Gedaan met laden. U bevindt zich op: Kaderfunctie Definities

Kaderfunctie

Wat is de definitie van kaderfuncties volgens de rapportering van de Vlaamse overheid?

Kaderfuncties worden gedefinieerd als functies die zich, door hun mate van verantwoordelijkheden en autonomie en/of professionele deskundigheid (expertise), in de hogere klassen bevinden van de functieniveaumatrix of geclassificeerd worden via de wegingsmethodiek voor de management- en projectleiderfuncties van N-niveau. Een persoon telt enkel als houder van een kaderfunctie mee als deze een personeelslid is volgens de rapporteringsdefinitie personeelsaantal.

Soorten kaderfuncties

Er is binnen de Vlaamse overheid afgesproken om de kaderfuncties af te bakenen en op te delen op basis van de rang van het personeelslid die de functie uitoefent. Het betrokken personeelslid telt vanaf A2 mee als kaderfunctie.

Personeelsleden tellen mee bij het topkader als er naast de rang van minimaal A2 bijkomend een aanstellingsbesluit van de Vlaamse Regering bestaat als hoofd van een entiteit of voor een N-project. Personeelsleden tellen mee bij het middenkader als ze de overeenkomstige rangen hebben van afdelingshoofd (of hoofdadviseur zonder mandaat), senior-adviseur of N-1-projectleider. Indien personeelsleden met minimaal rang A2 niet bij top- en middenkader kunnen meegeteld worden, worden zij bij lager kader geteld.

Personeelsleden tellen mee bij leidinggevende kaderfuncties (of kortweg managementfuncties) als zij een mandaat uitoefenen (cfr. top- en middenkader) of als zij op lager kaderniveau de functie van directeur uitoefenen (of een afgeleide daarvan zoals bv. directeur-arts). Personeelsleden die dergelijke kaderfuncties ad interim invullen of tijdelijk waarnemen, worden pas meegeteld als er een formele benoeming tot ad interim of tot tijdelijke waarneming heeft plaatsgevonden.