Gedaan met laden. U bevindt zich op: Actualisatie via As-builtplannen Basiskaart Vlaanderen (GRB)

Actualisatie via As-builtplannen

Wat is een as-builtplan?

Een as-builtplan is een opmetingsplan van de nieuwe toestand na de beëindiging van de werken. Het is geen kopie van een ontwerpplan.

Een GRB-conform as-builtplan is een plan van de nieuw opgemeten toestand na beëindiging van de werken aan weg-, water- en/of spoorinfrastructuur conform de GRB-skeletspecificaties (zogenaamde GRB-skeletbestekken).

De GRB-skeletspecificaties zijn een standaard voor het uitvoeren van terrestrische opmetingen en zijn bovendien compatibel met de specificaties van het Grootschalig Referentiebestand (GRB). Op die manier zijn as-builtplannen gestandaardiseerd en compatibel met het GRB en kunnen ze snel en vlot ingepast worden in het GRB.

 • Door het gebruik van as-builtplannen voor de bijhouding van het GRB hanteren we het principe ‘eenmalige inwinning, meervoudig gebruik’. In het kader van de uitvoering van werken wordt er vandaag reeds een as-builtplan gevraagd bij de oplevering van de werken. Door het plan ook te gebruiken voor de actualisatie van het GRB kunnen dubbele opmetingen vermeden worden en op die manier kosten bespaard worden.

  Het recupereren van as-builtplannen vormt een aanvulling op het centraal beheer van het GRB door Informatie Vlaanderen. Door as-builtplannen te integreren in het GRB wordt getracht de doorlooptijd tussen de uitvoering van de werken en het ter beschikking stellen van een actueel GRB zo kort mogelijk te houden.

 • Het aanleveren van GRB-conforme as-builtplannen komt voort uit Artikel 13, §3 en §4 van het GRB-decreet (16 april 2004).

  § 3. [Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de provincies en gemeenten] en de netbeheerders van fysieke leidingnetten staan op eigen kosten in voor de opmeting conform de GRB-specificaties van grootschalige geografische gegevens betreffende terreinmutaties waarvan zij zelf initiatiefnemer waren. Zij stellen deze opmetingen kosteloos ter beschikking van het Agentschap.

  § 4. [Het Vlaamse Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de intern verzelfstandigde agentschappen met rechtspersoonlijkheid, de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen, de Vlaamse openbare instellingen, de provincies en gemeenten] staan op eigen kosten in voor de opmeting van grootschalige geografische gegevens voor de registratie waarvan zij krachtens wettelijke of decretale bepalingen ambtshalve instaan. Zij stellen deze opmetingen kosteloos ter beschikking van het Agentschap.

 • Voor volgende types werken is het doorsturen van een as-builtplan verplicht:

  • Werken mbt het aanleg van nieuwe wegen en heraanleg van wegen waarbij de werken:
   • groter zijn dan 50m² EN
   • impact hebben op de gegevens uit het GRB EN
   • meerdere gewijzigde objecten omvatten
  • Werken mbt het plaatsen van een nieuwe windturbine

  Er is geen verplichting in het aanleveren van as-builtplannen voor bijvoorbeeld:

  • Nieuwbouw / verbouwing van gebouwen
  • De aanleg van een individuele verkeersdrempel
  • Het plaatsen van nieuwe verlichtingspalen in de straat

  Voor deze types werken moet er wel nog steeds een melding gestuurd worden naar het GRB. (GRB Meldingssysteem(opent in nieuw venster)).

 • Private verkavelaars worden niet gevat in de bijhoudingsmechanismen in het GRB-decreet en het aanleveren van GRB-conforme as-builtplannen wordt niet decretaal opgelegd aan deze private verkavelaars. Toch heeft de gemeente er alle belang bij om die GRB-conforme as-builtplannen van die verkavelingen te bekomen, vooral bij een latere overdracht van de wegenis. In overleg met VVSG en Ruimte Vlaanderen vindt u hier een aantal codes van goede praktijk, hoe gemeenten toch deze GRB-conforme as-built-plannen kunnen bekomen en zo de bijhouding van het GRB kunnen faciliteren voor deze private verkavelingen.

  Zo kan de vergunningverlenende instantie wel afspraken vastleggen met de private partij i.v.m. het afleveren van een as-builtplan van de uitgevoerde werken.

  Een goede praktijk kan erin bestaan om een bepaling tot het afleveren van een GRB-conform as-builtplan op te nemen

  1. in de beslissing over de ‘zaak der wegen’ die de gemeenteraad neemt als het gaat over vergunningsaanvragen met wegenisaanleg die worden opgenomen in het openbaar domein
   OF
  2. in de beslissing over de vergunningsaanvraag zelf voor het verkrijgen van een verkavelingsvergunning.

  Een gemeente kan bijkomend ook zelf bepalen dat een waarborg gestort wordt alvorens van de vergunning gebruik kan worden gemaakt.

 • Het as-builtplan wordt opgemaakt conform de GRB-skeletspecificaties en bevat minimaal de GRB-skeletcomponent GRB-basis.

  Deze component bevat alle objecten die minimaal nodig zijn om het GRB te kunnen bijwerken. Het as-builtplan mag echter meer objecten bevatten. Het is aan de opdrachtgever om vast te leggen welke objecten hij wil laten opmeten. Zo kan het as-builtplan bijvoorbeeld uitgebreid worden met de GRB-skeletcomponent ‘aanvulling detail’, de ‘skeletoptie water- en rioolbeheer’ of eigen specifieke objecten.

  De technische specificaties van de GRB-skeletcomponent GRB-basis bevat naast de objectcatalogus ook afspraken rond:

  • De topografische referentie: Het referentiesysteem (Lambert72 – TAW) (FLEPOS)
  • Het formaat en de datastructuur van het plan
 • Het as-builtplan wordt ten laatste 1 maand na de beëindiging van de infrastructuurwerken doorgestuurd naar Digitaal Vlaanderen via het webformulier. (opent in nieuw venster)

  Met infrastructuurwerken wordt de aanleg van de ‘harde’ elementen bedoeld:

  • de aanleg van de rijbaan al dan niet met toplaag
  • boord- en kantstenen, muur en stootband
  • putdeksels (minimaal gelegen in de rijbaan)
  • verkeersplateau’s en verlagingen

  De omgevingsaanleg moet nog niet gerealiseerd zijn

  • opritten, verharding voetpad
  • palen (verlichtingspalen, elektriciteitspalen,…)
  • groenaanleg zoals grachten, taluds,…

  Bij omvangrijke werken en/of werken gefaseerd over meerdere jaren kan de GRB-initiatiefnemer in samenspraak met Digitaal Vlaanderen GRB-conforme as-builtplannen van deelzones opleveren.

  Indien Digitaal Vlaanderen het as-buitplan afkeurt wordt ten laatste 1 maand na het ontvangen van de uitspraak van de kwaliteitscontrole een nieuwe versie van het plan aangeleverd.