Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie komt in aanmerking voor Vlaams zorgkrediet?

Wie komt in aanmerking voor Vlaams zorgkrediet?

Wilt u meer tijd om voor uw kind(eren) te zorgen, voor een zieke te zorgen of een opleiding te volgen? Als u in de Vlaamse openbare sector werkt, kunt u daar via het Vlaams zorgkrediet verlof voor nemen en er tegelijk een uitkering voor krijgen.

  Wilt u snel weten of u in aanmerking komt voor het Vlaams zorgkrediet en zo ja, welke uitkering u daarbij zou ontvangen? Door in de simulator op enkele eenvoudige vragen te antwoorden, krijgt u snel een indicatie of u al of niet in aanmerking komt en een idee van de hoogte van het bedrag dat u eventueel zou ontvangen.

  U komt alleen in aanmerking voor Vlaams zorgkrediet als u:

  • in de Vlaamse openbare sector werkt
  • en de vrijgekomen tijd gebruikt voor een welbepaald doel.

  U werkt in de Vlaamse openbare sector

  De Vlaamse openbare sector bestaat uit:

  • Alle diensten van de Vlaamse overheid die onder het Vlaamse Personeelsstatuut (VPS) vallen:

   • departementen, agentschappen, intern verzelfstandigde agentschappen (IVA's) zonder rechtspersoonlijkheid
   • intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid (bv. Kind en Gezin)
   • extern verzelfstandigde agentschappen (EVA's, bv. VDAB), met uitzondering van De Lijn
   • het secretariaatspersoneel van de strategische adviesraden
   • het personeel van de administratieve diensten van de Raad van het Gemeenschapsonderwijs.
  • Officieel en vrij onderwijs.

  • Gemeenten, OCMW’s, provincies.

  • Ook als uw tot één van de onderstaande categorieën behoort, kunt u een aanvraag Vlaams zorgkrediet indienen.

   • De Vlaamse Gemeenschapscommissie (de instelling van de Vlaamse overheid die bevoegd is voor taken van de Vlaamse Gemeenschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
   • De VRT (de openbare omroep van de Vlaamse Gemeenschap)
   • De ziekenhuizen die beheerd worden door een openbare overheidsinstelling (bijv. UZ Gent, AZ Vesalius…). Ook bepaalde psychiatrische zorgcentra kunnen daarbij gerekend worden (bijv. OPZ Geel)
   • De Maatschappij van de Brugse Zeehaven
   • De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening
   • De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
   • Het secretariaatspersoneel van het Vlaams Fonds voor de letteren
   • Vlaams bestuursrechtscolleges
   • Bepaalde Eigen Vermogens:
    • Eigen Vermogen Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek
    • Eigen Vermogen Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
    • Natuurinvest: Ondersteunend Centrum van het Agentschap voor Natuur en Bos
    • Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
    • Eigen vermogen Informatie Vlaanderen
    • Eigen Vermogen van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
   • De VREG: de Vlaamse Regulator van de Electriciteits- en Gasmarkt
   • De SERV: de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (het overleg- en adviesorgaan van Vlaamse sociale partners).
   • Het VMRI: het Vlaams Mensenrechteninstituut

  Het maakt voor uw recht op Vlaams zorgkrediet geen verschil of u contractueel of statutair tewerkgesteld bent. Ook hoelang u al in dienst bent, maakt niets uit.

  Weet u niet zeker of u tot de Vlaamse openbare sector behoort? Vraag het dan aan uw personeelsdienst.

  U gebruikt de vrijgekomen tijd voor een welbepaald doel

  Om Vlaams zorgkrediet op te nemen, moet u aantonen dat u dat doet met een van de hieronder opgesomde motieven. U kunt geen Vlaams zorgkrediet zonder motief.

  • Stap 1

   U kunt Vlaams zorgkrediet opnemen om meer tijd te hebben voor de zorg voor uw kind(eren) tot en met 12 jaar. Het kind is:

   • uw eigen kind (of adoptiekind)
   • het kind (of adoptiekind) van de partner met wie u getrouwd bent of wettelijk samenwoont
   • uw pleegkind.

   Het Vlaams zorgkrediet loopt af de dag dat het kind de leeftijd van 13 jaar bereikt.

   Ouderschapsverlof

   U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook ouderschapsverlof opnemen om voor uw kind(eren) te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.

  • Stap 2

   Het kind waarvoor u Vlaams zorgkrediet aanvraagt, moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Het kind is:

   • uw eigen kind (of adoptiekind)
   • het kind (of adoptiekind) van de partner met wie u getrouwd bent of wettelijk samenwoont
   • uw pleegkind.

   Er is geen leeftijdsgrens voor het kind.

