Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring burgerbevraging Taalbarometer Brussel (2023-2024) Brussel

Privacyverklaring burgerbevraging Taalbarometer Brussel (2023-2024)

Op deze pagina vind je de specifieke privacyverklaring die van toepassing is op de burgerbevraging Taalbarometer Brussel. De Brusselse Taalbarometer is een wetenschappelijk survey-onderzoek waarbij wordt getracht de Brusselse taalsituatie in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek worden als basis genomen voor de uitwerking van een gericht beleid in Brussel dat rekening probeert te houden met taalgerelateerde bijzonderheden van deze regio.

Inleiding

In opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur (hierna: ABB) wordt in 2023-2024 de vijfde editie van het Brusselse Taalbarometeronderzoek uitgevoerd. Het Taalbarometeronderzoek wil het taalverschuivingsproces analyseren en een representatief beeld schetsen van de Brusselse taalrelaties en taalgebruiken in al hun complexiteit, een duidelijk inzicht krijgen in de dynamieken die deze taalverhoudingen genereren en een inzicht verwerven in de relatie tussen taal en identiteit. Zo beoogt het Taalbarometeronderzoek zicht te krijgen op het gebruik van de talen als thuistaal, op taalverwerving, op taalgebruik in verschillende contexten en op attitudes ten aanzien van taalgebruik.

Het vijfde Brusselse Taalbarometeronderzoek bouwt verder op de vorige vier taalbarometers. De doelstellingen ervan zijn:

 • een accuraat beeld schetsen van het taalbeeld van de huidige Brusselaars
 • het onderzoeken van specifieke taalkeuzes van inwoners in een meertalige samenleving
 • het taalverschuivingsproces over de tijd in kaart brengen (op basis van vorige Taalbarometeronderzoeken)
 • het onderzoeken van de positie en de functie van het Nederlands in een meertalige context
 • het objectiveren van zelfgerapporteerde talenkennis
 • het toetsen van het effect van een aantal beleidsmaatregelen

De vijfde Brusselse Taalbarometer wordt in opdracht van ABB uitgevoerd door de onderzoeksgroep BRIO van de Vrije Universiteit Brussel (hierna: VUB-BRIO) op basis van een bevraging die door het veldwerkbureau Ipsos nv wordt afgenomen bij een representatief staal van de bevolking van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad (i.e. de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

We hechten veel belang aan jouw privacy. Dit alles kadert in de Europese verordening “Algemene Verordening Gegevensbescherming”(opent in nieuw venster) (hierna: AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Onderstaande tekst vertelt je daarom welke persoonlijke gegevens we op welke manier in het kader van de burgerbevraging verwerken. Tegelijk informeren we je wat jouw rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. De gegevens die je invult in de bevraging worden op gepseudonimiseerde wijze verwerkt waardoor de vertrouwelijkheid in elk stadium gewaarborgd wordt. We benadrukken dat het invullen van deze bevraging op geen enkele manier gevolgen voor jou zal meebrengen.

Betrokken partijen

ABB als Verwerkingsverantwoordelijke

ABB is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Dit houdt in dat in beginsel ABB beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. ABB is verantwoordelijk voor de behoorlijke en zorgvuldige verwerking van de persoonsgegevens van deelnemers aan de burgerbevraging ‘Taalbarometer Brussel’ in overeenstemming met de AVG. ABB ontvangt op geen enkel ogenblik de persoonsgegevens komende van het Rijksregister, noch de niet-gepseudonimiseerde resultaten van de survey.

Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA) als Verwerker - derde vertrouwenspartij (TTP)

De Vlaamse Statistische Autoriteit is bevoegd voor de coördinatie van de ontwikkeling, productie en verspreiding van de Vlaamse openbare statistieken en de kwaliteitszorg ervan. In het kader van de burgerbevraging ‘Taalbarometer Brussel’ treedt de VSA op als een verwerker, in het bijzonder als een derde vertrouwenspartij (Trusted Third Party – TTP), die als “doorgeefluik” fungeert voor de mededeling van de persoonsgegevens van het Rijksregister aan het veldwerkbureau Ipsos nv.

