De beroepskaart is verplicht als u in België als zelfstandige wilt beginnen in een éénmanszaak, een vennootschap of vereniging, en u:

 • niet de Belgische nationaliteit hebt
 • niet de nationaliteit hebt van een EU-lidstaat, of van:
  • IJsland
  • Noorwegen
  • Liechtenstein
  • of Zwitserland.
 • niet om andere redenen een vrijstelling krijgt voor de beroepskaart.

Zelfstandige activiteiten” omvatten alle verrichtingen die niet onder de tewerkstelling van buitenlandse arbeidskrachten vallen (prestaties geleverd onder gezag, binnen of buiten de arbeidsovereenkomst). Onder zelfstandige activiteiten vallen dus zowel tijdelijke dienstverrichtingen binnen het Vlaamse gewest als het openen van een nieuwe onderneming of exploitatiezetel in het Vlaamse gewest.

Om een beroepskaart te kunnen krijgen, moet u:

 • een geldige verblijfsvergunning voor België hebben.
  Vormt de zelfstandige activiteit de reden van uw verblijf, en beschikt u nog niet over een verblijfsvergunning op het moment dat u de beroepskaart aanvraagt? Vraag de vergunning dan samen met uw beroepskaart aan bij de Belgische diplomatieke of consulaire post in het land waar u verblijft.

  Hebt u reeds een verblijfsrecht om andere reden dan de zelfstandige activiteit? Dan komt u in aanmerking voor een beroepskaart die geen recht op verblijf opent, volgens soepeler criteria.

 • bij een eerste aanvraag: een zelfstandige activiteit uitoefenen die sociale, culturele, artistieke of sportieve meerwaarde heeft of die economisch nut heeft voor Vlaanderen.

 • bij een hernieuwing van uw beroepskaart: de voorwaarden gekoppeld aan de beroepskaart nageleefd hebben (i.c. het economisch nut, de sportieve, culturele… meerwaarde), belastingen en sociale bijdragen betaald hebben.

  Economisch nut

  Een activiteit heeft economisch nut als ze:

  • beantwoordt aan een economische behoefte voor Vlaanderen
  • vernieuwend of gespecialiseerd is
  • banen creëert
  • investeringen met zich meebrengt
  • een positief economisch effect heeft op ondernemingen in Vlaanderen
  • of de export bevordert.

  Het economisch nut wordt niet geëvalueerd als

  • U om andere reden dan de zelfstandige activiteit reeds een verblijfsrecht hebt in België (bv. arbeidskaart/gecombineerde vergunning, regularisatie, gezinshereniging..). De beroepskaart geeft in dat geval geen recht op verblijf en de aanvraag wordt beoordeeld op basis van het reeds aanwezige verblijfsrecht en de naleving van de reglementaire verplichtingen.

   Wanneer de situatie van de betrokkene wijzigt en de beroepskaart wel recht zou moeten geven op verblijf in hoofdberoep of bijberoep (statuutswissel), dan kan een wijzigingsaanvraag ingediend worden die hier specifiek naar verwijst. In dit geval zal de dienst Economische Migratie wel het belang van het project voor Vlaanderen toetsen.

   Indien een arbeidskaart/gecombineerde vergunning wordt verworven nadat de beroepskaart werd afgeleverd, zal bij een mogelijke hernieuwing de beroepskaart enkel in bijberoep kunnen afgeleverd worden.
  • U een hernieuwing aanvraagt als langdurig ingezeten ((opent in nieuw venster)) derdelander uit een andere EU-lidstaat. De hernieuwing (PDF bestand opent in nieuw venster) wordt louter beoordeeld op basis van uw huidige en verwachte inkomen, met als minimumgrens het GGMMI.