De verplichte bijdragen voor zaaizaden en pootgoed: 

  • 1° Alle in Vlaanderen gevestigde vermeerderaars betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 20 euro per op het land goedgekeurde hectare aardappelpootgoed, vermeerderd in Vlaanderen. 
  • 2° Alle in Vlaanderen gevestigde verantwoordelijken voor rassen van zaaizaden en (of) pootgoed betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 620 euro; 
  • 3° Alle in Vlaanderen gevestigde of actieve leveranciers van zaaizaden betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 620 euro.
  • 4° Alle in Vlaanderen gevestigde handelaars en handelaars-bereiders van pootgoed betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 124 euro. 

 

Zaaizaden en pootgoed:

  • landbouwzaden - dit wil onder meer zeggen : zaaigranen, hybridemaïszaad, zaden van erwten, bonen en vitsen, grassen, klavers, voedergewassen, voederbieten, suikerbieten, oliehoudende en eiwithoudende gewassen
  • aardappelpootgoed
  • zaailijnzaad
  • tuinbouwzaden

De verplichte bijdragen voor aardappelen:

1° Alle in Vlaanderen gevestigde aardappelproducenten betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage in functie van de teeltoppervlakte, die ze tijdens het voorafgaandelijk kalenderjaar aangewend hebben voor aardappelen : 
- van 1 tot en met 4 hectaren: 25 euro; 
- meer dan 4 hectaren: 25 euro + 6 euro per bijkomende hectare. 
2° Alle in Vlaanderen gevestigde aardappelproducenten - bereider-verpakkers die uitsluitend teeltareaal uit eigen productie commercialiseren, betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage in functie van de teeltoppervlakte, die ze tijdens het voorafgaandelijk kalenderjaar aangewend hebben voor aardappelen : 
- van 1 tot en met 4 hectaren : 25 euro; 
- van meer dan 4 hectaren tot en met 12 hectaren : 124 euro + 6 euro per hectare met een maximum van 174 euro; 
- meer dan 12 hectaren : 310 euro + 6 euro per hectare. 
3° Alle in Vlaanderen gevestigde schilbedrijven, groothandelaars, makelaars, commissionairs en erkende handelaars-bereidersverpakkers betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage in functie van het aantal ton aardappelen die ze tijdens het voorafgaandelijk kalenderjaar verhandelden : 
- minder dan 25 000 ton per jaar: 310 euro; 
- vanaf 25 000 ton per jaar: 620 euro. 
4° De verplichte bijdragen sub 1° en 3° zijn cumulatief. 
5° Alle in Vlaanderen gevestigde frituren betalen een jaarlijkse verplichte bijdrage van 50 euro. 
6° Elk jaar worden de bedragen, vermeld in punt 2 tot en met 5, geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule :
het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer
a) het basisbedrag is het bedrag dat geldig is voor jaar x;
b) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand oktober van het jaar x-1;
c) het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.
De bedragen worden afgerond op de euro, waarbij bedragen van 50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro, beneden de 50 cent naar de lagere euro.
De aldus geïndexeerde bijdragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1. 

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.