Meer informatie over de gegevensverwerkingen door de VSA vind je op de website van VSA.

In een verwerkersovereenkomst tussen ABB en de VSA wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden de VSA met de persoonsgegevens moet omgaan.

VUB-BRIO als Verwerker – Onderzoeksbureau

ABB heeft VUB-BRIO aangeduid voor de wetenschappelijke analyse op basis van de door het veldwerkbureau Ipsos nv verzamelde en gepseudonimiseerde surveygegevens. VUB-BRIO presenteert de analyse van de onderzoeksgegevens en de vastgestelde onderzoeksresultaten in een wetenschappelijk surveyrapport dat vervolgens aan ABB wordt opgeleverd. VUB-BRIO kan daarnaast ook wetenschappelijke artikels opstellen op basis van de gepseudonimiseerde surveygegevens.

In een verwerkersovereenkomst tussen ABB en VUB-BRIO wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden VUB-BRIO met de (gepseudonimiseerde) persoonsgegevens moet omgaan.

Ipsos nv als Verwerker - Veldwerkbureau

Om de burgerbevraging uit te voeren heeft ABB tevens een veldwerkbureau aangeduid, meer bepaald Ipsos nv. Dit bureau staat in voor de contactname met de respondenten, de afname van de algemene online en face-to-face bevraging, de afname van de aanvullende online bevraging, de verwerking van de verzamelde surveygegevens, de afhandeling van de incentives voor de respondenten en de oplevering van de gepseudonimiseerde surveyresultaten aan VUB-BRIO. Ipsos nv treedt op als verwerker van VUB-BRIO en als subverwerker van ABB.

In een verwerkersovereenkomst tussen VUB-BRIO en Ipsos nv wordt vastgelegd op welke manier en onder welke voorwaarden Ipsos nv met de persoonsgegevens moet omgaan. Meer informatie over de gegevensverwerkingen door Ipsos nv vind je op de website van Ipsos nv(opent in nieuw venster).

Doeleinde(n) van de verwerking

Bij jouw deelname aan de burgerbevraging ‘Taalbarometer Brussel’ vragen wij je om jouw mening en informatie te verstrekken in de vorm van antwoorden op de surveyvragen. Deze gegevens worden gebruikt om de vijfde Brusselse Taalbarometer op te maken. De surveyresultaten worden bijgevolg verwerkt met het oog op wetenschappelijk en historisch onderzoek en statistische doeleinden.

Welke persoonsgegevens en door wie verzameld?

Schema gegevensverwerking

In het kader van de opmaak van de Taalbarometer Brussel worden persoonsgegevens verwerkt in 2 onderscheiden stromen.

Persoonsgegevens Rijksregister

Burgers ontvangen een uitnodiging per post om de burgerbevraging ‘Taalbarometer Brussel’ in te vullen. Zij worden aangeschreven op basis van een steekproef die getrokken wordt uit het Rijksregister. Onderstaande persoonsgegevens worden ontvangen van het Rijksregister om volgende redenen:

 • naam en voornaam van de burger: om contact te kunnen opnemen en de enquête te kunnen afnemen
 • adres: om de burger correct te bereiken en in functie van een evenredige vertegenwoordiging op basis van de postnummers binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad
 • geslacht, geboortejaar en nationaliteit (Belg – niet-Belg): om een perfecte weerspiegeling te garanderen van de populatie en zodoende te zorgen voor een representatieve steekproef, waarin iedereen evenveel kans maakt om deel te nemen

Om deze steekproef te kunnen trekken, werd van het Rijksregister een machtiging verkregen (Beslissing nr. 008/2023, d.d. 8 maart 2023(PDF bestand opent in nieuw venster)).

