Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Leuven

Regionaal mobiliteitsplan Vervoerregio Leuven

Het regionaal mobiliteitsplan legt de globale mobiliteitsvisie voor een langere termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dat plan doet onder andere uitspraken over de belangrijke mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoersnetwerk uit en stelt maatregelen voor de verbetering van de doorstroming, de verkeersveiligheid en het fietsbeleid voor.

Mobiliteitsvisie voor de lange termijn

Het regionaal mobiliteitsplan legt de mobiliteitsvisie voor een lange termijn vast voor de vervoerregio, en dat voor alle vervoersmodi. Dit plan behandelt de belangrijkste mobiliteitsuitdagingen van de regio, tekent het openbaar vervoernetwerk uit en werkt maatregelen uit voor de verbetering van de doorstroming, het verhogen van de verkeersveiligheid en het realiseren van een volwaardig fietsbeleid. Het regionaal mobiliteitsplan heeft een tijdshorizon van tien jaar (2030), maar kijkt ook verder in de toekomst.

Het regionaal mobiliteitsplan krijgt vorm aan de hand van vijf onderzoekslijnen. De mobiliteitsscenario’s voor de Vervoerregio Leuven vloeien voort uit een samenspel van de verschillende onderzoekslijnen. Wilt u meer te weten komen over de verschillende onderzoekslijnen?

 • Stap 1

  Ook verplaatsingen met de wagen en ontsluiting van economische zones voor vrachtverkeer maken deel uit van het regionaal mobiliteitsplan voor de Vervoerregio Leuven. Omdat beide aspecten elk de nodige aandacht verdienen, hebben we ervoor gekozen om deze afzonderlijk te bestuderen.

  Autonetwerk

  In 1997 heeft de Vlaamse Overheid in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen de hoofd- en primaire wegen gecategoriseerd. De hoofdwegen spelen een rol op (inter)nationaal niveau en de primaire wegen op nationaal en Vlaams niveau. De Vlaamse Overheid is bezig met een actualisering van de wegencategorisering en komt hier binnenkort mee naar buiten.

  De provincie Vlaams-Brabant heeft de secundaire wegen vastgelegd. Het zijn de secundaire wegen die op niveau van de Vervoerregio Leuven belangrijk zijn. We onderzoeken samen met de betrokken actoren welke wegen op niveau van de Vervoerregio Leuven een belangrijke rol spelen en wat deze inhoudt. Zal weg x de Vervoerregio Leuven ontsluiten en het verkeer leiden naar primaire wegen of zal weg x de Vervoerregio Leuven verbinden met omliggende vervoerregio’s en attractiepolen.

  Vrachtnetwerk

  De laatste jaren is vrachtwagentransport sterk gegroeid. Zowel de flexibiliteit van het vrachttransport als de spreiding van de te bedienen economische polen liggen hiervan aan de basis. Verkeersleefbaarheid komt steeds hoger op de agenda te staan en dit is niet altijd verzoenbaar met vrachttransport. We gaan samen met de betrokken actoren op zoek naar een gezond evenwicht. We proberen een antwoord te formuleren op de vraagstelling: ‘Hoe kunnen we goed gelegen economische polen duurzamer ontsluiten en welke wegen kunnen voor vrachttransport bestemd worden?’

 • Stap 2

  Zowel Vlaanderen als de provincie Vlaams-Brabant zijn bezig met de uitwerking van hun Beleidsplan Ruimte. Op lokaal niveau hebben ook enkele gemeenten het initiatief genomen om een Beleidsplan Ruimte op te maken. Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit kunnen niet los van elkaar gezien worden. Toch willen we met de Vervoerregio Leuven niet in de plaats van de provincie Vlaams-Brabant treden en hebben we niet de ambitie om parallel aan hen een ruimtelijk beleid uit te werken. Het is onze opzet om de toekomstige ruimtelijke context zoals die wordt uitgewerkt door de provincie Vlaams-Brabant te toetsen aan de verwachtingen van de betrokken stakeholders van de Vervoerregio Leuven.

  Regionet Leuven heeft reeds een oefening gedaan voor wat dit zou kunnen betekenen op vlak van het stads- en streekvervoersnetwerk en ruimtelijke ontwikkelingen. We nemen deze oefening mee in het planproces. De verschillende bestaande initiatieven op vlak van ruimtelijke ordening vormen enerzijds een kader voor de ontwikkeling van de verschillende netwerken, anderzijds hebben de mobiliteitsnetwerken dikwijls een sturend karakter met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen. Dit leidt ertoe dat er een wisselwerking zal ontstaan tussen de visie op ruimtelijke ontwikkelingen en de toekomstige mobiliteitsnetwerken. Een uitdaging die we in de Vervoerregio Leuven samen met Regionet Leuven willen aangaan.

 • Stap 3
  Inhoud is aan het laden
 • Stap 4
  Inhoud is aan het laden
 • Stap 5
  Inhoud is aan het laden

Fasering regionaal mobiliteitsplan

De opmaak van het regionale mobiliteitsplan verloopt in verschillende stappen. Het resultaat van elke stap is een nota: de oriëntatienota, de synthesenota en het beleids- en actieplan.

 • Stap 8/122020

  Oriëntatienota

  Een eerste stap werd gezet met de goedkeuring van de oriëntatienota op de vervoerregioraad van 8 december 2020.

 • Stap 18/42023

  Synthesenota

  Na het afronden van de oriëntatienota werd de synthesenota opgemaakt. In deze fase krijgen de ambities van de Vervoerregio Leuven vorm a.d.h.v. een aantal ontwikkelingsscenario’s. De synthesenota is goedgekeurd in de vervoerregioraad van 18 april 2023.

 • Beleids- en actieplan

  In deze derde fase werken we het ontwikkelingsscenario uit tot concrete beleidsvoorstellen.

Hoe verhouden de verschillende mobiliteitsplannen ten opzichte van elkaar?

In Vlaanderen zijn de bevoegdheden over mobiliteit sterk verspreid over de verschillende beleidsniveaus (Vlaams Gewest, vervoerregio’s, steden en gemeenten). Het is belangrijk om te werken aan een doordacht mobiliteitsverhaal samen met de steden en gemeenten en met de 15 Vlaamse vervoerregio’s die regionale mobiliteitsplannen opmaken.

Ontdek in onderstaande figuur over welke netwerkniveau’s de verschillende mobiliteitsplannen uitspraken doen: