Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een erkenning aanvragen als paramedicus

Een erkenning aanvragen als paramedicus

Om een paramedisch beroep te mogen uitoefenen, hebt u een visum nodig. Om in aanmerking te komen voor een visum moet u eerst beschikken over een erkenning.

Praktijkassistent nieuw erkend zorgberoep

Het koninklijk besluit van 26 november 2023 betreffende het beroep van praktijkassistent werd op 22 december 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dit besluit trad in werking op 1 januari 2024. De praktijkassistent wordt in de wetgeving omschreven als een paramedisch zorgberoep.

Praktijkassistenten zullen het werk van artsen en andere zorgverstrekkers kunnen verlichten voor technisch ondersteunende medisch taken zoals bijvoorbeeld de afname van stalen voor het labo, maar zij kunnen ook inspringen bij het onthaal, of aantal administratieve, logistieke en IT-taken op zich nemen.

Het Departement Zorg staat in voor de behandeling van de erkenningsaanvragen voor de paramedische beroepen en stelt, nu dat de erkenningscriteria gepubliceerd zijn, alles in het werk om de informatica systemen aan te passen aan de komst van dit totaal nieuw paramedisch gezondheidszorgberoep. Dit bedraagt een periode van minimaal 6 maand.

Momenteel kunt u voor dit beroep nog geen aanvraag indienen via het e-loket van de gezondheidszorgberoepen om erkend te worden.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een erkenning voor onderstaande beroepen, moet u een bepaald diploma kunnen voorleggen. Voor sommige beroepen moet u ook een stagebewijs hebben, opgesteld door de organisatie waar u de stage doet.

BeroepDiplomaStagebewijs enkel in te dienen bij aanvraag via e-loket
Farmaceutisch-technisch assistenten (apotheekassistenten)Een diploma van hoger secundair onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 5 februari 1997(opent in nieuw venster)

minstens 300 uur stage in een apotheek

U moet geen stagebewijs indienen.

Diëtisten

Een diploma van 3 jaar hoger onderwijs in de voedings- en dieetleer die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 19 februari 1997(opent in nieuw venster).

Ook een oud diploma waarop het aantal uren stage vermeld staat, komt in aanmerking.

minstens 600 uur stage in klinische diëtetiek of diëtetiek voor collectiviteiten.

U moet uw stagebewijs indienen.

AudicienEen diploma van 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 4 juli 2004(opent in nieuw venster).

minstens 300 uur stage in de aanpassing van hoortoestellen

U moet geen stagebewijs indienen.

AudioloogEen diploma van 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 4 juli 2004(opent in nieuw venster).

minstens 300 uur stage in de verschillende domeinen van de (klinische) audiologie

U moet uw stagebewijs indienen voor volgende diploma's:

 • Bachelor in de audiologie en de logopedie
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
Ergotherapeuten

Een diploma van 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 8 juli 1996(opent in nieuw venster).

Ook een oud diploma van gegradueerde in de arbeidstherapie waarop het aantal uren stage vermeld staat, komt in aanmerking.

minstens 1.000 uur stage in de ergotherapie, met verschillende leeftijdsgroepen en verschillende disfuncties

U moet geen stagebewijs indienen.

LogopedistenEen diploma van 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 20 oktober 1994(opent in nieuw venster).

minstens 600 uur stage in verscheidene activiteitssectoren van de logopedie en met betrekking tot verschillende pathologieën in verband met stoornissen van de menselijke communicatie

U moet uw stagebewijs indienen voor volgende diploma's:

 • Bachelor in de logopedie en de audiologie
 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen
Orthoptist en optometrist

Wijziging voor beroep orthoptist-optometrist sinds 12 april 2019

Medisch laboratorium technoloog

Wijziging van de regelgeving voor medisch laboratorium technoloog sinds 22 februari 2019.

Technoloog medische beeldvormingEen diploma van 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 22 december 2017(opent in nieuw venster).

Met vrucht een stage doorlopen in radiologie; ultratonen; magnetische resonantie; interventionele technieken in de medische beeldvorming; nucleaire geneeskunde in vivo.