Gelet op de AVG en de Belgische omzettingswet van 30 juli 2018(opent in nieuw venster) worden deze gegevens niet verstrekt aan ABB. Om een evenwicht te bewaren tussen het recht op eerbiediging van het privéleven en de mogelijkheid onderzoek te verrichten, is het noodzakelijk voor statistische onderzoeken die niet kunnen gevoerd worden met anonieme gegevens, een derde vertrouwenspartij dan wel tussenpersoon aan te stellen die zorgt voor de versleuteling van de gegevens, een zogenaamde “Trusted Third Party”. ABB doet bijgevolg beroep op een derde vertrouwenspartij, meer bepaald de Vlaamse Statistische Autoriteit (VSA). De VSA zal daarom de persoonsgegevens ontvangen van het Rijksregister en bezorgen aan het veldwerkbureau Ipsos nv.

Ipsos nv treedt op als subverwerker voor ABB en als verwerker voor VUB-BRIO.

Persoonsgegevens surveyresultaten

In de burgerbevraging worden vragen gesteld die betrekking hebben op verschillende soorten van persoonsgegevens. De verzameling van deze gegevens gebeurt op basis van toestemming van de respondent. Meer bepaald komen doorheen de burgerbevraging persoonsgegevens betreffende volgende categorieën aan bod:

 • persoonlijke contactgegevens
 • persoonlijke kenmerken
 • leefgewoonten
 • samenstelling van het gezin
 • vrijetijdsbesteding en interesses
 • opleiding en vorming
 • beroep en betrekking
 • financiële gegevens
 • andere categorie van gegevens

Na het invullen van jouw surveyresultaten, digitaal of via de face-to-face bevraging, zal het veldwerkbureau Ipsos nv deze surveyresultaten in eerste instantie verwerken tot een zogenaamd surveydatabestand. Dit is een groot spreadsheet-bestand waarin alle antwoorden van alle respondenten opgenomen zijn. Dit surveydatabestand wordt vervolgens gepseudonimiseerd aan VUB-BRIO bezorgd. VUB-BRIO ontvangt het gepseudonimiseerde surveydatabestand, verkregen op basis van toestemming en dus zonder de persoonsgegevens van het basissteekproefbestand van het Rijksregister. ABB ontvangt op zijn beurt uitsluitend het gepseudonimiseerde surveydatabestand en een surveyrapport. Dit surveyrapport bevat enkel analyses op geaggregeerd niveau.

Grondslag van de verwerking

ABB moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Persoonsgegevens Rijksregister

Overeenkomstig artikel 2 van het Besluit tot oprichting van ABB(opent in nieuw venster) heeft het agentschap als taak “de beleidsondersteuning en de uitvoering van het beleid over het binnenlands bestuur en het stedenbeleid, met inbegrip van de coördinatie van het beleid met betrekking tot Brussel-Hoofdstad en met betrekking tot de Vlaamse Rand rond Brussel”. Artikel III.113/1 van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster) voorziet op zijn beurt in de mogelijkheid voor ABB (als intern verzelfstandigd agentschap zonder rechtspersoonlijkheid) om persoonsgegevens te verwerken voor bevragingen en statistisch onderzoek. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook op basis van een taak van algemeen belang.

De VSA treedt op als derde vertrouwenspartij en ontvangt in die rol de gegevens van het Rijksregister. De verwerking van deze gegevens gebeurt op basis van een taak van algemeen belang, afgeleid uit de decretale opdracht van de VSA tot het ontwikkelen van (Vlaamse openbare) statistieken.

In het kader van de Taalbarometer Brussel kreeg de VSA vervolgens een machtiging van het Rijksregister om op te treden als derde vertrouwenspartij/”Trusted Third Party” (TTP) ten behoeve van ABB.

De ontvangst van de persoonsgegevens van het Rijksregister steunt dus op artikel 6, lid 1, c) (nakoming van een wettelijke plicht) en e) (taak van het algemeen belang) AVG.

Persoonsgegevens surveyresultaten

Voorafgaand aan het invullen van de burgerbevraging moeten deelnemers expliciet hun toestemming geven om hun antwoorden verder te gebruiken voor de opmaak van de Taalbarometer Brussel en verder (wetenschappelijk/beleidsrelevant) onderzoek. Aldus steunt deze verdere verwerking in eerste instantie op artikel 6, lid 1, a) (toestemming) AVG.

