Voorwaarden

Uw beroepskaart hernieuwen

Hernieuw uw huidige beroepskaart ten laatste 3 maanden voor ze haar geldigheid verliest. U kunt de kaart alleen hernieuwen als:

 • u een geldige verblijfsvergunning voor België bezit. Hebt u nog geen verblijfsvergunning op het moment dat u de beroepskaart hernieuwt? Vraag de vergunning dan aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar u verblijft.
 • u de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart naleefde, o.m. economisch nut en meerwaarde, betaling belastingen en sociale bijdragen.
  Ook de activiteit die u wilt uitoefenen met uw hernieuwde beroepskaart moet een economische meerwaarde hebben voor Vlaanderen op vlak van tewerkstelling, jobcreatie en innovatie.

Uw beroepskaart wijzigen

Uw beroepskaart geldt alleen voor de zelfstandige activiteit waarvoor u ze hebt aangevraagd. Wilt u:

 • een andere zelfstandige activiteit uitoefenen in België
 • of het statuut van uw onderneming veranderen?

Dan moet u uw beroepskaart wijzigen.

Uw beroepskaart vervangen

U kunt uw beroepskaart vervangen:

 • als u de kaart bent kwijtgeraakt. Geef dat aan bij de politie. Zij zullen u een bewijs van aangifte bezorgen, dat u moet toevoegen aan uw aanvraag.
 • of als de kaart beschadigd is.

Aanvraagprocedure

Volg dit stappenplan om uw beroepskaart te hernieuwen, te wijzigen of te vervangen:

 • Stap 1

  Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit deze onderdelen:

  • Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier. Welk aanvraagformulier u moet gebruiken, hangt af van uw situatie:
  • Een bewijs dat u de dossierkost van 140 euro hebt betaald
   U krijgt dit bewijs pas als u uw aanvraagdossier indient. Voeg het document op het laatste moment toe aan uw dossier.
  • Bewijsstukken bij een hernieuwing van de beroepskaart
   • Algemene bewijsstukken:
    • een voorblad met een overzicht van alle bewijsstukken in uw dossier
    • uw huidige beroepskaart, of een bewijs van aangifte bij de politie als u de beroepskaart bent kwijtgeraakt
    • een getuigschrift van goed gedrag en zeden, afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft.
     Of: een uittreksel uit het strafregister op uw naam, van maximaal 6 maanden oud.
    • een kopie van uw verblijfsvergunning.
   • Specifieke bewijsstukken, afhankelijk van uw situatie:
    • Moet de beroepskaart u geen recht geven op verblijf in België, omdat u al via een andere weg een geldige verblijfsvergunning hebt gekregen (bijvoorbeeld via een arbeidskaart of na een gezinshereniging) of in België actief wilt worden als diamanthandelaar? Voeg dan deze documenten toe:
     • een fiscaal attest dat aantoont dat u belastingen betaald hebt, en geen achterstallige schulden hebt
     • een attest van uw sociale verzekeringsfonds dat aantoont dat u sociale bijdragen betaald hebt.
    • Moet de beroepskaart u wel recht geven op verblijf in België?
    • Wilt u als buitenlandse student uw zelfstandige activiteiten verderzetten? Voeg aan uw dossier dan het inschrijvingsbewijs bij uw opleidingsinstelling toe.
   • Bewijsstukken bij een wijziging van de beroepskaart
    Als u uw beroepskaart wilt wijzigen, moet uw aanvraagdossier opnieuw volledig onderzocht worden. Voeg daarom de volgende bewijsstukken toe aan uw dossier:
   • Bewijsstukken bij een vervanging van de beroepskaart
    Wilt u uw beroepskaart vervangen? Voeg dan deze bewijsstukken toe aan uw aanvraagdossier:
    • een bewijs van aangifte bij de politie als u de beroepskaart bent kwijtgeraakt
    • de beroepskaart zelf als de kaart beschadigd is.
 • Stap 2

  De bewijsstukken in uw aanvraagdossier moeten worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Engels. Voeg voor elk bewijsstuk (een kopie van) de vertaling en (een kopie van) het originele bewijsstuk toe aan uw dossier.

  Officiële documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Laat u de bewijsstukken in het buitenland vertalen? En dus niet bij een vertaler die in een Belgische rechtbank is beëdigd? Dan moeten de vertalingen:

  • gelegaliseerd zijn
  • of voorzien zijn van een apostillestempel van de bevoegde overheid in het land van afgifte.
 • Stap 3

  Dien uw aanvraag in en betaal de dossierkosten van 140 euro. Waar u de aanvraag indient, hangt af van uw situatie.

  • Verblijft u in het buitenland? Of hebt u geen geldige verblijfsvergunning voor België? Dien uw aanvraagdossier dan in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post ((opent in nieuw venster)) in het land waar u verblijft.
  • Hebt u een geldige verblijfsvergunning voor België? Dat betekent: een ‘attest van immatriculatie model A’ of een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A)? Dien uw aanvraag in in België, bij een erkend ondernemingsloket ((opent in nieuw venster)) naar keuze.
  • Kunt u uw aanvraag om veiligheidsredenen niet indienen in het land waar u verblijft? Vraag dan:
   1. een toelating aan bij de bevoegde minister in het gewest waar u zich wilt vestigen en bij de federale minister van Binnenlandse Zaken.
    Doe dat door uw onveilige situatie te motiveren en bewijsstukken op te sturen die aantonen dat u de beroepskaart niet kunt aanvragen in het land waar u verblijft.
   2. de beroepskaart zelf aan
    • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
    • of bij een door u gekozen ondernemingsloket in België.

Vervolg van uw aanvraag

De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt uw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het bevoegde gewest.

Behandeling van uw dossier

De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt uw aanvraag in 2 stappen:

 1. De dienst controleert of u de aanvraag juist hebt ingediend.
  • Uw aanvraag is niet ontvankelijk? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u daarvan op de hoogte.
  • Uw aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal uw aanvraag dan verder onderzoeken.
 2. Wilt u uw beroepskaart hernieuwen of wijzigen? Dan wordt ook onderzocht of uw dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Beslissing

De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over uw aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Uw dossier wordt goedgekeurd:
  • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u op de hoogte
  • u kunt de beroepskaart afhalen bij het door u gekozen ondernemingsloket, waar u een bijkomende kost moet betalen van 90 euro per jaar dat de kaart geldig is.
 2. Uw dossier wordt geweigerd. Ook dan brengt de diplomatieke post of het ondernemingsloket u op de hoogte. U hebt 2 opties:
  • ga binnen 30 dagen in beroep tegen de weigering
  • dien ten vroegste na 2 jaar volgend op de ontvangen weigering een nieuwe aanvraag in. Alleen in deze gevallen hoeft u geen 2 jaar te wachten:
   • uw aanvraag was niet ontvankelijk
   • u kunt nieuwe elementen aanbrengen
   • u doet een aanvraag voor een nieuwe activiteit als zelfstandige.