van de Vlaamse overheid.

De opzet van Mijn Burgerprofiel is om bestaande informatie die de overheid over u heeft, te tonen op een eenvoudige manier. Door deze informatie voor u te bundelen zet de Vlaamse overheid in op een transparante en overzichtelijke overheid, dit over de verschillende overheidsniveaus heen. Hiervoor is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, waardoor de wetgeving inzake verwerking van persoonsgegevens (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG of GDPR)) van toepassing is. Persoonsgegevens zijn gegevens die toelaten u te identificeren, of een band te leggen met u als natuurlijke persoon.

Digitaal Vlaanderen neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen zoals die zijn voorgeschreven door de AVG, desgevallend aangevuld door federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming bij de verwerking van persoonsgegevens. In dit beleid tracht Digitaal Vlaanderen uw vragen met betrekking tot haar gegevensverwerking in het kader van Mijn Burgerprofiel te beantwoorden.

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u steeds terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen, via privacy@digitaal.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen (zie verder).

Toegang

Hoe krijg ik toegang tot Mijn Burgerprofiel?

U krijgt toegang tot Mijn Burgerprofiel door aan te melden op

Aanmelden kan met itsme, uw eID en een kaartlezer, of een beveiligingscode via mobiele app of sms, door rechtsboven te klikken op ‘Aanmelden’ of ‘Mijn Burgerprofiel’.

Als u succesvol bent aangemeld, ziet u rechtsboven uw naam staan en eventuele nieuwe ongelezen meldingen.

Wie heeft toegang tot Mijn Burgerprofiel?

Mijn Burgerprofiel is enkel toegankelijk voor meerderjarige burgers.

Digitaal Vlaanderen heeft geen toegang tot uw gegevens; die zijn persoonlijk en enkel toegankelijk voor uzelf.

Verwerkte gegevens

In Mijn Burgerprofiel worden gegevens verwerkt en weergegeven in 7 categorieën.

Meldingen

In Mijn Burgerprofiel ontvangt u meldingen. Verandert er iets aan de status van uw dossier? Is uw attest beschikbaar? Of heeft u een eBox overheidsdocument ontvangen? U ziet in één oogopslag of er een bericht voor u is. Bekijk het overzicht van dienstverleningen waarvoor u meldingen kunt ontvangen. Mijn Burgerprofiel is een groeitraject en zal op termijn meer dienstverleningen bevatten.

U kunt zelf kiezen welke meldingen en updates u via e-mail wilt ontvangen en welk e-mailadres daarvoor gebruikt mag worden. Dit kunt u in Mijn Burgerprofiel selecteren in de categorie ‘Meldingen’ via ‘Inschrijven op updates en voorkeuren beheren’.

Documenten

In Mijn Burgerprofiel kunt u uw eBox berichten en documenten zien, van zodra u daar toestemming voor geeft. U krijgt dan een melding wanneer u een nieuw bericht of document ontvangt.

Aanvragen

U kunt in Mijn Burgerprofiel dienstverleningen rechtstreeks aanvragen. Het aantal dienstverleningen dat u rechtstreeks kunt aanvragen wordt in de toekomst steeds verder uitgebreid.

Attesten en vergunningen

U kunt in Mijn Burgerprofiel officiële attesten, vergunningen, afschriften of uittreksels van aangesloten instanties gratis opvragen. Bepaalde attesten kunt u meteen downloaden en afdrukken. Voor andere attesten wordt u doorgestuurd naar de website van de bevoegde stad of gemeente.

COVID-19

Uw COVID-19 certificaat

Indien u een geldig COVID-19 certificaat hebt, dan kunt u het in Mijn Burgerprofiel opvragen en downloaden. Het COVID-19 certificaat is het digitale bewijs van:

 • een vaccinatie tegen COVID-19,

 • een negatieve COVID-19 test,

 • of een herstel na een positieve COVID-19 test.

