Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mapping van het werkveld levenslang leren Bijdragen van het kennisplatform

Mapping van het werkveld levenslang leren

Blogbericht
8 januari 2024

Het werkveld van levenslang leren is heel divers. Deze studie brengt structuur in de diversiteit door de betrokken actoren te mappen. Het resultaat is een overzicht waarmee onder meer het beleid, het Partnerschap Levenslang Leren en de actoren in het veld en aan de slag kunnen.

Kadering binnen het Actieplan Levenslang Leren en doelstelling

Het Actieplan Levenslang Leren. Koers zetten naar een lerend Vlaanderen (2021) formuleert 7 grote doelstellingen met 47 bijhorende acties. Dit onderzoek maakt deel uit van de eerste doelstelling om tot een gedragen kennisagenda over levenslang leren te komen. Een dergelijke kennisagenda is belangrijk om zowel het beleid als de diverse actoren in het werkveld van levenslang leren te kunnen mobiliseren. Het is in dat kader van cruciaal belang om een goed zicht te hebben op alle actoren in het werkveld en hun kenmerken.

Het doel van deze opdracht is om het geheel van actoren en hun kenmerken in kaart te brengen en het werkveld van levenslang leren te ‘mappen’. Op basis van desk research, dataverzameling via e-mail en verschillende werksessies met stakeholders werden de actoren, kenmerken en rollen opgelijst, geïdentificeerd en gestructureerd.

Actoren, clusters en rollen in het werkveld van levenslang leren geïdentificeerd

Het werkveld levenslang leren is zeer omvangrijk en divers. Om structuur aan te brengen in de actoren, werden ze opgedeeld in clusters en rollen.

Actoren (bv. CVO Edukempen, Leerwinkel Brussel, Unizo) werden eerst ondergebracht in clusters, die soortgelijke actoren omvatten en gelijkaardige activiteiten verrichten in het werkveld van levenslang leren. Voorbeelden van clusters zijn CVO’s, leerwinkels en werkgeversorganisaties. In totaal werden 3818 actoren geïdentificeerd, die kunnen opgedeeld worden in 122 clusters.

Vervolgens werden voor de clusters de rollen geïdentificeerd die zij opnemen binnen het werkveld van levenslang leren. Het gaat dan om activiteiten die een cluster uitvoert. Een cluster kan meerdere rollen hebben. Het gaat om 13 rollen:

 1. Lerende
 2. Aanbieder
 3. Toeleider/begeleider
 4. Erkenner van competenties
 5. Beleidsmaker
 6. Kwaliteitstoezichter
 7. Financierder
 8. Leverancier
 9. Adviseur
 10. Belangenbehartiger
 11. Kennisontwikkelaar
 12. Regisseur
 13. Innovator

Mogelijke toepassingen

De mapping van actoren, clusters en rollen biedt een rijk en overzichtelijk beeld van het werkveld van levenslang leren. Ze vormt een relevant instrument voor beleidsmakers, de (Vlaamse) overheid en meer specifiek het Partnerschap Levenslang Leren. De mapping kan ingezet worden als hulpmiddel bij de verdere uitwerking van de diverse acties in het actieplan en als vertrekpunt bij discussies over diverse thema’s op het vlak van levenslang leren. Partners in het veld kunnen de tool(opent in nieuw venster) zelf ook raadplegen om relevante actoren in de buurt te identificeren.

Gebruik de tool

Ga naar de tab ‘Mapping levenslang leren - actoren’ van het Levenslang Leren dashboard.