Automatisch toegekende vrijstellingen

  • Vrijstelling voor nieuw materieel en outillage, aangekocht vanaf 1 januari 2008
  • Vrijstelling voor jeugdwerkorganisaties en jeugdverblijfscentra
  • Vrijstelling voor onroerende goederen die onder de toepassing van het bosdecreet van 13 juni 1990 vallen en die als milieubeschermend bos of als bosreservaat werden erkend of aangewezen. Ook de bossen die erkend worden voor de productie van bosbouwkundig teeltmateriaal.
  • Vrijstellingen die vastgelegd zijn in bijzondere wetten, doorgaans van niet-fiscale aard, bv. de wetten die bepaalde instellingen (zoals bv. intercommunales) oprichten.

Aan te vragen vrijstellingen

Afhankelijk van de concrete omstandigheden wordt de vrijstelling toegekend voor 3 of 5 jaar. Als u na een aantal jaren opnieuw een aanslagbiljet ontvangt, dan moet u opnieuw een aanvraag indienen binnen de bezwaartermijn van 3 maanden.

Deze vrijstellingen kunnen aangevraagd worden

  • via het contactformulier (bij documenten bezorgen)
  • of per post verstuurd worden naar het Loket in Aalst, t.a.v. de onroerende voorheffing.

Uw aanvraag wordt binnen een termijn van 6 maanden behandeld. Bij een complex dossier kan het onderzoek langer duren. U wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslissing.

  • Laatst gewijzigd op 27 juni 2019