Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beroepsprocedure functieclassificatie Functieclassificatie

Beroepsprocedure functieclassificatie

Hoe kun je als personeelslid van de Diensten van de Vlaamse overheid in beroep gaan tegen je (voorstel van) functieclassificatie?

De functiehouder(s) en leidinggevende(n) of een delegatie ervan worden betrokken bij de opmaak van de functiebeschrijving.

Intern beroep

  • voor de formele validatie van de wegingsresultaten door de leidend ambtenaar

De functiehouder ontvangt een voorstel van functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse minimum 30 kalenderdagen voor de validatie van de wegingsresultaten door de leidend ambtenaar. De functiehouder of groep van functiehouders heeft/hebben het recht om hierover een overleg te hebben met de lijnmanager. Functiehouders binnen eenzelfde entiteit met een identieke functie, zullen gelijktijdig de functiebeschrijving ontvangen zodat desgewenst ook de eventuele beroepsprocedure gelijktijdig kan worden gevoerd.

  • na formele validatie en communicatie wegingsresultaten

Extern beroep

De functiehouder moet beroep aantekenen binnen de 15 kalenderdagen na kennisname van de gemotiveerde beslissing door de leidend ambtenaar van de entiteit. Het beroep wordt aanhangig gemaakt door het indienen van een schriftelijk, gemotiveerd, ondertekend en gedateerd beroepschrift bij de beroepscommissie Functieclassificatie.

Het beroep kan uitsluitend worden ingesteld tegen de indeling in een functiefamilie of een functieklasse. Geschillen over de functiebeschrijving zelf dienen immers al tijdens interne beroepsprocedure te zijn beslecht.

De functiehouder kan zich laten bijstaan door een persoon naar keuze en/of zich laten vertegenwoordigen bij wettige verhindering.

De beroepscommissie Functieclassificatie neemt het beroepsschrift in behandeling en houdt een 1ste zitting binnen 30 kalenderdagen en kan desnoods (indien onvoldoende informatie beschikbaar is) de zaak ‘in voortzetting’ zetten. Dan wordt binnen de 45 kalenderdagen een 2de zitting gehouden en moet sowieso binnen 15 kalenderdagen na deze 2de zitting uitspraak worden gedaan. Zo duurt de externe beroepsprocedure maximaal 90 kalenderdagen.

Enkele bijzonderheden voor functies uit het middenkader

Onder “middenkader” moeten de management- en projectleidersfuncties van N-1 niveau worden verstaan zoals bepaald in deel V, titel 3, van het VPS (dus niet de functiefamilie middenkader).

De leidend ambtenaar van de betrokken entiteit valideert de totaliteit van de wegingsresultaten van het middenkader op voorstel van een validatiecomité dat door hem wordt samengesteld.

De functiehouder ontvangt een voorstel van functiebeschrijving, functiefamilie en functieklasse minimum 30 kalenderdagen voor de validatie van de wegingsresultaten door het validatiecomité.

Functiehouders uit het middenkader die niet akkoord gaan met de functiebeschrijving, functiefamilie en/of functieklasse kunnen binnen 30 kalenderdagen na bekendmaking, vragen gehoord te worden door een validatiecomité samengesteld uit een of meerdere leden van het managementcomité van het beleidsdomein.

De commissie formuleert binnen de 30 kalenderdagen een voorstel van beslissing over de functiebeschrijving, functiefamilie en/of functieklasse.

De leidend ambtenaar beslist in beroep over de functiebeschrijving, functieklasse en/of functieklasse binnen de 15 kalenderdagen.

Voor het extern beroep gelden dezelfde regels als voor andere functies.

De persoon/personen die bij de validatie adviseerden, kunnen niet betrokken worden in de beroepsprocedure.

De functiehouders krijgen naar aanleiding van de beslissing van de Vlaamse Regering om een loopbaan- en beloningsbeleid in te voeren op basis van functiezwaarte (en er voor de organisatie en het individu dus duidelijkheid bestaat over de keuzes die worden gemaakt betreffende een vernieuwd loopbaan- en beloningsbeleid) opnieuw de gelegenheid om van de beroepsprocedure gebruik te maken. Deze datum wordt duidelijk gecommuniceerd (zie ook consensusadvies van 28 juni 2013).

De beroepsprocedure is verankerd in het Vlaams Personeelsstatuut (Artikel I 4ter en I 4quater). Je vindt ook meer informatie in de toelichting bij Art. I 4bis.