   Beperking van het kind

   Het kind waarvoor u zorgt:

   • is voor ten minste 66% getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
   • of heeft een aandoening waarvoor het ten minste vier punten is toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal voor de toekenning van de toeslag bij de kinderbijslag voor een kind met een beperking.
   • of is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
   • of heeft van Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag gekregen met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.
  • Stap 3

   De persoon voor wie u zorg wilt dragen, is:

   • een gezinslid. Een gezinslid is iemand met wie u samenwoont. Dat hoeft niet noodzakelijk een bloedverwante te zijn.
   • een familielid in de eerste graad: partner (wettelijk gehuwd of wettelijk samenwonend), (schoon)ouder, (schoon)zoon, (schoon)dochter
   • een familielid in de tweede graad: kleinkind, grootouder, (schoon)broer of (schoon)zus. Met schoonbroer of schoonzus bedoelen we dat u ofwel voor de zus/broer van de partner waarmee u wettelijk samenwoont/gehuwd bent zorgkrediet opneemt. Andere optie is dat u voor de partner van uw broer/zus zorgkrediet opneemt. In dat laatste geval moet uw broer/zus wettelijk samen wonen of gehuwd zijn met diens partner.

   Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zware ziekte beschouwt. De arts oordeelt dat sociale, familiale of emotionele bijstand of verzorging noodzakelijk is.

   Meerdere personen die een correcte verwantschap hebben met de zwaar zieke persoon (die ofwel een gezinslid is, ofwel een familielid tot en met de tweede graad), kunnen tegelijk voor dezelfde zieke persoon zorgkrediet aanvragen. Uiteraard moet de aanvraag zelf nog aan alle voorwaarden voldoen.

   Verlof voor medische bijstand

   U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook verlof voor medische bijstand opnemen om voor een zieke te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.

  • Stap 4

   U kunt Vlaams zorgkrediet opnemen om palliatieve zorg te verlenen aan iemand uit uw omgeving. Dat hoeft niet noodzakelijk een familie- of gezinslid te zijn, het kan ook een vriend of kennis zijn.

   Palliatieve zorg is medische, sociale, administratieve en psychologische bijstand aan (en verzorging van) iemand die een ongeneeslijke ziekte heeft en zich in een terminale fase bevindt.

   In het geval van een motief palliatieve zorg kunt u het Vlaams zorgkrediet maar aanvragen voor een periode van 1 maand, 2 maanden of maximaal 3 maanden. In andere gevallen moet u uw aanvraag aanvragen in termijnen van minstens 3 maanden tot maximaal 12 maanden.

   Verlof voor palliatieve zorgen

   U kunt naast Vlaams zorgkrediet ook verlof voor palliatieve zorgen opnemen om voor ongeneeslijk zieke of terminale mensen uit uw omgeving te zorgen. Meer informatie over het verschil tussen beide verlofvormen.

  • Stap 5

   Als u Vlaams zorgkrediet wilt opnemen om een opleiding te volgen, moet die opleiding aan bepaalde voorwaarden voldoen.

   • De opleiding moet georganiseerd, gesubsidieerd of erkend zijn door de Vlaamse overheid.
   • De opleiding moet georganiseerd worden door een opleidingsverstrekker die erkend is in het kader van het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie. In de Kwaliteitsdatabank kunt u nagaan of de opleidingsverstrekker effectief erkend is.
   • De opleiding moet in elk geval minimaal 120 contacturen of 9 studiepunten op jaarbasis omvatten. Ook afstandsonderwijs geeft alleen recht op Vlaams zorgkrediet als de opleiding minstens 9 studiepunten telt (te bewijzen met het opleidingsattest van de opleidingsinstelling).
   • Opleidingen in het buitenland komen niet in aanmerking, behalve als ze georganiseerd worden door een Belgische onderwijsinstelling (bijv. een stage in het buitenland).

   Weet u niet of uw opleiding aan deze voorwaarden voldoet? Vraag het aan uw opleidingsinstelling.

   Aanwezigheid tijdens opleiding is verplicht

   Als u Vlaams zorgkrediet met motief opleiding opneemt, moet u daadwerkelijk aanwezig zijn tijdens de lessen waarvoor u dat Vlaams zorgkrediet opneemt. U mag per kwartaal maximaal een tiende van de duur van de opleiding ongewettigd afwezig zijn, anders krijgt u voor de volgende periode geen Vlaams zorgkrediet. Ongewettigd afwezig betekent dat u afwezig bent zonder dat u kunt aantonen dat u daar een goede reden voor had, bijvoorbeeld met een doktersbriefje.

   Hoe uw aanwezigheid bewijzen

   De Vlaamse overheid controleert of u de lessen daadwerkelijk bijwoont. Daarom moet u na afloop van elke goedgekeurde opleidingsperiode van drie maanden een attest van regelmatige aanwezigheid afleveren. U doet dat:

   • vanaf de eerste dag van de opleiding
   • en ten laatste 20 kalenderdagen na afloop van die 3 maanden.

   U moet er zelf op toezien dat de opleidingsinstelling u dat aanwezigheidsattest tijdig bezorgt. U mag het aanwezigheidsattest naar het algemene mailadres versturen, of opladen in uw dossier in het WSE-loket.

   Als u het attest niet binnen 20 dagen na afloop van de goedgekeurde opleidingsperiode van drie maanden bezorgt aan de bevoegde dienst, kunt u voor het daarop volgende kwartaal geen Vlaams zorgkrediet krijgen. 

  Veelgestelde vragen