Het overzicht van al uw (vervallen) certificaten bekijkt u door te klikken op de naam van het certificaat of op de link onderaan de pagina.

Lees meer informatie over het COVID-19 certificaat. Het COVID-19 certificaat voor uw kind(eren) kunt u opvragen via mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)).

Uw COVID-19 vaccin

In de strijd tegen corona wordt iedereen uitgenodigd om zich gratis te laten vaccineren. In Mijn Burgerprofiel vindt u uw persoonlijke COVID-19 vaccinatiegegevens terug, met daarin alle details over de datum en locatie waar u uw vaccinatie krijgt toegediend. Op laatjevaccineren.be ((opent in nieuw venster)) leest u waarom vaccineren belangrijk is en meer veelgestelde vragen.

Uw gegevens bij de overheid

Mijn Burgerprofiel toont de gegevens die de overheid van u kent, opgedeeld per thema. Mijn Burgerprofiel is een groeitraject en bevat nog niet alle gegevens. Op termijn zal Mijn Burgerprofiel steeds meer gegevens bevatten.

In uw buurt

In Mijn Burgerprofiel kunt u een kaart van Vlaanderen raadplegen waarop u geografische gegevens kunt zien, zoals hinder door wegenwerken of een sportwedstrijd, of water- en overstromingszones. U kunt op deze pagina ook adressen opgeven en bewaren, zodat u snel naar deze plaatsen kunt navigeren op de kaart.

Foute gegevens

Het kan zijn dat de informatie die u op Mijn Burgerprofiel terugvindt onjuist, verouderd of onvolledig is. Dit betekent dat de overheidsdienst die deze informatie beheert niet over accurate informatie beschikt. U kunt een verzoek indienen bij de bevoegde instantie om deze informatie te corrigeren. De instantie is verantwoordelijk om deze gegevens (na eventuele controle) aan te passen. Op de tab ‘Uw gegevens’ vindt u de bevoegde instantie per gegevensblok via de blauwe informatieknop.

Verwerken en doorgeven van gegevens

Digitaal Vlaanderen als verwerker

Voor de meeste functionaliteiten van Mijn Burgerprofiel treedt Digitaal Vlaanderen op als verwerker. Dit betekent dat Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt ten behoeve van andere overheidsinstanties die de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens zijn.

Alle verwerkingen die Digitaal Vlaanderen in het kader van Mijn Burgerprofiel ten behoeve van andere overheidsinstanties uitvoert, kaderen in de dienstverlening van deze instanties, dan wel in hun actieve openbaarheidsverplichting.

De verplichtingen van Digitaal Vlaanderen ten aanzien van de instanties voor wie het gegevens verwerkt, werden in een bindend charter ((opent in nieuw venster)) opgenomen.

Digitaal Vlaanderen als verwerkingsverantwoordelijke

Voor een aantal gegevensverwerkingen bepaalt Digitaal Vlaanderen evenwel zelf het doel en de middelen en is Digitaal Vlaanderen dus verwerkingsverantwoordelijke. Meer bepaald plaatst Digitaal Vlaanderen cookies (hieronder vindt u meer uitleg over cookies) en houdt Digitaal Vlaanderen bepaalde gegevens bij die u zelf geheel vrijblijvend heeft ingevoerd, om uw gebruikservaring bij Mijn Burgerprofiel zo aangenaam mogelijk te maken. Het betreft volgende informatie:

 • uw roepnaam;

 • uw profielfoto;

 • uw contactgegevens;

 • uw bewaarde adressen.

Wanneer u uw roepnaam, profielfoto, contactgegevens en bewaarde adressen doorgeeft, leidt Digitaal Vlaanderen hieruit uw toestemming af om deze in uw centraal profiel te bewaren.

Ook voor de verwerking van de berichten uit eBox is Digitaal Vlaanderen verwerkingsverantwoordelijke, dit op basis van uw toestemming om deze berichten via Mijn Burgerprofiel te ontsluiten.

