Voorwaarden

Verwar de thematische verloven niet met het tijdskrediet in de privésector of het Vlaams zorgkrediet voor de Vlaamse openbare sector, want daarvoor zijn er andere regels en voorwaarden.

Voor wie?

U kunt verlof voor medische bijstand opnemen voor

 • de personen met wie u samenwoont (gezinsleden)
 • bloedverwanten tot de tweede graad: kinderen, ouders, broers en zussen, grootouders, kleinkinderen.
 • aanverwanten tot de eerste graad: schoonouders, stiefouders, stiefkinderen, de echtgenoten van uw kinderen.

Zware ziekte

Een zware ziekte is elke ziekte of medische ingreep die de behandelende arts als zware ziekte beschouwt.

Welke vormen?

Tijdens uw verlof voor medische bijstand kunt u ofwel:

 • helemaal niet werken
 • halftijds werken
 • 4/5 werken.

U kunt uw verlof voor medische bijstand opnemen in periodes van 1 tot 3 maanden.

 • Als u helemaal niet werkt, kunt u in totaal maximaal 12 maanden verlof krijgen.

 • Als u halftijds of 4/5 werkt, kunt u in totaal maximaal 24 maanden verlof krijgen.

In sommige gevallen kan dat maximum verhoogd worden.

Flexibel verlof

U kunt het voltijdse verlof voor medische bijstand ook voor kortere periodes dan de minimumduur van één maand opnemen, op voorwaarde dat uw werkgever akkoord gaat. U kunt het verlof inkorten tot één week, twee weken of drie weken.

U komt in dat geval niet in aanmerking voor een aanmoedigingspremie.

  Recht

  Voor werknemers in de privésector is verlof voor medische bijstand een recht: de werkgever kan u het verlof niet weigeren. In de openbare sector is dat niet altijd het geval. Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

  Ziekenhuisopname minderjarig kind

  Als uw minderjarig kind (mind 18 jaar) wegens een zware ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen, kunt u ook voltijds verlof voor een week krijgen om het kind bij te staan of te verzorgen. U kunt die periode één keer met nog een week verlengen.

  Meer informatie

  Neem voor meer informatie over verlof voor medische bijstand en de andere thematische verloven contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor ((opent in nieuw venster)) of lees de brochure ((opent in nieuw venster))van de RVA.

  Procedure

  Wilt u verlof voor medische bijstand opnemen, dan moet u uw werkgever vooraf schriftelijk op de hoogte brengen.

  U kunt het verlof zowel online als op papier aanvragen. Lees meer over de aanvraag van een thematisch verlof ((opent in nieuw venster)).

  Bedrag

  Tijdens uw verlof voor medische bijstand krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen ((opent in nieuw venster)). Klik door naar ‘Thematische verloven’ en kies de sector die voor u van toepassing is.

  Boven op die federale premie hebt u mogelijk nog recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie, op voorwaarde dat u in de privésector of de socialprofitsector werkt.