Runderen, kalveren en schapen

1° Wie runderen, kalveren en schapen slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt de volgende bijdrage per geslacht dier, geschikt voor menselijke consumptie, met uitzondering van levend ingevoerde dieren en dieren die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van verordening (EEG) nr. 3620/90 van de commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren :
- per rund : 2,50 euro
- per kalf : 0,75 euro
- per schaap : 0,37 euro; (BVR 6 februari 2004) (8)

Aan de leveranciers van de dieren wordt daarvan doorgerekend:
- per rund : 1,60 euro
- per kalf : 0,375 euro
- per schaap : 0,25 euro

Aan de koper van de geslachte dieren wordt daarvan doorgerekend:
- per geslacht rund: 0,90 euro of aan de koper van delen van versneden runderen, een daarmee gelijkgesteld bedrag van 0,2 cent per kilogram rundvlees
- per geslacht kalf : 0,375 euro of aan de koper van delen van versneden kalveren, een daarmee gelijkgesteld bedrag van 0,4 cent per kilogram kalfsvlees met been en 0,7 cent per kilogram kalfsvlees zonder been
- per geslacht schaap: 0,12 euro of aan de koper van delen van versneden schapen een daarmee gelijkgesteld bedrag van 0,006 euro per kilogram schapenvlees

2° Wie levend ingevoerde dieren en dieren die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van de Verordening (EEG) nr. 3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren, slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis, betaalt de volgende bijdrage per geslacht dier, geschikt voor menselijke consumptie:
- per geslacht rund: 0,90 euro
- per geslacht kalf : 0,375 euro
- per geslacht slachtlam: 0,12 euro

Deze bijdrage wordt doorgerekend aan de koper van de geslachte dieren. Aan de koper van delen van versneden runderen wordt een hiermee gelijkgesteld bedrag van 0,2 cent per kilogram rundvlees doorberekend; aan de koper van delen van versneden kalveren een hiermee gelijkgesteld bedrag van 0,4 cent per kilogram kalfsvlees met been en 0,7 cent per kilogram kalfsvlees zonder been. Aan de koper van delen van versneden slachtlammeren wordt een hiermee gelijk gesteld bedrag van 0,006 euro per kilogram lamsvlees doorgerekend.

3° Wie levende runderen, kalveren of schapen uitvoert, betaalt de volgende bijdrage per levend uitgevoerd dier:
- per rund : 1,60 euro
- per kalf : 0,375 euro
- per schaap : 0,25 euro
Deze bijdrage wordt doorgerekend naar de leverancier van de dieren.

4° De bijdragen sub 1°, 2° en 3° worden afzonderlijk vermeld op de factuur.
De bijdragen sub 1° en 2° worden door de openbare en particuliere slachthuizen, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM. De bijdragen sub 3° worden door de uitvoerder van de levende dieren, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM.

Bij gebrek aan een aangifte binnen de gestelde termijn kan VLAM het door te storten bedrag voorlopig factureren op basis van het totaal van de bijdragen die tijdens het voorgaande jaar gefactureerd werden aan het slachthuis of de uitvoerder. Zodra de werkelijke slacht- en/of uitvoergegevens van het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, bekend zijn, maakt VLAM in voorkomend geval een aanvullende factuur of creditnota ter verrekening van de reeds gefactureerde bijdragen met de totale door te storten bijdragen van dat jaar.

5° De provinciale verenigingen van kwekers en houders van rundvee betalen aan VLAM een bijdrage van 0,07 euro per eerste inseminatie die zij verrichten. Dat bedrag mag doorgerekend worden aan de houder van het dier die de inseminatie laat verrichten.

6° De hierna genoemde organisaties verstrekken VLAM op eenvoudige aanvraag al de nodige inlichtingen en gegevens die deze nodig heeft voor de vaststelling van de bijdragen:
- de fokverenigingen en stamboeken van rundveerassen
- de provinciale verenigingen van kwekers en houders van rundvee

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.

Varkens

1° Wie varkens slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis betaalt een bijdrage van 0,26 euro per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie, met uitzondering van de levend ingevoerde varkens en varkens die daarmee gelijk gesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren.
Aan de leverancier van de varkens wordt daarvan de helft van 0,26 euro per geslacht varken doorgerekend.
Aan de koper van de geslachte varkens wordt daarvan de helft van 0,26 euro per geslacht varken doorgerekend; aan de koper van versneden varkens een daarmee gelijkgesteld bedrag van 7,7% van 0,26 euro per begonnen schijf van 10 kilogram varkensvlees.

