Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers en onderzoek rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie Dienst Diversiteitsbeleid

Cijfers en onderzoek rond gelijke kansen, diversiteit en inclusie

De Vlaamse overheid wil dat haar personeel de diversiteit van de Vlaamse samenleving weerspiegelt. Op deze pagina lees je over de cijfers, monitoring en het onderzoek ter ondersteuning en ter evaluatie van het gelijkekansen- en diversiteitsbeleid.

Voor wie

Streefcijfers doelgroepen

De Vlaamse Regering formuleerde in 2016 onderstaande streefcijfers:

 • aantal personeelsleden van buitenlandse herkomst: 10%
 • aantal personeelsleden met een handicap of chronische ziekte: 3%
 • aantal vrouwen in middenmanagement: 40%
 • aantal vrouwen in topmanagement: 40%.

Ontdek de recentste cijfers. Per doelgroep vind je er ook meer informatie over hoe de Vlaamse overheid die doelgroep definieert.

Telling van doelgroepen

Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte

De telling van personeelsleden met een handicap of chronische ziekte gebeurt op basis van een deels verplichte en deels vrijwillige registratie.

Vrijwillige registratie

We sporen je aan om je te registreren wanneer je een handicap of chronische ziekte hebt. Dit kan de volgende voordelen hebben:

 • Als persoon met een erkende handicap of chronische ziekte kun je in aanmerking komen voor ondersteunende maatregelen die je werkcomfort verbeteren.
 • Op basis van cijfers kan het personeelsbeleid beter afgestemd worden op de behoeftes van jou en je collega’s.
Verplichte registratie

In de volgende situaties registreert de personeelsdienst een medewerker met een handicap of chronische ziekte verplicht in het personeelssysteem:

 • personen die aangeworven zijn via een voorbehouden betrekking
 • personen die tewerkstellingsondersteunende maatregelen ontvangen
 • personen die een attest voor belastingvermindering voorleggen aan de personeelsdienst
 • personen die via de procedure van interne attestering een erkenning van hun handicap of chronische ziekte hebben verkregen.

Goed om te weten: geregistreerde personeelsleden kunnen op elk moment vragen om hun registratie ongedaan te maken.

Personeelsleden van buitenlandse herkomst

De telling van personeelsleden van buitenlandse herkomst gebeurt anoniem met de rijksregisternummers. De Vlaamse overheid geeft die nummers door aan het Rijksregister. Daar gaan ze dan de nationaliteit na van de betrokken personen en hun ouders. Het Agentschap Digitaal Vlaanderen verwerkt die informatie tot een anoniem en samengevoegd geheel per entiteit.

Goed om te weten: die gegevens worden anoniem verwerkt. De Vlaamse overheid heeft dus geen toegang tot die persoonlijke gegevens van het Rijksregister.

Onderzoek

Het onderzoek “Wetenschappelijke methodiek correspondentietesten en nulmeting discriminatie bij de Vlaamse overheid” werd uitgevoerd door de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent. In drie luiken onderzochten ze of er discriminatie optreedt in de eerste selectiefase, de in- en doorstroom van sollicitanten uit diverse groepen doorheen de ganse selectieprocedures en ervaringen met diversiteit en inclusie tijdens selecties en op de werkvloer.

Het “Onderzoek naar de doorstroom van vrouwen naar topkader binnen de Vlaamse overheid” is in opdracht van de dienst Diversiteitsbeleid uitgevoerd door Universiteit Gent. De onderzoeksfocus lag op hoe vrouwen vacatures voor topkader percipiëren en welke verwachtingen vrouwen hebben over de selectieprocedure voor topkader. Ook de mogelijke mechanismen waarom vrouwen minder zouden doorgroeien en de strategieën om de doorstroom van vrouwen te verbeteren, werden bevraagd.

Het onderzoek naar “Subtiele discriminatie op basis van seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie (SOGIE) bij de Vlaamse overheid” is in opdracht van de dienst Diversiteitsbeleid uitgevoerd door Universiteit Hasselt. Dit onderzoek bracht in kaart welke vormen subtiele discriminatie op basis van SOGIE aanneemt binnen de Vlaamse overheid; hoe LGBTQI+ personeelsleden dit ervaren en hoe verschillende actoren binnen de Vlaamse overheid hierop kunnen reageren.

Het ‘Genderonderzoek Vlaamse overheid’ (GOVO) is een initiatief van de dienst Diversiteitsbeleid in samenwerking met Statistiek Vlaanderen. Het doel is om gender(on)gelijkheid bij de werknemers van de Vlaamse overheid in kaart te brengen.

 • De eerste editie presenteert de ontwikkeling van GOVO en de resultaten voor 2018.
 • De tweede editie kan als een nulmeting gelezen worden en presenteert de resultaten voor 2021.