U moet geen stagebewijs indienen.

Podoloog

Een diploma van podoloog van minstens 3 jaar hoger onderwijs die voldoet aan de minimale kwalificatievereisten van het Koninklijk besluit van 7 maart 2016(opent in nieuw venster).

Momenteel biedt in Vlaanderen enkel de Artevelde hogeschool een opleiding podologie aan die voldoet aan de kwalificatievereisten.

Minstens 600 uur stage in podologische methoden en praktijken.

U moet geen stagebewijs indienen.

Mondhygiënist (nieuw sinds 2019)

Een diploma van minstens 3 jaar hoger onderwijs van niveau 6 van het Europees kwalificatiekader (EKK), overeenstemmend met minstens 180 ECTS studiepunten, waarvan het leerprogramma op zijn minst de domeinen omvat van artikel 4 van het KB van 28 maart 2018.

Een stage van 600 uren waarvan minimaal 300 uren moeten doorlopen worden in de algemene tandheelkunde en daarnaast ten minste in 1 van volgende domeinen: parodontologie, orthodontie of mond-, kaak- en aangezichtschirurgie.

Ambulancier niet dringend patiëntenvervoer

Vanaf 11 juni 2019 hebt u voor ambulancier niet dringend patiëntenvervoer een erkenning als paramedicus nodig.

Procedure

Sinds 11 juni 2018 levert het Team erkenning gezondheidszorgberoepen van het Departement Zorg automatische erkenningen voor bovenstaande diploma's af op basis van gegevens uit de LED-databank. U moet dan zelf geen aanvraag meer indienen.

Studeerde u af voor 11 juni 2018 aan een Vlaamse onderwijsinstellingen en wilt u één van bovenstaande beroepen uitoefenen, dan moet u wel nog zelf een aanvraag indienen via het online e-loket van Departement Zorg(opent in nieuw venster).

Ook als u afstudeert in de afstudeerrichting Farmaceutische en Biologische Laboratoriumtechnologie moet u zelf een aanvraag indienen om erkend te worden als farmaceutisch technisch assistent.

Hou volgende zaken bij de hand om een aanvraag in te dienen:

 • Uw elektronische identiteitskaart met pincode en een kaartlezer, of uw federaal token
 • Uw e-mailadres
 • Ingescande versies van de nodige documenten, in pdf, png of jpeg-formaat (niet groter dan 4 MB).
  • Uw diploma of geldig getuigschrift
  • Uw stagebewijs voor de erkenningsaanvraag

De behandeling van uw aanvraag

 1. Het Team erkenning gezondheidszorgberoepen stuurt u een ontvangstbevestiging en controleert of uw aanvraag volledig is. Zo niet, dan krijgt u een e-mail en kunt u uw dossier aanvullen via het e-loket.
 2. Is uw dossier volledig, dan gaat het naar de erkenningscommissie of expertencommissie van uw beroep. Zij beoordelen uw dossier en geven een positief of negatief advies of vragen om extra informatie. Het Team erkenning gezondheidszorgberoepen keurt op basis van dat advies uw erkenning goed of af.
 3. Na de vergadering van de commissie, krijgt u het advies en de beslissing van Team erkenning gezondheidszorgberoepen.
 4. Bent u erkend, dan ontvangt u via e-box een erkenningsbesluit van het Team erkenning gezondheidszorgberoepen. Eveneens wordt uw erkenning kenbaar gemaakt aan de FOD Volksgezondheid voor het opmaken van het visum. Zij reiken dan automatisch het visum uit. U moet zelf geen verdere stappen ondernemen.
 5. Een negatieve beslissing krijgt u altijd per aangetekende brief. Hiertegen kunt u beroep aantekenen.

Beschikte u nog niet over een RIZIV-nummer, dan moet u na het verkrijgen van het visum hiervoor een aanvraag doen bij het RIZIV. Dit gebeurt dus niet automatisch.

Veelgestelde vragen