2° Wie levend ingevoerde varkens en varkens die hiermee gelijkgesteld worden overeenkomstig artikel 1 van Verordening (EEG) nr. 3620/90 van de Commissie betreffende het bepalen van de oorsprong van vlees en afvallen, vers, gekoeld of bevroren, van bepaalde huisdieren, slacht of laat slachten in een openbaar of particulier slachthuis, betaalt een bijdrage van de helft van per geslacht varken, geschikt voor menselijke consumptie.
Deze bijdrage wordt doorgerekend aan de koper van de geslachte varkens. Aan de koper van delen van versneden varkens wordt een hiermee gelijkgesteld bedrag van 2,52 eurocent per begonnen schijf van 10 kilogram varkensvlees doorgerekend.

3° Wie levende varkens uitvoert, betaalt een bijdrage van de helft van 0,26 euro per levend uitgevoerd dier. Deze bijdrage wordt doorgerekend naar de leverancier van de varkens.

 4° De bijdragen sub 1°, 2° en 3° worden afzonderlijk vermeld op de factuur.

 5° De bijdragen sub 1° en 2° worden door de openbare en particuliere slachthuizen, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM. De bijdragen sub 3° worden door de uitvoerder van de levende varkens, zonder aanrekening van inningkosten, doorgestort aan VLAM.

Bij gebrek aan een aangifte binnen de in artikel 4, §2, gestelde termijn kan VLAM het door te storten bedrag voorlopig factureren op basis van het totaal van de bijdragen die tijdens het voorgaande jaar gefactureerd werden aan het slachthuis of de uitvoerder. Zodra de werkelijke slacht- en/of uitvoergegevens van het jaar waarvoor de bijdragen verschuldigd zijn, bekend zijn, maakt VLAM in voorkomend geval een aanvullende factuur of creditnota ter verrekening van de reeds gefactureerde bijdragen met de totale door te storten bijdragen van dat jaar.

Elk jaar worden de bedragen vermeld in punt 2, geïndexeerd. Die indexatie gebeurt op basis van de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen volgens de hiernavolgende formule :
het nieuwe bedrag = basisbedrag x nieuw indexcijfer/aanvangsindexcijfer
a) het basisbedrag is het bedrag dat geldig is voor jaar x;
b) het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand oktober van het jaar x-1;
c) het nieuwe indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand oktober van het jaar x.


De bedragen worden afgerond op de cent, waarbij bedragen van 0,50 cent of hoger worden afgerond naar de hogere cent, beneden de 0,50 cent naar de lagere cent. De aldus geïndexeerde bijdragen worden van kracht op 1 januari van het jaar x+1.

Volgende eenheidsprijzen zijn vanaf 01/01/2024 van toepassing voor de geslachte en levend uitgevoerde varkens:

  • 0,19 euro per ingevoerd geslacht varken;
  • 0,38 euro per inlands geslacht varken;
  • 0,19 euro per levend uitgevoerd varken;
  • 2,93 eurocent per schijf van 10 kg (doorrekening voor vleesversnijdingen)

Begrippen:

Openbaar slachthuis: het slachthuis geëxploiteerd door een overheidslichaam of door een vereniging van overheidslichamen;
Particulier slachthuis: het slachthuis geëxploiteerd door een natuurlijk persoon of privaatrechtelijk rechtspersoon;
Vlees : het vlees (het spiervlees), het vet, de witte en rode slachtafval van een slachtdier, alsmede het bloed en de beenderen die niet ontvet en niet volledig van spierresten ontdaan zijn; het voor de dood gekeelde dier, het gevilde, van ingewanden ontdane en voor de vleeshouwerij klaargemaakte dier, geschikt voor menselijke consumptie;
Rund : elk huisdier van de rundveesoort, ongeacht het geslacht, met uitsluiting van de kalveren;
Kalf : elk huisdier van de rundveesoort, ongeacht het geslacht, dat zo is opgenomen in de maandstaten van het FAVV;
Schaap: elk huisdier van de schapensoort, ongeacht het geslacht of de leeftijd;
Rundvlees, kalfsvlees: alle vers gekoeld, bevroren en diepgevroren vlees, zoals gedefinieerd in art. 2 afkomstig van respectievelijk een rund en een kalf.
Varken: elk huisdier van de varkenssoort, ongeacht de leeftijd of het geslacht;
Varkensvlees: alle vers, gekoeld, bevroren of diepgevroren vlees zoals hierboven gedefinieerd met inbegrip van zwoerd, afkomstig van een varken
FAVV: het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

 

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.