Gedaan met laden. U bevindt zich op: Privacyverklaring van Het Facilitair Bedrijf Het Facilitair Bedrijf

Privacyverklaring van Het Facilitair Bedrijf

Het Facilitair bedrijf (HFB) vindt een correcte en veilige verwerking van uw persoonsgegevens heel belangrijk. We volgen hiervoor de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)(opent in nieuw venster) (in het Engels General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd). In deze privacyverklaring leggen we u graag uit hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en waarvoor deze gebruikt worden.

Het Facilitair bedrijf
KBO-NUMMER: 0316.380.841
Havenlaan 88, 1000 Brussel

Wat zijn persoonsgegevens?
Alle informatie die wij over u als persoon hebben zijn persoonsgegevens. Soms laten persoonsgegevens toe u rechtstreeks te identificeren zoals bijvoorbeeld uw naam of rijksregisternummer. In andere gevallen kan een combinatie van gegevens (bijvoorbeeld leeftijd, beroep en adres) ervoor zorgen dat u onrechtstreeks identificeerbaar bent.

Deze persoonsgegevens worden door Het Facilitair Bedrijf verwerkt. ‘Verwerken’ is een erg breed begrip. Alles wat we met uw persoonsgegevens doen, zijn verwerkingen: opslaan, raadplegen, doorsturen, ordenen, verspreiden, bijwerken… .

Wanneer verwerken wij uw persoonsgegevens?
Het Facilitair Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens in uiteenlopende situaties. Welke persoonsgegevens we concreet verwerken, is afhankelijk van de diensten die we aanbieden en verlenen. De verwerking van persoonsgegevens voor de dienstverlening kan gebaseerd zijn op verschillende juridische grondslagen.

Dit zijn de meest voorkomende grondslagen binnen de werking van de Vlaamse overheid:

 • We verwerken uw persoonsgegevens om een taak van algemeen belang uit te voeren of om het openbaar gezag uit te oefenen. Bijvoorbeeld voor ons leveranciersbeheer.
 • We verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld bij bepaalde verplichting bij het beoordelen van offertes.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken op basis van volgende minder vaak voorkomende grondslagen:

 • Uw toestemming, bijvoorbeeld wanneer u zich inschrijft voor nieuwsbrieven.
 • Ter voorbereiding of ter uitvoering van een overeenkomst tussen u en Het Facilitair Bedrijf. Bijvoorbeeld voor precontractuele informatiedeling.

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens ook verwerken van basis van onderstaande grondslag:

 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, behalve wanneer uw belangen zwaarder wegen dan die belangen.

In het kader van de dienstverlening die wij aanbieden en verlenen kunnen wij uw persoonsgegevens omwille van verschillende doeleinden verwerken. Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste verwerkingsactiviteiten.

→ Privacyverklaring MVOO-criteriatool (maatschappelijk verantwoorde overheidopdrachten)(opent in nieuw venster)

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd verwerkt?
We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Hiervoor passen we het informatieclassificatieraamwerk van de Vlaamse overheid toe. Dit raamwerk is richtinggevend om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens te verzekeren en wordt op maat van HFB toegepast.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese unie?
We verwerken uw persoonsgegevens hoofdzakelijk binnen de Europese Economische Ruimte (EER). In sommige gevallen kan de verwerking of een deel ervan gebeuren buiten de EER. In die gevallen doen we dit steeds in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving (hoofdstuk V van de AVG).

Welke rechten heeft u bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De AVG zorgt ervoor dat u een aantal rechten heeft bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u deze wil uitoefenen, kunnen we een bewijs van uw identiteit vragen om twijfel uit te sluiten, zodat uitgeoefende rechten toegepast worden ten aanzien van de juiste persoon (meestal uzelf) of op de persoonsgegevens van de juiste persoon (meestal van uzelf).

Hieronder vindt u een overzicht van uw rechten.

