Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdskrediet

Tijdskrediet

Via het systeem van tijdskrediet kunt u als werknemer in de privésector gedurende een bepaalde periode minder of helemaal niet werken om voor iemand te zorgen of om een opleiding te volgen.

Tijdskrediet is er voor werknemers uit de privésector. In de Vlaamse openbare sector bestaat een soortgelijk verlofsysteem: het Vlaams zorgkrediet.

Voorwaarden

Motieven

Als u tijdskrediet wilt nemen, moet u daar altijd een van de volgende zes specifieke motieven(opent in nieuw venster) voor hebben.

 • zorgen voor uw kind(eren) jonger dan 8 jaar (tot 5 jaar als u voltijds onderbreekt)
 • palliatieve zorgen verlenen
 • zorgen voor een zwaar ziek gezins- of familielid
 • zorgen voor uw gehandicapte kind jonger dan 21 jaar
 • bijstand of zorg verlenen aan uw zwaar ziek minderjarig kind of aan een zwaar ziek minderjarig kind dat deel uitmaakt van uw gezin
 • een erkende opleiding volgen.

Duur

De duur van het tijdskrediet(opent in nieuw venster) varieert, naargelang van het motief:

 • voor de ‘zorgmotieven’, is de maximumduur 51 maanden.
 • voor het motief ‘een erkende opleiding volgen’ is de maximumduur 36 maanden.

Het is niet mogelijk eerst 36 en daarna nog 51 extra maanden (of omgekeerd) op te nemen. 51 maanden tijdskrediet tijdens de hele loopbaan is het absolute maximum. Dat maximum kan over de volledige loopbaan opgebruikt worden voor de verschillende motieven.

Afhankelijk van het motief en de gekozen vorm van onderbreking (voltijds, ½ of 1/5) neemt u het tijdskrediet op in periodes van 1 maand, 3 maanden of 6 maanden.

Vormen

Als u tijdskrediet neemt, kunt u ofwel

 • helemaal niet werken: u onderbreekt dus voltijds
 • halftijds werken: u onderbreekt met ½ (als u al minstens ¾ werkt)
 • 4/5 werken: u onderbreekt met 1/5 (als u al voltijds werkt). U kunt dat doen in de vorm van een dag per week of twee halve dagen per week.

Recht?

Om recht te hebben op tijdskrediet, moet u in principe minstens twee jaar bij dezelfde werkgever gewerkt hebben(opent in nieuw venster), maar er zijn uitzonderingen.

Vanaf de datum van uw verlofaanvraag tot drie maanden na het einde van uw verlof bent u beschermd tegen ontslag.

Tijdskrediet zonder uitkering

Het is in bepaalde gevallen ook mogelijk tijdskrediet met motief zonder uitkeringen(opent in nieuw venster) aan te vragen.

Landingsbaan

Een specifieke vorm van tijdskrediet is de landingsbaan (soms ook het eindeloopbaanstelsel genoemd. Als u 60 jaar of ouder bent, dan kunt u mogelijk tot uw pensioen tijdskrediet landingsbaan(opent in nieuw venster) nemen. Dat betekent dat u tot uw pensioen deeltijds kunt werken en daar een onderbrekingsuitkering voor kunt krijgen.

In sommige gevallen kan dat al vroeger, onder meer als u in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering werkt of als u een bepaald aantal jaar een zwaar beroep(opent in nieuw venster) hebt uitgeoefend.

RVA

Neem voor meer informatie over de verschillende vormen van tijdskrediet contact op met uw personeelsdienst, uw vakbond of uw plaatselijke RVA-kantoor(opent in nieuw venster).

Procedure

Als u tijdskrediet wenst, moet u uw werkgever hiervan voorafgaandelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

De kennisgeving moet gebeuren:

 • 3 maanden vooraf indien de onderneming meer dan 20 werknemers telt;
 • 6 maanden vooraf indien de onderneming 20 werknemers of minder telt.

De kennisgeving moet schriftelijk gebeuren:

 • ofwel met een aangetekend schrijven;
 • ofwel door overhandiging van een schrijven met een duplicaat dat de werkgever voor ontvangst moet ondertekenen.

Het attest Tijdskrediet kan u downloaden via Break@Work (zie link 1)

Kost

Tijdens uw loopbaanonderbreking krijgt u van de RVA een vervangingsinkomen. Via de website kunt u nagaan hoeveel uw onderbrekingsuitkering zal bedragen(opent in nieuw venster). De hoogte van dat bedrag hangt af van de vorm van uw tijdskrediet, uw anciënniteit bij uw werkgever en uw leeftijd. Klik onder ‘Privésector tijdskrediet’ op ‘Algemeen stelsel’ (of op ‘Stelsel landingsbanen’ als u in het eindeloopbaanstelsel gaat).

Boven op die onderbrekingsuitkering hebt u mogelijk nog recht op een extra aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Uitzonderingen

Het tijdskrediet is niet in alle gevallen een recht(opent in nieuw venster): in een onderneming met minder dan 10 werknemers, hangt het ervan af hoeveel personen tegelijk afwezig zijn (max. 5% om het recht te garanderen).

Verwar het tijdskrediet niet met het ouderschapsverlof, het verlof voor medische bijstand, het palliatief verlof of het mantelzorgverlof. Voor die verloven, de zogenaamde ‘thematische’ verloven, bestaan er specifieke voorwaarden en regels.