Opgelet! Deze webpagina gaat over Vlaamse belastingen, geïnd door de Vlaamse Belastingdienst. Voor federale belastingen moet u zich wenden tot de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

Inhoud van uw bezwaar

 • U legt uit waarom u het niet eens bent met de belasting. Voor de redenen die u inroept, voegt u, waar mogelijk, de nodige bewijsstukken of attesten toe.
 • U neemt de belangrijkste kenmerken van het aanslagbiljet over:
  • het kohierartikelnummer
  • het identificatienummer van de belastingplichtige: het rijksregisternummer voor natuurlijke personen, het KBO- of BTW-nummer van rechtspersonen (bedrijven, VZWs...).
  • Als u voor iemand anders bezwaar indient, neemt u ook uw eigen persoonsgegevens op (naam en rijksregisternummer, uw volledig adres, uw telefoonnummer).
 • U ondertekent het bezwaarschrift. De Vlaamse Belastingdienst zal als dat nodig is een volmacht opvragen als iemand anders in uw plaats een bezwaarschrift indient.

Hoe dient u bezwaar in?

Termijn: binnen de drie maanden

Als u een bezwaarschrift wil indienen, moet u dat doen binnen de drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Als u het aanslagbiljet digitaal via Zoomit ontvangt, is de uiterste datum om bezwaar in te dienen drie maanden.

Voorbeeld: tegen een belasting waarvoor het aanslagbiljet met de post verzonden is op dinsdag 7 januari 2020, kan u bezwaar indienen tot en met vrijdag 10 april 2020.

Het is erg belangrijk dat u tijdig reageert: te laat ingediende bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet behandeld worden.

Moet u al betalen als u bezwaar indient?

Als u een bezwaar indient, schort dat de betaaltermijn niet op: de uiterste betaaldatum blijft dus hetzelfde.

 • Het is aangeraden om altijd de volledige aanslag te betalen.
  Zo bent u zeker dat u later geen nalatigheidinterest zal moeten betalen. Als na onderzoek van uw bezwaar blijkt dat u recht heeft op een terugbetaling, dan zal de Vlaamse Belastingdienst u het te veel betaalde bedrag terugstorten ongeveer twee maand na de beslissing, vermeerderd met moratoriuminterest als u daar recht op heeft. Voor meer informatie, zie Wat gebeurt er als ik te veel betaald heb?
 • Is het niet mogelijk om de belasting in zijn geheel te betalen? Betaal dan alvast het niet betwiste deel. Dat is het deel van de aanslag waarover geen twijfel bestaat dat u dat verschuldigd bent.
  Als u alleen het niet-betwiste gedeelte van de aanslag betaalt, en uw bezwaar wordt niet ingewilligd, dan zal u nalatigheidinterest moeten betalen op het gedeelte van de aanslag dat u wel betwistte en dus niet betaalde.
  Als u nog niets betaalt, en uw bezwaar wordt niet ingewilligd, dan zal u nalatigheidinterest moeten betalen op de volledige aanslag. Als u nog niets betaalt en uw bezwaar wordt ingewilligd voor het deel dat u betwistte, zal u toch nalatigheidsintresten moeten betalen op het deel dat u niet betwist heeft en toch ook niet betaalde.

Klachtendienst

Heeft u een klacht over de manier waarop de Vlaamse Belastingdienst uw dossier behandeld heeft? Dan kan u terecht bij de Klachtendienst Financiën.

Veelgestelde vragen