Mijn VerbouwLening vervangt vanaf 1 september 2022 de Energielening (tot 15.000 euro voor een prioritaire doelgroep/klanten met exclusief nachttarief). Ook de Energielening+ (voor eigenaars die hun woning of appartement verwerven via erfenis of schenking) zal vanaf 1 september 2022 vervangen worden door Mijn VerbouwLening.

Voor wie

De 5 onderstaande doelgroepen komen in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.

1. Particuliere eigenaar-bewoners uit de laagste en middelste inkomenscategorie van Mijn VerbouwPremie

Hierbij wordt rekening gehouden met de onderstaande inkomensgrenzen (voor aanvragen in 2022).

 • Alleenstaande: maximaal inkomen van 46.170 euro.

 • Alleenstaande met 1 persoon ten laste of koppel zonder persoon ten laste: maximaal inkomen van 65.960 euro. Dit bedrag wordt met 3.700 euro verhoogd per persoon extra ten laste.

 • Er wordt rekening gehouden met het inkomen dat vermeld staat op het laatst beschikbare aanslagbiljet op het ogenblik dat u Mijn VerbouwLening aanvraagt.

2. Particuliere verhuurders

 • Via een sociaal verhuurkantoor:
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Men moet beschikken over een overeenkomst met het sociaal verhuurkantoor voor de verhuur van de woning.
 • Geconventioneerde verhuur (particuliere verhuur):
  • Hier zijn geen inkomensgrenzen van toepassing.
  • Er zijn wel eisen inzake maximale huurprijs: de maandelijkse huurprijs mag niet boven 900 euro liggen (voor een aantal gemeenten ((opent in nieuw venster)) is de maximale huurprijs 1.000 euro). De maximale huurprijs wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde van de vork van de Huurschatter. De maximale huurprijs wordt vastgelegd na de uitgevoerde renovatiewerken. In de huurovereenkomst moet de maximale huurprijs en de maandelijkse korting expliciet vermeld worden.
  • Afhankelijk van de hoogte van de lening, dient er gedurende 9 jaar een maandelijkse korting gegeven te worden op de huurprijs van 20 euro (bij lening tot 15.000 euro), 40 euro (bij lening tot 30.000 euro), 60 euro (bij lening tot 45.000 euro) of 80 euro (bij lening tot 60.000 euro).

3. Particulieren die een woning verwerven via erfenis of schenking

Als u een woning of appartement verwerft via erfenis of schenking in volle eigendom, zult u vanaf 1 september 2022 niet langer een Energielening+ kunnen afsluiten bij het energiehuis. U kunt wel in aanmerking komen voor Mijn VerbouwLening (tot eind 2024), als u op basis van uw inkomen behoort tot de laagste of middelste inkomensgroep van Mijn VerbouwPremie (ook indien u niet in deze woning gaat wonen).

4. Niet commerciële instellingen of coöperatieve vennootschappen (bijv. vzw’s)

 • Voor gebouwen waarop ze een zakelijk recht hebben, en voor eigen gebruik aanwenden.
 • Voor woningen die worden verhuurd via SVK.
 • Voor woningen die worden verhuurd via geconventioneerde huur (pariculiere verhuur).

5. Verenigingen van mede-eigenaars

Een VME kan beroep doen op Mijn VerbouwLening met een looptijd tot 25 jaar en met leenbedragen tot 60.000 euro voor het gebouw aangevuld met 25.000 euro per appartement.

Voor wie niet

 • Wie een renteloos renovatiekrediet of een Energielening+ heeft afgesloten, komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
 • Als u (nog) niet gedomicilieerd bent in de woning of het appartement waarvoor u de Mijn VerbouwLening aanvraagt (behalve in geval van private verhuur/verhuur via SVK/ erfenis/schenking).
 • Wie vanaf 1 januari 2023 een woning of een appartement aankoopt met een slechte energieprestatie (EPC-label E of F), komt niet in aanmerking voor Mijn VerbouwLening.
  Deze groep kan wel het renteloos renovatiekrediet afsluiten bij een kredietinstelling. Bij aankoop tot en met 31 december 2022, kunt u nog wel kiezen voor Mijn VerbouwLening indien de woning een slechte energieprestatie heeft.
 • Gezinnen met uitsluitend nachttarief zijn geen aparte categorie binnen de doelgroep van de Mijn VerbouwLening. Enkel indien aan de overige voorwaarden (o.a. inkomen) is voldaan, kan een beroep op de Mijn VerbouwLening worden gedaan.

Voor welke gebouwen

Uw woning/appartement moet voldoen aan onderstaande voorwaarden om in aanmerking te komen voor Mijn Verbouwlening.

