Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beheerspremie Als sociale woonactor huisvesting aanbieden aan Oekraïense vluchtelingen

Beheerspremie

Voor de tijdelijke opvang van vluchtelingen uit Oekraïne kunnen sociale woonactoren een eenmalige en forfaitaire subsidie ontvangen.

  • Woonmaatschappijen kunnen een subsidie krijgen voor het in huur nemen van woningen of collectieve voorzieningen in eigendom van Vlaamse besturen, Vlaamse semipublieke rechtspersonen of private rechtspersonen met sociaal doel.
  • Woonmaatschappijen of het Vlaams Woningfonds kunnen ook een subsidie krijgen voor de organisatie van de verhuring van sociale woningen die leeg staan in afwachting van renovatie, sloop of verkoop.

De subsidie bedraagt 250 euro per sociale woning, per zelfstandige woning of per kamer van een collectieve voorziening. U ontvangt de subsidie als bepaalde voorwaarden vervuld zijn.

Opgelet: deze woningen komen niet in aanmerking voor de reguliere SVK-subsidie (basis-, aanvullende en groeisubsidie), aangezien de gesloten huurovereenkomsten niet beantwoorden aan de modelovereenkomsten die woonmaatschappijen moeten gebruiken voor hun reguliere werking.

Melden in de Vlaamse huisvestingstool

Om in aanmerking te komen voor de subsidie meldt u deze woningen of collectieve voorzieningen aan via de Vlaamse huisvestingstool. Wonen in Vlaanderen valideert dit aanbod.

Na deze validatie zal het aanbod doorstromen naar de gemeentelijke validatoren. Zij moeten dit bevestigen. Dit geldt als akkoord van de gemeente.

Subsidie aanvragen

Zodra de betrokken gemeente haar akkoord heeft gegeven in de Vlaamse huisvestingstool, vraagt u de premie aan via e-mail naar oekrainepremie.wonen@vlaanderen.be.(opent in uw e-mail applicatie) De e-mail moet aan een aantal vereisten voldoen om hem te kunnen verwerken:

  1. Onderwerp van de mail: ‘Aanvraag beheerspremie [naam woonmaatschappij of VWF]’
  2. Het VWF vermeldt het rekeningnummer in de e-mail. Woonmaatschappijen ontvangen de uitbetaling op de rekening-courant.
  3. Bijlagen:
    • Een bewijs van validatie van het aanbod in de Vlaamse huisvestingstool, bijvoorbeeld een printscreen.
    • Een overzicht van alle woningen of collectieve voorzieningen, inclusief het adres, de huurprijs en de mogelijke ingangsdatum van de verhuring en de periode van terbeschikkingstelling.

De uitbetaling gebeurt nadat Wonen in Vlaanderen de bewijsstukken heeft gecontroleerd.