Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vastgoedforum Samenwerking en kennisdeling

Vastgoedforum

Om op een overheidsbrede manier aan vastgoed als een strategische troef actief te werken, is er een stimulerende structuur nodig. Een beleid gericht op samenwerking, kennis- en ervaringsdeling heeft behoefte aan een samenwerkings- en uitwisselingsplatform: het ‘Vlaams Vastgoedforum’. De werking van het vastgoedforum is in eerste instantie strategisch en gericht op het bereiken van gezamenlijke doelstellingen.

Achttiende vastgoedforum: Biodiversiteit

Het volgende Vastgoedforum met als thema ‘Biodiversiteit’ zal plaatsvinden op 23 mei 2024 van 8u30 tot 13u00 in het Belpairegebouw zaal 03.Z.03 (Klein Auditorium).

Presentaties afgelopen vastgoedfora

Op deze webpagina vind je de presentaties van de laatste 5 fora. Wil je graag een presentatie van een ouder forum alsnog bekijken? Dan volstaat het om dit te melden in Facilipunt(opent in nieuw venster).

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het Vlaams Vastgoedforum is het verhogen van het maatschappelijk en financieel rendement van de onroerend goederen van de Vlaamse overheid door interne samenwerking met respect voor de entiteitspecifieke vastgoeddoelstellingen.

Doelgroep

De kerndoelgroep voor het Vlaams Vastgoedforum richt zich in eerste instantie tot de Vlaamse entiteiten zoals opgenomen in het toepassingsgebied van het Vastgoedbeleid. Binnen deze groep wordt het meest intensief samengewerkt. Al deze partijen worden verzocht mee te werken aan de verdere uitbouw van een vastgoedbeleid voor de Vlaamse overheid als geheel en een kennisdeling tussen Vlaamse entiteiten onderling. Concreet worden de vastgoedverantwoordelijken, de databeheerders vastgoed en geïnteresseerden in vastgoed binnen de Vlaamse overheid uitgenodigd.

Werking

Het Vlaams Vastgoedforum is geen nieuwe entiteit maar een lichte structuur gradueel uit te bouwen in functie van kennisuitwisseling en samenwerking tussen alle verschillende vastgoedactoren binnen de Vlaamse overheid en daarbuiten. Het is een organisatiebreed forum voor alle overheidsvastgoedonderwerpen.

Om de werking efficiënt te houden is het aantal samenkomsten per jaar beperkt. Het is aan de leden van het forum om gezamelijk de werkagenda op te maken. Afhankelijk van de voorliggende agendapunten kunnen er ook onderdelen worden samengeroepen afhankelijk van het vereiste niveau (politiek, administratief strategisch, administratief operationeel) of van de focus (publiek vastgoed, patrimonium). Dit kan de vorm krijgen van zowel een structurele stuur- of programmagroep dan wel van werkgroepen.

Trekker

Als belangrijke exploitant van vastgoed binnen de Vlaamse overheid, heeft Het Facilitair Bedrijf een voorbeeldrol te vervullen binnen de Vlaamse overheid. Naast het streven naar duurzaamheid, toegankelijkheid, enz. vertaalt dit zich in een klantgerichte werking van de entiteit inzake vastgoedbeleid en -beheer.

Om hiertoe te komen is het, onder andere, belangrijk uitdagende en klantgerichte Service Level Agreements (SLA's) af te sluiten met haar klanten, het fungeren als een uniek aanspreekpunt voor de huisvestingsnoden van de klant door een goede klantencommunicatie of account management en het kunnen terugvallen op een goede ICT-onderbouwing en een uniform, intern werkingskader. Het Facilitair Bedrijf zal in de toekomst een belangrijke trekkers- en voorbeeldrol opnemen inzake vastgoedbeleid en -beheer.