Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ziekteafwezigheid Definities

Ziekteafwezigheid

Hoe interpreteert u ziekteafwezigheid binnen de rapportering van de Vlaamse overheid?

Ziekteafwezigheid is het aantal dagen dat een personeelslid afwezig is op het werk door ziekte. Afwezigheden wegens zwangerschapsverlof (cfr. moederschapsrust) worden niet bij ziekte meegeteld, deeltijdse ziekte wel. Afwezigheden van personeelsleden die oorspronkelijk werden geregistreerd als arbeidsongeval, maar waarvan het vermeende arbeidsongeval nadien wordt verworpen, worden wel meegeteld.

Alle afwezigheden wegens ziekte worden meegeteld: zowel ééndagsafwezigheden als afwezigheden die langer duren worden geteld, ook als ze betaald worden door het ziekenfonds.

Drie ziekte-indicatoren

Ziekte wordt in de Vlaamse overheid beschrevenaan de hand van drie indicatoren:

  • Het ziekteafwezigheidspercentage is in eerste instantie een managementindicator die weergeeft hoeveel beschikbare dagen er verloren zijn gegaan door ziekte in het voorbije jaar.
  • De meldingsfrequentie (het aantal ziekteperiodes in het voorbije jaar) houdt verband met motivatie.
  • De gemiddelde ziekteduur is een goede indicator van het globale welzijnsbeleid.