Voorwaarden

Er moet tegelijkertijd aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • U hebt op 1 januari van het aanslagjaar minstens 2 kinderen die recht hebben op gezinsbijslag. Gezinsbijslag of groeipakket is de nieuwe naam van de kinderbijslag.
  • Uw kinderen zijn op 1 januari van het aanslagjaar gedomicilieerd op het adres van de woning waarvoor de vermindering van toepassing is. Dat wil dus zeggen dat de kinderen er ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.

Voor kinderen met een handicap wordt de vermindering verhoogd als u voor het kind beschikt over een algemeen attest:

  • afgeleverd door de FOD Sociale Zaken tot 31/12/2018, waaruit blijkt dat het kind in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of een invaliditeit van minstens 66%.
  • afgeleverd door Kind & Gezin vanaf 01/01/2019, waaruit blijkt dat het kind in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal, of minstens 4 punten in de eerste pijler.

Bedrag

De vermindering voor gezinsbijslaggerechtigde kinderen is een forfaitair bedrag dat van de basisheffing afgetrokken wordt en verhoogd met de opcentiemen.

Hoeveel de vermindering voor u persoonlijk bedraagt, kan u makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Procedure

Hoe u de vermindering verkrijgt, hangt er van af of u eigenaar of huurder bent. Voor eigenaars wordt ze automatisch toegekend. Voor huurders volstaat een eenmalige aanvraag.

Meent u dat u de vermindering niet gekregen hebt waar u recht op hebt? Dan kan u of uw verhuurder bezwaar indienen bij de Vlaamse Belastingdienst.