Iedere melkproducent is een bijdrage verschuldigd van 11,6 cent per 100 liter melk. Deze bijdrage wordt proportioneel berekend. In geval van levering van room bedraagt de bijdrage 3 cent per kilogram botervet.

Als de producent de melk aan een koper levert, wordt de bijdrage door de koper van de melk ingehouden op het aan de producent te betalen bedrag.
De kopers van de melk geven op de afrekening van elke producent afzonderlijk het bedrag aan dat als verplichte bijdrage is ingehouden.
De ingehouden bijdragen worden van rechtswege binnen de 45 dagen na de betrokken maand door de koper van de melk gestort aan VLAM.
Uiterlijk binnen 45 dagen na het einde van de betrokken periode, delen de kopers aan VLAM de totale hoeveelheid door de producenten geleverde melk gedurende die maand mee.
De kopers houden een productenboekhouding ter beschikking van VLAM waarin per maand moeten vermeld zijn:
a) naam en adres van de producenten van wie zij melk hebben gekocht;
b) de van elke producent gekochte hoeveelheid melk;
c) het bedrag dat als bijdrage is ingehouden op het bedrag dat aan iedere producent verschuldigd is als betaling voor de geleverde melk;
d) naam en adres van de natuurlijke of rechtspersonen waaraan de betrokken melk is geleverd, als ze tussenpersonen zijn tussen de producenten en gebruikers.

Als een producent de melk niet via levering aan een koper verhandelt, worden de overeenkomstige bijdragen jaarlijks door VLAM gefactureerd op basis van productiegegevens waarover deze beschikt, met een minimum van 40 euro per jaar. De referentieperiode voor deze bijdragen loopt van 1 april van het bijdragejaar -2 tot en met 31 maart van het bijdragejaar -1.
Deze producenten houden een productenboekhouding ter beschikking van VLAM, waarin per maand de geproduceerde hoeveelheid melk vermeld moet vermeld zijn.

Begrippen:

"melk ": het product voortkomend van het melken van één of meer koeien en waarvan het natuurlijk vetgehalte al dan niet werd gewijzigd;
"koper ":
1° iedere natuurlijke of rechtspersoon die melk aankoopt om deze te onderwerpen aan bewerkingen van bereiding, fabricage, omvorming of conditionering;
2° iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich in welke hoedanigheid ook voor eigen rekening of voor rekening van een derde stelt tussen de producent en de onder 1° bedoelde persoon;
"producent ": de houder van één of meer koeien bestemd voor de melkproductie in een productiebedrijf, waarvan de exploitatiezetel in Vlaanderen gevestigd is;

Deze tekst is informatief en vervangt geenszins de officiële besluiten van de Vlaamse regering.