Daarnaast biedt artikel 6, lid 1, e) AVG ook een grondslag voor (verdere) verwerking door ABB.

Gegevensverwerking bij gebruik surveytool

De surveytool waarop je jouw gegevens invult, wordt voorzien door het veldwerkbureau Ipsos nv in opdracht van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Deze surveytool gebruikt geen tracking software of cookies. In de verzamelde data worden enkel de gebruikte unieke code, browser, toestel en besturingssysteem opgeslagen. Deze gegevens worden na afloop van de burgerbevraging meteen verwijderd.

Bewaartermijn en -locatie

De betrokken partijen mogen jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat de VSA de persoonsgegevens uit het Rijksregister zal vernietigen na de overhandiging van de persoonsgegevens van de VSA aan het veldwerkbureau Ipsos nv. Het veldwerkbureau Ipsos nv zal de persoonsgegevens uit het Rijksregister én de persoonsgegevens uit de surveyresultaten vernietigen nadat Ipsos nv het gepseudonimiseerd surveydatabestand aan de onderzoeksgroep VUB-BRIO overhandigd heeft. Behoudens een protocol tussen ABB en de VUB vernietigt VUB-BRIO het gepseudonimiseerd surveydatabestand ten laatste twee jaar na de overhandiging van het surveyrapport van VUB-BRIO aan opdrachtgever en verwerkingsverantwoordelijke ABB.

Deze vernietiging vindt zo spoedig mogelijk plaats (voor het veldwerkbureau Ipsos nv uiterlijk zes maanden na de overdracht van het gepseudonimiseerde surveydatabestand van Ipsos nv aan VUB-BRIO). Vanaf het ogenblik van vernietiging beschikken de VSA en het veldwerkbureau Ipsos nv over geen enkel persoonsgegeven meer. Dit heeft uiteraard ook impact op de mogelijkheid om jouw privacyrechten uit te oefenen.

ABB bewaart het ontvangen gepseudonimiseerd surveydatabestand niet langer dan nodig in het kader van wetenschappelijk, statistisch en historisch onderzoek. Voor de opslag van dit surveydatabestand worden de nodige beveiligingsmaatregelen genomen.

ABB, de VSA, Ipsos nv en VUB-BRIO verwerken de door hen ontvangen persoonsgegevens uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte en buiten de toepassing van de Amerikaanse Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA).

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht ABB, de VSA, het veldwerkbureau Ipsos nv en VUB-BRIO om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

ABB, de VSA, het veldwerkbureau Ipsos nv en VUB-BRIO zorgen daarom voor de passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij verwerken, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Zo hebben slechts een beperkt aantal medewerkers van de betrokken partijen toegang tot de persoonsgegevens uit het Rijksregister en persoonsgegevens uit de surveyresultaten, en dit enkel wanneer het noodzakelijk is in het kader van de opmaak van de vijfde Taalbarometer Brussel.

Verstrekking aan derden

VUB-BRIO wil de gepseudonimiseerde gegevens van de survey eveneens gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek voor eigen wetenschappelijke doeleinden. Hiervoor zal tussen ABB en VUB-BRIO een protocol worden afgesloten. Een link naar dit protocol zal na het afsluiten ervan worden toegevoegd onderaan deze pagina bij de relevante documenten.

Jouw privacyrechten

Welke rechten?

Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

 • recht op informatie wat er met jouw persoonlijke gegevens gebeurt
 • recht op inzage en kopie van jouw gegevens. Wat de persoonsgegevens uit de surveyresultaten betreft, word je dit recht verzekerd door je de mogelijkheid te bieden om na het invullen van de survey een kopie van jouw antwoorden op te vragen (weliswaar zolang het mogelijk is om jou en jouw antwoorden te identificeren)
 • recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens
 • recht op vergetelheid, of het verwijderen van jouw gegevens
 • recht op het intrekken van de toestemming om jouw gegevens bij te houden of te verwerken
 • recht op overdraagbaarheid
 • recht op weigering van geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering
 • recht op beperking van verwerking

Met wie en hoe contact opnemen?