Cookies

Digitaal Vlaanderen verwerkt in het kader van Mijn Burgerprofiel ook gegevens door middel van cookies. Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. De cookies die door Mijn Burgerprofiel gebruikt worden zorgen voor een optimale werking van de website of toepassing en worden niet gebruikt voor andere doeleinden.

Doorgeven van gegevens

De persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van Mijn Burgerprofiel worden door Digitaal Vlaanderen niet aan derden doorgegeven en zijn strikt persoonlijk.

Veilig bewaren van gegevens

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die Digitaal Vlaanderen van andere overheidsinstanties verkrijgt, worden opgevraagd wanneer u zich bij Mijn Burgerprofiel aanmeldt, en slechts bewaard door Digitaal Vlaanderen in het kader van Mijn Burgerprofiel gedurende de periode dat u aangemeld bent. Nadat u uitlogt wordt deze informatie automatisch uit Mijn Burgerprofiel verwijderd.

De persoonsgegevens die u zelf opgeeft in Mijn Burgerprofiel ter vervollediging van uw centraal profiel, worden bewaard zolang u gebruik wilt maken van deze dienstverlening. Wanneer u zich gedurende twee jaar niet meer heeft aangemeld in Mijn Burgerprofiel, zullen deze gegevens uit de databanken van Digitaal Vlaanderen worden verwijderd. Wanneer u gegevens wijzigt of verwijdert, worden deze ook uit de databanken verwijderd. Het betreft meer bepaald uw roepnaam, uw profielfoto, uw bewaarde adressen en de contactgegevens die u hebt opgegeven om meldingen te ontvangen.

Beveiliging van gegevens

Volgende maatregelen werden genomen ter controle en bescherming van de gegevens die in het kader van Mijn Burgerprofiel verwerkt worden:

 • Geen toegang tot niet-geëncrypteerde data;

 • Encryptie ter afscherming van de data naar systeembeheerders toe;

 • Encryptie ter afscherming van onderschepping van gegevens tijdens het transport over het netwerk;

 • Volledige monitoring en opvolging;

 • Privileged access management.

Er worden op regelmatige basis veiligheidstesten uitgevoerd.

Uw rechten als gebruiker van Mijn Burgerprofiel

U hebt verschillende rechten bij de verwerking van persoonsgegevens, met name:

 • het recht op inzage in uw persoonsgegevens;

 • het recht op verbetering van uw persoonsgegevens;

 • het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;

 • het recht om uw toestemming in te trekken en het recht om u te verzetten tegen een verwerking.

Elk verzoek voor de uitoefening van uw rechten dient u te richten aan de verwerkingsverantwoordelijke van de desbetreffende gegevens. In Mijn Burgerprofiel is Digitaal Vlaanderen slechts voor enkele verwerkingen verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen, waarbij Digitaal Vlaanderen als verwerker optreedt ten behoeve van overheidsinstanties die de verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens zijn, kan Digitaal Vlaanderen zelf niet bepalen of er al dan niet gevolg kan gegeven worden aan uw verzoek.

Elk verzoek dat u aan Digitaal Vlaanderen zou richten, stuurt Digitaal Vlaanderen uiteraard door naar de bevoegde verwerkingsverantwoordelijke.

Verzoeken tot uitoefening van uw rechten kunt u richten aan de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen. Dit kan per e-mail naar privacy@digitaal.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Gelieve bij uw verzoek een recto-verso kopie van uw identiteitskaart te voegen, zodat Digitaal Vlaanderen u kan identificeren.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop Digitaal Vlaanderen uw gegevens verwerkt, kunt u verschillende acties ondernemen. U kunt hierover de functionaris voor gegevensbescherming van Digitaal Vlaanderen aanspreken via privacy@digitaal.vlaanderen.be (opent in uw e-mail applicatie). Daarnaast kunt u ook steeds een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Veelgestelde vragen