De verplichte bijdragen bestemd voor het promotiefonds "akkerbouwproducten" worden als volgt vastgesteld voor zaaizaden en pootgoed:

1° Alle verantwoordelijken productie en handel betalen een verplichte bijdrage van 20 euro per op het land goedgekeurde hectare aardappelpootgoed, vermeerderd in Vlaanderen.
2° Alle in Vlaanderen gevestigde verantwoordelijken voor rassen van zaaizaden en (of) pootgoed betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 620 euro.
3° Alle in Vlaanderen gevestigde of actieve leveranciers van zaaizaden betalen een verplichte jaarlijkse bijdrage van 620 euro.

Zaaizaden en pootgoed:

  • landbouwzaden - dit wil onder meer zeggen : zaaigranen, hybridemaïszaad, zaden van erwten, bonen en vitsen, grassen, klavers, voedergewassen, voederbieten, suikerbieten, oliehoudende en eiwithoudende gewassen
  • aardappelpootgoed
  • zaailijnzaad
  • tuinbouwzaden

Elk jaar worden de bedragen geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule :
het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer
a) het basisbedrag is het bedrag dat geldig is voor jaar x;
b) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand oktober van het jaar x-1;
c) het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.
De bedragen worden afgerond op de euro, waarbij bedragen van 50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere euro, beneden de 50 cent naar de lagere euro.
De aldus geïndexeerde bijdragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1.

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.