Als je jouw rechten in het kader van de AVG wil uitoefenen, dan kan je steeds contact opnemen met ABB, de VSA, het veldwerkbureau Ipsos nv en/of de VUB via onderstaande contactgegevens:

Interne afhandeling van jouw verzoeken

Zoals hiervoor bepaald, kan je jouw verzoeken tot het uitoefenen van jouw rechten richten tot elke partij. Er werd evenwel een duidelijke interne afhandelingsprocedure afgesproken tussen de betrokken partijen. Dit is nodig aangezien de VSA en het veldwerkbureau Ipsos nv de persoonsgegevens zullen vernietigen of de verwerking van persoonsgegevens niet meer gebeurt in functie van de doeleinden bepaald door ABB. Daarnaast zal ABB ook enkel over het gepseudonimiseerd surveydatabestand beschikken. Benadrukt wordt dat ABB op geen enkel moment de (niet-gepseudonimiseerde) persoonsgegevens (uit de survey) van de betrokkene die het verzoek uitoefende, zal ontvangen. We lichten je dan ook graag de afhandelingsprocedure toe.

Verzoeken ingediend vóór mededeling van het basissteekproefbestand van het Rijksregister door de VSA aan het veldwerkbureau Ipsos nv/vóór de vernietiging van de persoonsgegevens (van het basissteekproefbestand van het Rijksregister) door de VSA:

 • Ingediend bij de VSA: ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het verzoek, alsook van het resultaat van de beoordeling van het verzoek door de VSA. Na instemming van ABB met de beoordeling zal het resultaat door de VSA aan de betrokkene bezorgd worden. ABB zal op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.
 • Ingediend bij Ipsos nv, VUB-BRIO of ABB: diegene bij wie het verzoek werd ingediend zal de VSA , alsook ABB onverwijld op de hoogte brengen van dit verzoek. De VSA zal dit verzoek beoordelen. ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het resultaat van de beoordeling van het verzoek door de VSA. Na instemming van ABB met de beoordeling, zal het resultaat door de VSA aan de betrokkene bezorgd worden. Indien het verzoek werd ingediend bij Ipsos nv of VUB-BRIO wordt Ipsos nv ofwel VUB-BRIO van het resultaat op de hoogte gebracht. Behoudens indien het verzoek bij ABB of VUB-BRIO werd ingediend, zal ABB noch VUB-BRIO op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.

Verzoeken ingediend na de mededeling van het basissteekproefbestand van het Rijksregister door de VSA aan het veldwerkbureau Ipsos nv/na de vernietiging van de persoonsgegevens (van het basissteekproefbestand van het Rijksregister) door de VSA en vóór de vernietiging van het basissteekproefbestand van het Rijksregister, het surveydatabestand en het gepseudonimiseerde surveydatabestand door Ipsos nv:

 • Ingediend bij de VSA: aangezien de VSA op dat ogenblik geen persoonsgegevens meer bezit, brengt de VSA dit verzoek onverwijld ter kennis van Ipsos nv die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.
 • Ingediend bij Ipsos nv:
  • ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het verzoek.
  • Voor zover de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene nog niet aan VUB-BRIO werden bezorgd, zal Ipsos nv dit verzoek beoordelen en na instemming van ABB met de beoordeling, zal het resultaat door Ipsos nv aan de betrokkene bezorgd worden. ABB en VUB-BRIO zullen op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.
  • Voor zover de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene reeds aan VUB-BRIO werden bezorgd, zullen Ipsos nv en VUB-BRIO in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen en na instemming van ABB met de beoordeling, zal het resultaat door Ipsos nv aan de betrokkene bezorgd worden. ABB zal op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.
 • Ingediend bij VUB-BRIO
  • ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het verzoek.
  • Voor zover de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene nog niet aan VUB-BRIO werden bezorgd, brengt VUB-BRIO dit verzoek ook onverwijld ter kennis van Ipsos nv, die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.
  • Voor zover de gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene reeds aan VUB-BRIO werden bezorgd, zullen Ipsos nv en VUB-BRIO in onderlinge afstemming het verzoek beoordelen en, na instemming van ABB met de beoordeling, zal het resultaat door VUB-BRIO aan de betrokkene bezorgd worden. ABB zal op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.
 • Ingediend bij ABB: aangezien ABB op dat ogenblik nog geen gepseudonimiseerde persoonsgegevens bezit, brengt ABB dit verzoek onverwijld ter kennis van Ipsos nv, die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.

