Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nieuwe fase in opvang tijdelijk ontheemden uit Oekraïne Lokale besturen helpen Oekraïne

Nieuwe fase in opvang tijdelijk ontheemden uit Oekraïne

België biedt op dit moment onderdak aan bijna 50.000 tijdelijk ontheemden uit Oekraïne. Verwacht wordt dat er tegen eind 2022 84.000 zullen zijn. Vlaanderen heeft zich geëngageerd om 60% van dit totale aantal op te vangen, en doet dat ook in de praktijk.

Om tijdelijk ontheemden uit Oekraïne in Vlaanderen te kunnen opvangen - zonder de huidige woningmarkt bijkomend te belasten - werkte de Vlaamse Regering samen met de taskforce Opvang Oekraïne een kader uit voor huisvesting van tijdelijk ontheemden. Op enkele maanden tijd creëerden bereidwillige burgers, lokale besturen en de Vlaamse overheid samen bijna 30.000 tijdelijke opvangplaatsen.​​​​

Van opschaling naar verduurzaming van het huisvestingsaanbod

In opdracht van de Vlaamse Regering evalueerde de taskforce Opvang Oekraïne samen met de lokale besturen, VVSG, Exello.net en de gouverneurs de eerste fase in de opschaling van huisvestingsaanbod voor Oekraïense tijdelijk ontheemden. Daaruit blijkt dat de verdere verduurzaming van het aanwezige aanbod de belangrijkste uitdaging wordt de komende maanden.

De Vlaamse Regering besliste daarom om het bestaande ondersteuningskader te versterken. Met als doel de inspanningen van lokale besturen in de begeleiding van de Oekraïense tijdelijk ontheemden structureel te ondersteunen, maar ook om de creatie van publieke (collectieve) huisvestingsplaatsen verder te stimuleren.

Beschikbaar aanbod optimaal aanwenden

De dagelijkse instroom van tijdelijk ontheemden is momenteel beperkt. Tegelijk is de nood aan herhuisvesting van Oekraïense tijdelijk ontheemden in precaire opvangplaatsen naar duurzame huisvestingsplaatsen hoog. De nood om het huisvestingsaanbod dat gecreëerd werd in de Vlaamse huisvestingstool verder beschikbaar te maken is groot.

Daarom vragen we u om verder in te zetten op een correcte registratie en opvolging van gecreëerde, toegewezen en beschikbare huisvestingsplaatsen in de Vlaamse huisvestingstool.

Alle lokale besturen kunnen op een dashboard de stand van zaken van gecreëerde, toegewezen en beschikbare huisvestingsplaatsen in heel Vlaanderen consulteren. Om lokale besturen toe te laten een buffer aan opvangplaatsen te reserveren voor herhuisvesting is in de Vlaamse huisvestingstool de mogelijkheid gecreëerd om lokaal aanbod gedeeltelijk te reserveren. Op die manier willen we een zo volledig mogelijk, transparant overzicht krijgen van het opvangaanbod in Vlaanderen.

Aangepast financieel kader

De financiële ondersteuning voor lokale besturen, voor de begeleiding en huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne, is uitgebreid en administratief vereenvoudigd:

  • De éénmalige begeleidingskost van 400 euro voor unieke instroom is omgezet naar een recurrente financiële ondersteuning voor begeleidingskosten op kwartaalbasis en dit tot eind 2022. Het totaal aantal geregistreerde tijdelijk ontheemden, met een correctiefactor die er rekening mee houdt dat nieuwkomers een grotere begeleidingsbehoefte hebben, vormt hiervoor de basis.
  • Bovenop de huidige financiële ondersteuning voor opvangplaatsen uit categorie 1 voorziet de Vlaamse Regering in bijkomende financiële ondersteuning in de vorm van een tussenkomst voor beheer- en uitbatingskosten (exploitatie) voor alle publieke opvangplaatsen:
    • 55 euro per plek per maand voor sites met minder dan 15 slaapplekken
    • 180 euro per plek per maand voor sites met 15 of meer slaapplekken

Uitbreiding capaciteit in nooddorpen en specifieke slaapplekken 

De Vlaamse Regering verhoogt ook zelf de capaciteit in nooddorpen. Het nooddorp in Antwerpen wordt verder uitgebreid tot een capaciteit van 1000 slaapplekken. De capaciteit in Mechelen blijft behouden.

Bijkomend zullen dit najaar ook 500 opvangplaatsen in duurzame woonunits via de sociale huisvestingsmaatschappijen voor kleinere locaties beschikbaar worden. Deze woonunits worden door VMSW aangekocht en ter beschikking gesteld.

De recreatiesector kan zowel op vlak van duurzame huisvesting als tijdelijke buffercapaciteit een extra oplossing bieden. Daarom wordt voor hotels, hostels en vakantiehuizen vanaf september de voorwaarde van onafgebroken beschikbaarheid van 90 dagen teruggebracht naar 21 dagen.

De Vlaamse Regering wil 30.000 duurzame plaatsen voor mensen op de vlucht uit Oekraïne tot het einde van het jaar verder blijven verzekeren. Dit kan niet zonder uw hulp. In de zoektocht naar duurzame huisvestingsplaatsen blijven we rekenen op de as gouverneurs-burgemeesters, met ondersteuning van de Vlaamse ondersteuningsteams (VLOT), Het Facilitair Bedrijf en alle betrokken Vlaamse diensten.

Meer informatie

Meer informatie over deze nieuwe fase in de opvang en huisvesting van tijdelijk ontheemden uit Oekraïne vindt u hier.

Daarnaast kunt u ook het webinar van donderdag 30 juni raadplegen, waarin de evaluatie van de huidige strategie en het versterkte ondersteuningskader voor de verduurzaming van huisvestingsaanbod door de taskforce Oekraïne worden toegelicht.

In september werd een eerste voortgangsrapport(PDF bestand opent in nieuw venster) gepubliceerd. Hiermee wenst de Taskforce een overzicht van en duiding te bieden bij de genomen maatregelen, de actuele stand van zaken op het terrein en de financieel-budgettaire situatie.

Bij elke herverdeling uit de provisie Noodfonds Oekraïne zal de Taskforce een actualisatie van deze rapportage opmaken.