Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacy en gegevensbescherming Vlaamse Ombudsdienst

Privacy en gegevensbescherming

De Vlaamse Ombudsdienst respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten bij de verwerking ervan.

Algemeen uitgangspunt

De Vlaamse Ombudsdienst leeft de wettelijke regels over de bescherming van het privéleven en het telecommunicatiegeheim na. De Vlaamse Ombudsdienst streeft er altijd naar om zo weinig mogelijk persoonsgegevens te verwerken. In die zin verwerken we alleen persoonsgegevens in het kader van opdrachten die het Ombudsdecreet ons oplegt of door andere wettelijke bepalingen en/of wanneer u toestemming verleende voor de verwerking.

Persoonsgegevens verzamelen en verwerken

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens op het moment dat u bij ons een klacht indient of contact met ons opneemt. U kiest dus zelf wanneer u persoonlijke gegevens vrijgeeft. In het kader van de klachtenbehandeling zal de Vlaamse Ombudsdienst minstens uw naam en adresgegevens verwerken omdat de Vlaamse Ombudsdienst geen anonieme klachten mag behandelen. Wij verwerken ook telefoonnummer(s), e-mailadres(sen) en allerlei informatiedocumenten die u ons overmaakt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt alleen in kader van de dienstverlening waarvoor u op de Vlaamse Ombudsdienst een beroep doet.

Persoonsgegevens delen

In het kader van onze wettelijke opdrachten (klachtenbehandeling, doorzenden, ...) zal het vaak nodig zijn om bepaalde persoonsgegevens te delen met de dienst waarover u klaagt of waarnaar wij doorzenden opdat wij een zinvolle dienstverlening kunnen bieden. U kunt vragen dat wij uw persoonsgegevens niet kenbaar maken bij de dienst waarover u klaagt of waarnaar wij doorzenden, maar dat betekent meestal wel dat wij uw klacht niet of niet volledig correct kunnen afhandelen. Overleg daarover is altijd mogelijk. Buiten de aanwending voor die wettelijke opdrachten zullen uw persoonsgegevens nooit worden verkocht, uitgeleend, verhuurd of op enige andere wijze bekendgemaakt worden aan derden.

Beroepsgeheim

De Vlaamse Ombudsdienst is gebonden door een beroepsgeheim. Artikel 9 van het Ombudsdecreet(opent in nieuw venster) bepaalt dat de Vlaamse ombudsman, de personeelsleden en de eventueel ingeschakelde deskundigen tijdens de uitoefening van hun functie moeten geheimhouden wat hun vertrouwelijk wordt meegedeeld.

Uw rechten

U beschikt over een aantal mogelijkheden om controle te behouden over uw persoonsgegevens:

  • U hebt altijd het recht om uw persoonsgegevens in te kijken of er een kopie van te vragen.
  • U hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten vervolledigen, aanpassen of verwijderen.
  • U hebt ook het recht om ons in bepaalde gevallen te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of stop te zetten.
  • U hebt het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te bezorgen, bijvoorbeeld door een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. In een aantal gevallen zullen we geen of geen volledig gevolg kunnen geven aan uw verzoek omdat andere wettelijke verplichtingen of belangen dat verhinderen. U ontvangt dan een gemotiveerd antwoord.

Persoonsgegevens bewaren

De Vlaamse Ombudsdienst verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk voor de diensten die we verlenen.

Vragen of klachten

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of u uw rechten wenst uit te oefenen dan kan u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke:
Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
gegevensbescherming@vlaamseombudsdienst.be(opent in uw e-mail applicatie)

Als u opmerkingen of klachten hebt over ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid, dan kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (bekend als de DPO of Data Protection Officer):
Pablo Pivetta
Vlaams Parlement
1011 Brussel
privacy@vlaamsparlement.be(opent in uw e-mail applicatie)

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u van ons ontvangt over de bescherming en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u altijd de toezichthoudende autoriteit contacteren:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
contact@apd-gba.be(opent in uw e-mail applicatie)
Meer info op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit(opent in nieuw venster)