Verzoeken ingediend na de vernietiging van het basissteekproefbestand van het Rijksregister, het surveydatabestand en het gepseudonimiseerde surveydatabestand door Ipsos nv, maar voor de mededeling van het gepseudonimiseerde surveydatabestand door VUB-BRIO naar ABB:

 • Ingediend bij de VSA of Ipsos nv: aangezien de VSA of Ipsos nv op dat ogenblik geen persoonsgegevens meer bezit, brengt de VSA of Ipsos nv dit verzoek onverwijld ter kennis van VUB-BRIO, die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.
 • Ingediend bij VUB-BRIO: ABB wordt onverwijld op de hoogte gebracht van het verzoek, alsook van het resultaat van de beoordeling van het verzoek door VUB-BRIO. Na instemming van ABB met de beoordeling zal het resultaat door VUB-BRIO aan de betrokkene bezorgd worden. ABB zal op geen enkel moment de niet-gepseudonimiseerde persoonsgegevens van de betrokkene die het verzoek uitoefende, ontvangen.
 • Ingediend bij ABB: aangezien ABB op dat ogenblik nog geen gepseudonimiseerde persoonsgegevens bezit, brengt ABB dit verzoek onverwijld ter kennis van VUB-BRIO die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.

Verzoeken ingediend na de mededeling van het gepseudonimiseerde surveydatabestand van VUB-BRIO aan ABB:

 • Ingediend bij de VSA, Ipsos nv of VUB-BRIO: aangezien de VSA, Ipsos nv of VUB-BRIO op dat ogenblik geen persoonsgegevens meer bezit (die het voorwerp van een verwerkersovereenkomst uitmaken), brengt de VSA, Ipsos nv of VUB-BRIO dit verzoek onverwijld ter kennis van ABB, die dit verzoek behandelt alsof zij het verzoek zelf ontvangen heeft.
 • Ingediend bij ABB: ABB zal het verzoek beoordelen en de betrokkene informeren.

Mogelijkheid om klacht in te dienen

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen (zie de contactgegevens onderaan deze pagina).

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit is de federale toezichthoudende autoriteit op het gebied van persoonsgegevensbescherming. Het klachtenformulier(opent in nieuw venster) kan je na het invullen per post (ter attentie van de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) of per e-mail(opent in uw e-mail applicatie) versturen.

Daarnaast kan je over een Vlaamse instantie (zoals ABB of de VSA) een klacht indienen bij de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC), die alleen bevoegd is voor instanties van de Vlaamse overheid. Het klachtenformulier kan je na het invullen per post (ter attentie van de Vlaamse Toezichtcommissie, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel) of per e-mail(opent in uw e-mail applicatie) versturen.

Verstrekken van persoonsgegevens door ABB aan wetenschappelijke onderzoekers

Indien een protocol zou worden afgesloten met derden in functie van wetenschappelijk onderzoek, zal je het hier terugvinden.

Contactgegevens

Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) t.a.v. de Data Protection Officer (DPO), Koning Albert II laan 15 bus 215, 1210 Brussel, België. E-mail: teamDPO-ABB@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

Zie ook de algemene privacyverklaring van ABB voor meer informatie over jouw privacyrechten.

We controleren regelmatig of we nog altijd aan ons beleid informatieveiligheid en privacy en deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kan je via bovenstaande gegevens contact met ons opnemen.