Gedaan met laden. U bevindt zich op: Klachten die de Vlaamse Ombudsdienst niet behandelt Uw klacht

Klachten die de Vlaamse Ombudsdienst niet behandelt

In bepaalde gevallen kan de Vlaamse Ombudsdienst uw klacht niet in behandeling nemen.

De Vlaamse Ombudsdienst behandelt uw klacht niet in de volgende gevallen:

 • Uw klacht gaat over het algemene beleid van de Vlaamse overheid

  De Vlaamse Ombudsdienst mag zich niet uitspreken over het algemene beleid of over de decreten, besluiten en reglementen van de Vlaamse overheid. Oordelen over het gevoerde beleid is de politieke taak van het Vlaams Parlement. De Vlaamse Ombudsdienst controleert alleen of het beleid goed wordt uitgevoerd.

  Als u toch wil klagen over het gevoerde beleid of als u het Vlaams Parlement wil wijzen op een tekortkoming in de Vlaamse regelgeving, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij het Vlaams Parlement.
 • U wilt liever anoniem blijven

  Anonieme klachten mag de Vlaamse Ombudsdienst niet onderzoeken. De Vlaamse Ombudsdienst moet dus altijd uw naam en adresgegevens kennen. U kunt wel vragen dat wij uw naam niet kenbaar maken bij de dienst waarover u klaagt. Soms betekent dat wel dat wij uw klacht niet of niet volledig kunnen onderzoeken. Overleg daarover is altijd mogelijk.
 • De feiten hebben zich meer dan 1 jaar geleden voorgedaan

  Als u een klacht hebt, dan verwachten we dat u tijdig optreedt. Dat is ook in uw eigen belang. Hoe langer iets geleden is, hoe moeilijker het te controleren en te onderzoeken is.
 • U klaagt over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure

  De Vlaamse Ombudsdienst kan niet tussenbeide komen in lopende gerechtelijke geschillen. De rechter zal het geschil definitief beslechten. Zolang er een gerechtelijke procedure loopt, wordt de behandeling van het dossier eventueel opgeschort. Het voorwerp van de klacht en dat van het geschil moeten wel precies hetzelfde zijn. Als dat niet het geval is, dan is behandeling van de klacht toch mogelijk.

  Wanneer tegen een beslissing van de Vlaamse overheid beroep kan worden aangetekend bij de Raad van State, dan kan een klacht bij de Vlaamse Ombudsdienst die beroepstermijn wel opschorten. De Vlaamse Ombudsdienst krijgt dan de tijd om eventueel te bemiddelen (maximaal 4 maanden). Na het einde van de bemiddeling of als bemiddeling niet mogelijk is, krijgt u daarover een bericht. Daarna begint de resterende termijn van de beroepstermijn opnieuw te lopen. U kunt dan eventueel alsnog tijdig beroep aantekenen bij de Raad van State.
 • Uw klacht is duidelijk ongegrond

  Als meteen duidelijk is dat de betrokken overheidsdienst geen fout heeft gemaakt, dan nemen wij uw klacht niet in behandeling. Uiteraard krijgt u wel de nodige uitleg zodat u uw situatie beter begrijpt.