Gedaan met laden. U bevindt zich op: Onderhandelings- of overlegmaterie Bijkomende informatie

Onderhandelings- of overlegmaterie

Onderhandelingsmaterie (artikel 2, §1, wet van 19 december 1974)

Onderhandelingsmateries zijn:

 1. de vaststelling van de grondregelingen, aangeduid bij KB van 29 augustus 1985, inzake:
  • a) het administratief statuut, met inbegrip van de vakantie- en verlofregeling;
  • b) de bezoldigingsregeling;
  • c) de pensioenregeling;
  • d) de betrekkingen met de vakorganisaties;
  • e) de organisatie van de sociale dienst.
 2. verordeningsbepalingen, algemene maatregelen van inwendige orde en algemene richtlijnen met het oog op de latere vaststelling van de personeelsformatie of inzake arbeidsduur en organisatie van het werk.(1).

Bijvoorbeeld:

 • vaststelling en wijziging van het personeelsstatuut of rechtspositieregeling en het agentschapsspecifiek besluit
 • de voorwaarden van de overdracht van een groep personeelsleden
 • een verhoging van de waarde van een maaltijdcheque of andere collectieve geldelijke voordelen (vb. geschenkcheques, collectieve premies, enz.) (zie omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/12(PDF bestand opent in nieuw venster), punt 2)
 • de basisprincipes (algemene regels) omtrent personeelsplannen
 • de voorwaarden en regels over dragen van een uniform of beschermkledij (de uitvoering ervan zoals kleur en snit, en het aspect veiligheid zijn overlegmaterie)
 • deelname van een entiteit aan de pensioenregeling van organismen van openbaar nut
 • algemene toekenningsvoorwaarden van vergoedingen en toelagen (de nadere regels zoals datum van betaling, wijze van betaling,… zijn overlegmaterie)
 • deontologische code
 • toekenning van betaalde compensatiedagen (bijkomende verlofdagen)
 • over de arbeidsreglementen dient er al naargelang de materie onderhandeld of overlegd te worden in de betrokken comités (zie overzichtstabel bij het model van arbeidsreglement)

Het is niet nodig om de aspecten die overlegmaterie zijn te behandelen in een overlegcomité als een ander aspect onderhandelingsmaterie is. Het geheel kan dan behandeld worden in het onderhandelingscomité (vb. arbeidsreglement).

Overlegmaterie (artikel 11 wet van 19 december 1974)

Overlegmateries zijn:

 1. de regels die betrekking hebben op de vijf rubrieken van grondregelingen die het koninklijk besluit van 29 augustus 1985 niet aanwijst als onderhandelingsmaterie;
 2. de vaststelling van de personeelsformatie;
 3. de toepassing van de regels over de arbeidsduur of de organisatie van het werk, eigen aan de dienst die onder het overlegcomité ressorteert;
 4. de bevoegdheden die in de privésector zijn toegewezen aan de Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk (welzijnsmateries);
 5. maatregelen van inwendige orde.
  Alleen algemene maatregelen betreffende het personeel zijn overlegmaterie, niet de concrete individuele of collectieve toepassing ervan.

Bijvoorbeeld:

 • de concrete vaststelling van een personeelsplan voor een welbepaalde dienst zoals het aantal betrekkingen per graad, een vermindering of vermeerdering van het aantal betrekkingen, …
 • reglementering inzake onthaal en vorming (in geval de vorming of opleiding een voorwaarde is om een geldelijk of ander voordeel te krijgen of een benoeming of bevordering te krijgen, is de onderhandeling vereist, vb. opleiding als voorwaarde tot vaste benoeming tot loods)
 • nadere regels van betaling van bezoldiging, vakantiegeld, … (vb. ogenblik van betaling)
 • oprichting van EOC en subentiteitsoverlegcomités en de vaststelling van hun gebied (overleg in het Hoog Overlegcomité)
 • uitvoering "geïntegreerd welzijnsbeleid"
 • beslissing tot algemene monitoring van het internetgebruik, blokkeren van niet werkgerelateerde sites
 • de keuze van de kleur en snit van een uniform of beschermkledij, wijze van aanvraag, organisatie van verdeling, enz.
 • afspraken over werkroosters
 • over de arbeidsreglementen dient er al naargelang de materie onderhandeld of overlegd te worden in de betrokken comités (zie overzichtstabel bij het model van arbeidsreglement).

Geen onderhandelings- of overlegmaterie

Wat geen onderhandelings- of overlegmaterie is, kan wel gecommuniceerd worden via een onderhandelings- of overlegcomité.

Bijvoorbeeld:

Over de beslissingen tot oprichting, (re)organisatie, fusie of afschaffing van inrichtingen of diensten, of het door de overheid gevoerde beleid op een of ander gebied, moet niet onderhandeld of overlegd worden. Er moet ook niet overlegd of onderhandeld worden over het organogram van een dienst. De gevolgen van die oprichting,… voor het personeel moeten daarentegen wel, in voorkomend geval , onderhandeld of overlegd worden. In dat verband kan ook vermeld worden dat de taken die de personeelsleden moeten uitvoeren noch onderhandeling- noch overlegmaterie is.

Over het ontwerp van huishoudelijk reglement van de raad van beroep wordt niet onderhandeld of overlegd. Dit ontwerp wordt aan de leden van de raad van beroep voorgelegd conform de procedure vastgesteld in het VPS.

Het ter beschikking stellen van een "werkmiddel" (bv. GSM, laptop, enz.) dat niet privé gebruikt wordt, is geen onderhandelings- noch overlegmaterie.

"Capaciteitsmeting" (time-management): het registreren hoeveel tijd een personeelslid aan bepaalde werkzaamheden besteedt is geen onderhandelings- noch overlegmaterie, tenzij dat systeem bedoeld is als controle op de arbeidsprestaties (arbeidsreglement).

Het al dan niet openstellen van een concrete betrekking (vacature) en het opstarten van de procedure is geen onderhandelings- of overlegmaterie.

(laatste update: 27/09/2013)

________________________________________________________________________________________________________________

(1) Een KB dient nog te bepalen wat onder organisatie van het werk moet worden verstaan in de zin van deze wet. Tot op heden bestaat dergelijk KB nog niet.