Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse Regering sluit negende generatie sectorconvenants af Nieuwsberichten van Werk & Sociale Economie

Vlaamse Regering sluit negende generatie sectorconvenants af

Nieuwsbericht
18 juli 2023

De Vlaamse Regering heeft op initiatief van de Vlaams minister van Werk en samen met de sectorale sociale partners de negende generatie sectorconvenants afgesloten. Daarin engageren 38 sectoren zich om via concrete acties en projecten het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid mee uit te voeren. 

De sectorconvenants en de samenwerking met sectoren zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een krachtige manier om het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid zowel sectoraal als intersectoraal door te vertalen richting ondernemingen en hun (potentiële) werknemers. Er wordt opnieuw volop ingezet op de aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, en ook levenslang leren, werkbaar werk en inclusie zijn belangrijke speerpuntthema’s. Nieuw is de focus op het ondersteunen van loopbanen van individuen in alle facetten: instroom, zij-instroom, doorstroom en retentie. Hiermee worden samen 1.844.681 of 76,5% van de Vlaamse werknemers bereikt.

Naast de inhoudelijke thema’s legt deze nieuwe generatie drie belangrijk accenten: het bereiken en ondersteunen van de ondernemingen, de intersectorale samenwerking en de samenwerking met het lokale bestuursniveau. Met deze nieuwe generatie sectorconvenants worden door de sectorconsulenten 12.156 bedrijfscontacten verricht.

De negende generatie sectorconvenants omvat 38 sectorconvenants met 147 sectorconsulenten die aan de slag gaan. Alle 38 sectoren zetten hun engagement voort in de addenda ‘diversiteit en inclusie’. Achttien sectoren die in het kader van duaal leren de opdrachten van een Sectoraal Partnerschap uitvoeren, krijgen via de addenda ‘duaal leren’ verdere specifieke ondersteuning. Verder zet de minister van Werk in op ‘investeren in talent’. Via de addenda ‘sectorgerichte aanpak van de Oekraïne crisis 23-24’ zetten twaalf sectoren hun schouders onder de Oekraïnecrisis. Ook in deze generatie stimuleert de Vlaamse Regering de sectoren om samen te werken. De drie intersectorale adviseurs zetten hun engagement voort om de onderlinge samenwerking tussen sectoren te ondersteunen en te versterken.

De duale addenda ondersteunen de werking en partnerrol van de sectoren binnen duaal leren. Op die manier zetten de sectoren in op kwaliteit en kwantiteit van de leerwerkplekken voor duale trajecten. Sectoren focussen op erkenning, begeleiding en ondersteuning van ondernemingen die zich als leerwerkplek engageren. Binnen deze generatie ligt het accent op groei en innovatie in het duaal leren en het ondersteunen van de duale ondernemingen tijdens en na hun erkenning.

Via addenda ‘diversiteit en inclusie’ krijgen sectoren opnieuw de mogelijkheid om verder te werken aan het bevorderen van diversiteit en inclusie. Ondernemingen doen groeien op vlak van diversiteit, inclusie en bewustwording inzake non-discriminatie is complex en vergt een volgehouden inspanning. In tegenstelling tot de vorige generatie, waarin monitoring centraal stond, ligt de focus binnen deze generatie op actie. Sectoren nemen sensibiliserende, informerende en ondersteunende acties ter bevordering van diversiteit en inclusie en ter bestrijding van discriminatie, onder andere gebaseerd op de resultaten van hun monitoringsoefening. Bijgevolg staat ook hier interactie met de ondernemingen centraal.

Lees meer over de sectorconvenants.