De woning of het appartement

 • is gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • moet minstens 15 jaar oud zijn op de aanvraagdatum.
  Uitzondering: als Mijn VerbouwLening wordt aangevraagd voor investeringen in zonneboiler, (hybride) warmtepomp, warmtepompboiler, zonnepanelen, volstaat het dat de woning of het gebouw:
  • vóór 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet
  • of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is meer dan 5 jaar geleden verleend, de woning of het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte is ingediend binnen de decretaal voorziene termijn.
Afbraak en heropbouw?

Afbraak en heropbouw is geen onderdeel van de categorieën van werken die vallen onder Mijn VerbouwPremie en bijgevolg ook geen onderdeel van Mijn VerbouwLening.

Voor welke werken

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen voor volgende categorieën van werken.

 • Alle categorieën van werken binnen Mijn VerbouwPremie. Per categorie van werken is een maximaal ontleenbedrag voorzien.
  • dakrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • buitenmuurrenovatie (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • renovatie van buitenschrijnwerk (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • renovatie van vloeren en funderingen (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • binnenrenovatie (met een maximum factuurbedrag van 5.000 euro + btw)
  • elektriciteit en sanitair (met een maximum factuurbedrag van 7.500 euro +btw)
  • (hybride) warmtepomp (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • warmtepompboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • zonneboiler (beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW)
  • condensatieketel op gas (enkel van toepassing voor verhuur via een sociaal verhuurkantoor en voor de laagste inkomenscategorie, beperkt tot bedrag op de factuur, incl. BTW, aan te vragen tot 30-06-2026)
   • Laagste inkomenscategorie : U bent alleenstaand met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 32.980 euro. U bent alleenstaand met 1 persoon ten laste of een koppel zonder persoon ten laste met een jaarlijks inkomen kleiner dan of gelijk aan 46.170 euro. Per extra persoon ten laste dient u in beide scenario’s bovenstaand bedrag met 3700 euro te verhogen.
 • Investeringen waarvoor een premie wordt gegeven door Fluvius.

Bedrag

Het Energiehuis zal echter steeds op basis van uw individuele financiële situatie en terugbetalingscapaciteit moeten nagaan wat voor u haalbaar is inzake leningsbedrag en looptijd.

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • voor een bedrag van minimaal 1250 euro tot maximaal 60.000 euro
 • met een afbetalingstermijn van maximaal 25 jaar.
 • Deze lening is renteloos (0% intrest), zolang de wettelijke rente onder 3% blijft.
 • Op 1 september 2022 ligt de wettelijke rente onder 3%, en zal Mijn VerbouwLening dus renteloos worden aangeboden.
 • Als de wettelijke rente op jaarbasis stijgt boven 3%, dan zal de intrest voor Mijn VerbouwLeningen stijgen boven 0%. Deze rente wordt 1 keer per jaar aangepast. Dit is enkel van toepassing voor wie vanaf dan een Mijn VerbouwLening aanvraagt.

Het Energiehuis rekent geen dossierkosten aan voor het afsluiten van een Mijn VerbouwLening.

Procedure

Aanvraag

U kunt Mijn VerbouwLening aanvragen

 • vanaf 1 september 2022 tot eind 2026 (tot eind 2024 in geval van erfenis/schenking)
 • via het Energiehuis voor uw gemeente ((opent in nieuw venster)) (het Energiehuis kan u ook begeleiden tijdens het renovatieproces (advies, vergelijking van offertes, aanvraag van premies, financiering van uw project, ...)

Er kan slechts één Mijn Verbouwlening tegelijkertijd lopen op een onroerend goed (op te delen in maximaal 6 verschillende schijven). Er kan voor hetzelfde onroerend goed wel een nieuwe verbouwlening toegekend worden, maar enkel op voorwaarde dat de eerste volledig werd terugbetaald. De uiterste opnamedatum van de lening bedraagt 36 maanden na de ondertekening van de leningsovereenkomst.

Facturen

Facturen mogen niet ouder zijn dan de aanvraagdatum van Mijn VerbouwLening. Er is een uitzondering (overgangsmaatregel) voor facturen vanaf 01/07/2022, die kunnen dienen om een lening aan te vragen op voorwaarde dat de lening aangevraagd wordt voor 01/11/2022.

Goedkeuring

 • De termijn voor de goedkeuring van een Mijn VerbouwLening is afhankelijk van Energiehuis tot Energiehuis. U vraagt dit het best na bij uw Energiehuis.

Afhandeling

 • Mijn VerbouwPremie die u mogelijk zal ontvangen voor het ontleende bedrag zal door het Energiehuis waar u de lening afsluit, in uw naam en voor uw rekening worden aangevraagd, en worden gebruikt als een vervroegde terugbetaling van de Mijn VerbouwLening.

Veelgestelde vragen