Voorwaarden

Aan alle volgende voorwaarden moet voldaan worden om van het gunsttarief voor de enige eigen woning te kunnen genieten:

 • Alleen natuurlijke personen komen in aanmerking voor het verminderd tarief. Aankopen door rechtspersonen zijn dus uitgesloten. Als natuurlijke personen en rechtspersonen samen aankopen, kunnen alleen de natuurlijke personen voor het verminderd tarief in aanmerking komen.

 • Het moet gaan om een verkoop, waarbij de verkoper het onroerend goed overdraagt met als tegenprestatie een prijs in geld. Een ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking.

 • Aankoop van een onverdeeld deel van een woning die niet leidt tot verkrijging geheelheid volle eigendom en aankoop van de blote eigendom of vruchtgebruik volstaan dus niet

 • Het goed dat u aankoop moet een woning zijn. Dit is een onroerend goed dat dadelijk, of na normale onderhouds- of herstellingswerken, zal dienen voor de huisvesting van een gezin of een persoon; bouwgronden zijn dus uitgesloten van dit tarief.

 • U mag nog geen volledige en volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond.

  Als u op het moment van de aankoop nog eigenaar bent van een andere woning of bouwgrond, kan u in de volgende gevallen toch onmiddellijk het gunsttarief bekomen:

  • als u zich er toe verbindt om het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de notariële akte te vervreemden en u aantoont dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen die vervreemding en de verkrijging van de nieuwe woning;
  • als het onroerend goed uiterlijk een jaar na de datum van de akte van verkrijging, minnelijk of gedwongen, wordt onteigend.

  Ook als u niet onmiddellijk het gunsttarief aanvraagt, maar u het verhinderend onroerend goed binnen een jaar vervreemdt, kan u nog genieten van dit gunsttarief door middel van een teruggave.

 • U schrijft zich op het adres van de gekochte woning in in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister, binnen de drie jaar na het verlijden van de notariële aankoopakte.

Bedrag

Sinds 1 januari 2020 bedraagt het verlaagd tarief bij de aankoop van de enige eigen woning 6 procent.

De datum van de authentieke koopakte wordt aanvaard om te genieten van dit verlaagde tarief in die situaties waarbij de verkoopsovereenkomsten al dateren van voor 1 januari 2020, maar de akte pas na die datum kan verleden worden.

Voor akten die verleden werden voor 1 januari 2020 bedroeg het tarief 7 procent.

Procedure

De notaris zorgt bij het verlijden van de authentieke akte dat het correcte tarief en de correcte verminderingen worden toegepast.

Dit verlaagd tarief kan ook via teruggave worden genoten.

Controle achteraf en sancties

De Vlaamse Belastingdienst controleert drie maanden voor het verstrijken van de deadline of u effectief op het nieuwe adres bent gedomicilieerd. Als dat niet het geval is, dan zal de Vlaamse Belastingdienst een herinneringsbrief sturen om u te waarschuwen dat de deadline bijna verstrijkt.

Als achteraf blijkt dat één of meerdere voorwaarden niet zijn vervuld:

 • Moet u de aanvullende rechten betalen. Op deze aanvullende rechten wordt ook een belastingverhoging van 20 procent toegepast.
 • Als u ook de bijkomende vermindering heeft genoten, dan moet u ook die vermindering terugbetalen.