Gedaan met laden. U bevindt zich op: Verificaties Rechten van betrokkenen

Verificaties

Regeling verificaties

Wanneer de betrokkene in het kader van een onderzoek dat betrekking heeft op hem of haar, zijn of haar rechten wil uitoefenen, zoals het recht van inzage, moet er rekening gehouden worden met eventuele specifieke decretale uitzonderingen. Die uitzonderingen zijn gecreëerd om het onderzoek niet in het gedrang te brengen.

Met het AVG-decreet zijn al dergelijke uitzonderingen ingevoerd in diverse decreten. (Zie de artikelen van het AVGdecreet die verwijzen naar artikel 23, lid 1, e) en h), van de verordening (EU) 2016/679). Daarin worden ook voorwaarden opgelegd en bepaald dat de instantie de betrokkene moet doorverwijzen naar de Vlaamse Toezichtcommissie.

De Vlaamse Toezichtcommissie zal dan, op grond van artikel 10/5 van het gewijzigde e-govdecreet, in de plaats van de betrokkene de nodige verificaties doen. Ze zal daarbij onderzoeken of correct is beslist de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de AVG, niet toe te passen.

De Vlaamse Toezichtcommissie wendt zich daartoe tot de betreffende instantie. In het geval het dossier inmiddels door de instantie aan het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter werd bezorgd, wendt de Vlaamse Toezichtcommissie zich eveneens tot het Openbaar Ministerie of de onderzoeksrechter.

De Vlaamse Toezichtcommissie deelt aan de betrokkene uitsluitend mee dat de nodige verificaties zijn verricht.

Als de uitzonderingen ten onrechte werden ingeroepen, gelast de Vlaamse Toezichtcommissie de betreffende instantie de verzoeken van de betrokkene tot uitoefening van zijn rechten in te willigen.

Praktische informatie

Verzoeken tot verificatie worden schriftelijk ingediend bij de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel of elektronisch met vermelding van “verzoek verificatie - naam Vlaamse instantie” naar contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie).

In het verzoek moet je de volgende zaken vermelden:

  • voornaam en naam
  • geboortedatum
  • nationaliteit
  • een kopie van je identiteitskaart, paspoort of een gelijkaardig document.

Verder moet je in het verzoek de volgende informatie vermelden, tenminste als je daarover beschikt:

  • de Vlaamse instantie waarover het gaat;
  • alle relevante elementen over de betwiste gegevens, zoals bijvoorbeeld het soort gegevens, de manier waarop je werd ingelicht over de betwiste gegevens (omstandigheden of bron) en welke verbeteringen je wenst aan te brengen.