 • Recht van inzage
  U heeft altijd het recht om inzage te vragen in de persoonsgegevens die wij over u verwerken.
 • Recht van verbetering
  Indien u merkt dat de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet correct zijn, kan u deze gegevens door ons laten verbeteren.
 • Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)
  In sommige gevallen heeft u het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten vernietigen of wissen. Hou er wel rekening mee dat een wissing ertoe kan leiden dat wij, bij gebrek aan persoonsgegevens, niet langer in staat zijn om aan uw vraag te voldoen of onze diensten te verlenen.
 • Recht van bezwaar
  Als Het Facilitair Bedrijf uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een taak van algemeen belang of gerechtvaardigd belang, kan u bezwaar maken tegen die verwerking. In dat geval wegen wij het algemeen belang of gerechtvaardigd belang af tegen uw belangen en bepalen wij welke belangen zwaarder wegen. We gaan mogelijk ook na of er bijkomende maatregelen kunnen of moeten genomen worden om ervoor te zorgen dat er tussen die belangen een voldoende evenwicht is. Hou er rekening mee dat dit bezwaar ertoe kan leiden dat Het Facilitair Bedrijf, bij gebrek aan persoonsgegevens, uw vraag of verzoek niet kan beantwoorden of geen andere dienst kan verlenen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om de verwerking te beperken:
 1. als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist tijdens een periode die ons toelaat om de juistheid van uw gegevens na te gaan;
 2. als wij uw persoonsgegevens toch op een onrechtmatige manier zouden verwerken, maar u niet wil dat we uw persoonsgegevens verwijderen;
 3. als we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u die wel nog nodig heeft voor een gerechtelijke procedure;
 4. als u bezwaar maakt tegen de verwerking in het kader van een taak van algemeen belang, gerechtvaardigd belang of profilering. Wanneer onze belangen echter zwaarder doorwegen dan uw rechten en vrijheden, dan zijn we niet verplicht om de verwerking te beperken.
 • Recht op gegevensoverdracht
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en aan een ander over te dragen of, indien dit technisch mogelijk is, over te laten dragen:
 1. als we uw persoonsgegevens moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met u gesloten hebben of als u ons uitdrukkelijk toestemming verleende; en
 2. de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.
 • Recht om niet aan geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden
  De overheid bepaalt soms zuiver op basis van een aantal kenmerken of u in aanmerking komt voor een dienstverlening. Er is een uitzondering op het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming in deze gevallen:
 1. als we uw persoonsgegevens op die manier moeten verwerken volgens een overeenkomst die we met u gesloten hebben;
 2. als dat wettelijk is toegelaten en uw rechten en vrijheden daarbij beschermd worden;
 3. als u ons uitdrukkelijk toestemming verleende.

In gevallen 1 en 3 moeten bijkomende en passende maatregelen worden genomen, waaronder het recht op menselijke tussenkomst.

Vragen, opmerkingen, klachten of rechten uitoefenen?

Data Protection Officer (DPO)/functionaris voor gegevensbescherming

De DPO, ook wel gekend als functionaris voor gegevensbescherming, is uw contactpersoon voor vragen, opmerkingen of klachten over:

 • de privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • de uitoefening van uw rechten.

De DPO is bereikbaar via:

Wij doen ons uiterste best om uw vragen of opmerkingen over uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te behandelen. U hebt steeds de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een bevoegde toezichthoudende autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit(opent in nieuw venster) (GBA)
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel.: 02 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be(opent in uw e-mail applicatie)

Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens (VTC)
Koning Albert II Laan 15 bus 149
1210 Brussel
Tel.: 02 553 20 85
E-mail: contact@toezichtcommissie.be(opent in uw e-mail applicatie)

Wijziging van privacyverklaring

Deze privacyverklaring van Het Facilitair Bedrijf (HFB) kan te allen tijde aangepast worden om te blijven voldoen aan alle toepasselijke regelgeving.

De laatste wijziging gebeurde op 25 april 2024.