Erkende pakstations in de eiersector betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van hun technische sorteercapaciteit, namelijk:
tot en met 5 000 eieren/uur : 150 euro;
van 5 001 tot en met 15 000 eieren/uur : 200 euro;
meer dan 15 000 eieren/uur : 250 euro.

Groothandelaars in eieren betalen een jaarlijkse bijdrage van 150 euro.

Bedrijven die in nevenactiviteit eiproducten vervaardigen betalen een jaarlijkse bijdrage van 40 euro.
Gespecialiseerde eiproductenbedrijven betalen een jaarlijkse bijdrage van 300 euro.

Erkende broeierijen betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van hun broedcapaciteit, namelijk :
minder dan 500 000 eieren : 140 euro;
van 500 000 tot en met 999 999 eieren : 240 euro;
van 1 000 000 tot en met 2 499 999 eieren : 380 euro;

2 500 000 of meer eieren : 540 euro.

Invoerders en houders van een erkenning voor het fabriceren van mengvoeders betalen een jaarlijkse bijdrage van 50 euro.

Houders van kippen voor de productie van consumptie-eieren, al of niet op ouderdom van de leg en reforme dieren inbegrepen, betalen een jaarlijkse bijdrage in functie van hun bedrijfsgrootte, namelijk:
van 5000 tot en met 19.999 dieren: 50 euro;
van 20.000 tot en met 29.999 dieren: 70 euro;
van 30.000 tot en met 39.999 dieren: 98 euro;
van 40.000 tot en met 49.999 dieren: 126 euro;
van 50.000 tot en met 74.999 dieren: 175 euro;
van 75.000 tot en met 99.999 dieren: 245 euro;
van 100.000 tot en met 149.999 dieren: 350 euro;
van 150.000 tot en met 199.999 dieren: 490 euro;
van 200.000 tot en met 249.999 dieren: 630 euro;
van 250.000 tot en met 299.999 dieren: 770 euro;
300.000 of meer dieren: 840 euro.
Deze bijdragen worden vastgesteld op basis van de gegevens over het kalenderjaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de bijdrage verschuldigd is.

"Pluimvee" = kippen, kalkoenen, parelhoenders, eenden, ganzen, kwartels, duiven, fazanten, patrijzen en loopvogels (ratites) met uitzondering van struisvogels, die in gevangenschap worden opgefokt of gehouden voor de fokkerij, voor de productie van vlees of van consumptie-eieren, als sierpluimvee of om in het wild te worden uitgezet;
"Eieren" = eieren van pluimvee, in de schaal en geschikt voor consumptie in ongewijzigde staat of voor gebruik door de levensmiddelenindustrie;
"Eiproducten" = consumptie-eieren ontdaan van de schaal, eigeel en ovoalbumine;
"Broeierij" = bedrijf dat zich toelegt op het inleggen en uitbroeden van broedeieren en het opleveren van eendagskuikens;
"Vermeerderingsbedrijf" = bedrijf waarvan de activiteit bestaat in de productie van broedeieren bestemd voor de productie van gebruikspluimvee.

Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule :
het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer

a) het basisbedrag is het bedrag dat geldig is voor jaar x;
b) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand oktober van het jaar 2007;
c) het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.

De bedragen worden afgerond op de euro, respectievelijk cent, waarbij bedragen van 0,50 euro respectievelijk cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro respectievelijk cent; beneden de 0,50 euro respectievelijk cent naar de lagere cent.

De aldus geïndexeerde bijdragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1.

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.