De jaarlijkse bijdrage moet betaald worden binnen dertig dagen na facturatiedatum. Als de bijdrage niet tijdig betaald is, wordt op de vervaldag van de factuur een rappel verstuurd. Indien de producent uit de korte keten na deze rappel zijn gevelplaat op eigen kosten terugstuurt naar VLAM en dit binnen de veertien dagen, wordt een creditnota opgesteld. Indien VLAM de gevelplaat binnen de veertien dagen niet ontvangt, wordt een ingebrekestelling opgemaakt en is met ingang van de vervaldatum van de factuur een nalatigheidsintrest verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet. Tevens moeten de bijkomende administratieve kosten en inningskosten verhoudingsgewijs vergoed worden, met een forfaitair minimum van 60 euro per achterstallige bijdrage.

Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u  een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage.

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:

VLAM - Korte Keten
Koning Albert II-laan 15 bus 411
1210 Brussel

bijdragen.rechtvanbijdeboer@vlam.be
 

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.