Financiering per type slaap(plek)

De concrete modaliteiten voor de aanvraag en uitbetaling van deze financiering zijn uitgewerkt in een nieuw subsidiebesluit dat het besluit van de Vlaamse Regering van 14 maart 2022 ((opent in nieuw venster)) vervangt. Aangegane engagementen op basis van het besluit van 14 maart 2022 blijven maximaal gewaarborgd.

Financiering per type slaapplek

Er zijn 3 categorieën financiering voor slaapplekken

 1. categorie 1: private en publieke slaaplekken
 2. categorie 2: specifieke slaapplekken
 3. categorie 3: nooddorpen.

Belangrijk: om in aanmerking te komen voor die financiering moet de slaapplek steeds geregistreerd en gevalideerd zijn in de Vlaamse huisvestingstool ((opent in nieuw venster)) en een minimum aantal maanden aaneensluitend beschikbaar zijn (afhankelijk van de categorie van slaapplek).

Categorie 1: private en publieke slaapplekken

Publieke slaapplekken zijn plekken die door het lokaal bestuur zelf of op vraag van het lokaal bestuur werden ingericht. In het laatste geval is een overeenkomst aangewezen om de modaliteiten van het gebruik en de onderlinge financiering te regelen.

Voor publieke slaapplekken is voorzien in een forfaitaire subsidie van 1.000 € als er geen opknapwerken nodig zijn.

Als er opknapwerken nodig zijn, bedraagt de forfaitaire subsidie 400 €. Voor opknapwerken in functie van de versoepelde minimale woningkwaliteitsnormen ((opent in nieuw venster)) is er voorzien in een subsidie van maximaal 2.500 € per kamer en maximaal 2.500 € per opvangplaats voor het geheel aan gemeenschappelijke delen.

Private slaapplekken zijn slaapplekken in een woning die geregistreerd is als hoofdverblijfplaats van een private persoon of in een tweede of bijkomende verblijfswoning van een private persoon of in een gebouw of mobiele woonunit die een andere actor dan het lokaal bestuur op eigen initiatief beheert en ter beschikking stelt.

De subsidie voor private slaapplekken bedraagt 2000 € per vijf private slaapplekken die aan tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in de Vlaamse huisvestingstool zijn toegewezen. De subsidie wordt alleen toegekend voor de unieke instroom van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne op het grondgebied van het lokaal bestuur.

Eenmalig forfait Subsidie opknapwerken
Bedrag/slaapplekToewijzing noodzakelijk Bedrag per slaapkamerBedrag per opvangplaats voor de gemeenschappelijke delen
Private plek2000/5 plekkenja: unieke instroom
Publieke plek zonder opknapwerken1000nee
Publieke plek met opknapwerken400nee maximaal 2500 maximaal 2500

Deze categorie omvat alle slaapplekken die niet behoren tot categorie 2 en de nooddorpen uit categorie 3. De plekken uit deze categorie dienen minstens 3 maanden aaneensluitend beschikbaar te zijn in de Vlaamse huisvestingstool.

Categorie 2: specifieke slaapplekken

Doel van deze categorie is om voldoende extra capaciteit te creëren om te anticiperen op een plotse hoge instroom. Het gaat hier om slaapplekken in hotels, hostels, jeugdverblijfcentra, vakantiewoningen in een vakantiepark, assistentiewoningen of serviceflats.

Het lokaal bestuur ontvangt een dagvergoeding per plek. De dagvergoeding wordt verminderd met 5,9 euro wanneer de plek toegewezen is. Het lokaal bestuur kan dan namelijk een vergoeding/huur vragen aan de ontheemde Oekraïner.

De slaapplek moet 3 maanden aaneensluitend beschikbaar worden gesteld, en moet ten laatste op 31 mei 2022 in de Vlaamse huisvestingstool gevalideerd worden. Als in de Vlaamse huisvestingstool de drempel van 10.000 gevalideerde specifieke slaapplekken is bereikt, kan geen subsidie voor specifieke slaapplekken meer verkregen worden. De Vlaamse Regering kan deze drempel verhogen en een nieuwe uiterste valideringsdatum bepalen. 

