Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verlof voor medische bijstand

Verlof voor medische bijstand

Als u voor een zwaar ziek gezinslid of familielid wilt zorgen, kunt u ‘verlof voor medische bijstand’ nemen. Tijdens die onderbreking kun je maandelijkse uitkeringen krijgen die door de RVA worden betaald.

Dat verlof is een van de ‘thematische’ verloven. Dat zijn wettelijk vastgelegde verloven die u het recht geven om gedurende een bepaalde periode in uw loopbaan minder of niet te werken.

Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor

  • de personen met wie u samenwoont (gezinsleden)
  • bloedverwanten tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen.
  • aanverwanten tot de eerste graad: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van uw kinderen.

In de federale, regionale en gemeenschapsadministraties, in de autonome overheidsbedrijven, onderwijs en de CLB’s worden ook de aanverwanten tot de 2de graad als familieleden beschouwd.

In de privésector en in de lokale en provinciale besturen en de diensten die ervan afhangen, kun je dit recht ook vragen voor de bijstand voor de vader, moeder en kinderen van de partner met wie je wettelijk samenwoont.

Tijdens je periodes van loopbaanonderbreking, moet je wonen :

  • in België
  • in een ander land van de Europese economische ruimte (dat wil zeggen de 27 landen van de Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein);
  • of in Zwitserland.

Zware ziekte

Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zware ziekte beschouwt.

Opnamevorm en duur

Afhankelijk van uw arbeidsregeling kunt u kiezen voor een volledige onderbreking, een onderbreking tot de helft of een onderbreking met 1/5.

U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden. Die periodes kunnen worden verlengd en, met het akkoord van de werkgever, flexibeler opgenomen worden. Meer informatie daarover(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de RVA.

Recht

Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Ziekenhuisopname minderjarig kind

Als uw minderjarig kind (mind 18 jaar) wegens een zware ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u ook voltijds verlof voor een week krijgen om het kind bij te staan of te verzorgen. U kunt die periode één keer met nog een week verlengen.

Lees meer over het verlof voor medische bijstand aan een gehospitaliseerd kind(opent in nieuw venster).

Meer informatie

Neem voor meer informatie over verlof voor medische bijstand en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor(opent in nieuw venster) of lees de brochure(PDF bestand opent in nieuw venster) van de RVA.

Procedure

Bij elke aanvraag voor medische bijstand moet je 2 aparte stappen ondernemen:

  1. De werkgever schriftelijk op de hoogte brengen dat je medische bijstand wenst te nemen, met het attest van de behandelend arts als bewijs (zie link 2 voor privésector en lokale en provinciale besturen en 3 medisch attest 2 afhankelijk van uw werksituatie).
  2. Een aanvraag indienen bij de RVA (zie link 3 en 4)

Opgelet! Als u verlof voor medische bijstand wenst voor uw minderjarig kind tijdens een hospitalisatie van 14 dagen, moet u 2 aparte schriftelijke kennisgevingen aan uw werkgever richten én 2 aanvraagformulieren “C61-medische bijstand” (zie link 4) indienen bij de RVA, elk voor een periode van 7 dagen. Het is niet mogelijk om deze vorm van medische bijstand te vragen voor een periode van 14 dagen door middel van één enkel aanvraagformulier.

Kost

Tijdens uw verlof voor medische bijstand krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen(opent in nieuw venster). Kies de sector die voor u van toepassing is.

Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.