Wanneer aan een slaapplek een ontheemde Oekraïner wordt toegewezen, ontvangt het lokaal bestuur ook een eenmalige forfaitaire subsidie van 400 €. Alleen de eerste 10.000 in Vlaanderen toegewezen specifieke slaapplekken en waarbij het om een unieke instroom gaat op het grondgebied van het lokaal bestuur, komen in aanmerking voor deze forfaitaire subsidie. De Vlaamse Regering kan deze drempel verhogen naar 20.000 plekken. De Vlaamse overheid monitort deze aantallen nauwgezet en informeert de gemeenten tijdig om niet-gesubsidieerde overschrijdingen te vermijden.

Eenmalig forfait Dagprijsvergoeding
Bedrag/slaapplekToewijzing noodzakelijk Zonder toewijzingMet toewijzing
Hotel400ja: unieke instroom 3529,1
Hostel of jeugdverblijfcentrum400ja: unieke instroom 2014,1
Vakantiewoning in vakantiepark400ja: unieke instroom 159,1
Assistentiewoning/serviceflat400ja: unieke instroom 159,1

Categorie 3: nooddorpen in Antwerpen en Mechelen

Er lopen op dit moment 2 pilootnooddorpen: in Antwerpen en Mechelen. Deze worden vergoed op basis van de reële kosten.

Voor de nooddorpen in Antwerpen en Mechelen komen de volgende kosten in aanmerking voor de subsidie:

 • de huur van mobiele units, inclusief plaatsings- en verwijderingskosten
 • inrichtingskosten, zoals meubilair, sanitaire voorzieningen,…
 • kosten die betrekking hebben op de tot veiligheid: verzekeringen, brandblussers, rookmelders,…
 • kosten voor het beheer en de uitbating van het nooddorp, onder meer energiekosten
 • kosten voor de voorbereiding van het terrein en de aansluiting op nutsvoorzieningen.

De plekken in de nooddorpen dienen minstens 9 maanden aaneensluitend beschikbaar te zijn in de Vlaamse huisvestingstool.

Als een slaapplek in het nooddorp wordt toegewezen aan een tijdelijk ontheemde uit Oekraïne, wordt de terugbetaling van de kosten verminderd met een forfaitair bedrag van 5,90 euro per slaapplek per dag. Het lokaal bestuur kan dan namelijk huur vragen aan de bewoners.

Voor elke toegewezen slaapplek in een nooddorp krijgt het lokale bestuur ook een eenmalige subsidie van 400 euro.

Richtprijzen voor de financiering van andere nog op te richten nooddorpen worden nog bepaald op basis van een marktbevraging. Elke beslissing tot inrichting van een bijkomend nooddorp wordt door de Vlaamse Regering genomen.

De Vlaamse overheid:

 • sluit de overeenkomsten af voor inrichting, beheer en uitbating van de nieuwe nooddorpen
 • ondersteunt de gemeenten bij de exploitatie van de nooddorpen
 • stelt een draaiboek ter beschikking voor de technische, logistieke en praktische aspecten en het juridische beheer van de nooddorpen.

Uitbetaling

Om de subsidies voor de opknapwerken uit categorie 1 en de kosten uit categorie 3 te kunnen ontvangen, vraagt het lokaal bestuur de terugbetaling van de reëel gemaakte kosten aan, via het Digitaal Loket voor Lokale besturen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur. Voor de forfaitaire subsidies is geen verantwoording nodig.

Er zijn 2 uitbetalingsmomenten voor de subsidies:

 • uiterlijk 15 september 2022: op basis van de beschikbare informatie in de Vlaamse huisvestingstool en het Digitaal Loket voor Lokale besturen op 31 juli 2022.
 • uiterlijk 31 maart 2023: op basis van de beschikbare informatie op 31 december 2022.

Wetgeving

FAQ

Hier vind je een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop.

Vragen over subsidies