Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een kansrijk kustbeschermingslint Nieuwsberichten van Kustvisie

Een kansrijk kustbeschermingslint

Nieuwsbericht
1 maart 2024

Het strategisch beleidsplan Kustvisie bakent een kansrijk kustbeschermingslint af. Dat is de ruimte nodig om op een kwaliteitsvolle manier de toekomstige, bijkomende kustbeschermingsmaatregelen in te passen, in combinatie met andere functies zoals recreatie en natuur. Het lint reikt van de Nederlandse tot de Franse grens en is afhankelijk van de huidige beschermingsmaatregelen op de ene plaats wat breder dan de andere. En natuurlijk zitten hier ook de havens in vervat.

Kustvisie komt bovenop de kustbeschermingsmaatregelen (bijvoorbeeld een duin of een dijk) die nu al bestaan en/of de komende jaren nog gerealiseerd zullen worden, in het kader van het Masterplan Kustveiligheid. Zo kan onze kust en het land erachter ook op (zeer) lange termijn beschermd blijven.

De dimensies van de mogelijke kustbeschermingsmaatregelen om ons te beschermen tegen een 1000-jarige stormvloed, bij +1, +2 en zelfs tot +3m zeespiegelstijging bepalen mee de afmetingen van dit lint.

Het kustbeschermingslint reikt vanaf de promenade zeewaarts. De promenade is dus onderdeel van het lint. Dat is belangrijk omdat we de zeeweringsmaatregelen van de toekomst ook mooi willen laten aansluiten op de maatregelen die er vandaag al zijn. En dat op een zo kansrijk mogelijke manier. Met kansrijk bedoelen we dat we ook oog hebben voor die andere functies dan enkel kustbescherming. Maar dit wil niet zeggen dat toekomstige zeeweringsmaatregelen per definitie tegen de eerstelijnsbebouwing aan gebouwd zullen worden.

Zo zouden we immers niet voldoen aan ons Kader van Ambities waarin duidelijk staat dat het lint behalve beschermend ook toekomstgericht en aantrekkelijk moet zijn. Door het lint nu ruim te definiëren kunnen we het later invullen met kansrijke realisaties waar verschillende kustfuncties samen komen..

Ook (delen van) bestaande duinlichamen zijn onderdeel van het lint. De bestaande duinlichamen zijn nu al een noodzakelijk onderdeel van onze kustbescherming. Door (delen van) bestaande duinlichamen op te nemen in het lint willen we verzekeren dat de duinen zodanig beheerd worden, dat hun kustbeschermende functie in tact blijft.

Dit kansrijke kustbeschermingslint vormt met andere woorden het projectgebied voor Kustvisie.

Belangrijk op te merken is dat het kustbeschermingslint enkel aangeeft dat er in die zone kustbeschermingsmaatregelen mogelijk moeten zijn en dat dat kan in combinatie met andere gebruiken: dat kan natuur zijn, maar evengoed recreatie, toerisme en zelfs bebouwing die ingepast wordt in het lint. Zo valt er bijvoorbeeld rondom de haven van Nieuwpoort heel wat van de bestaande bebouwing in het kustbeschermingslint, evenals zones waar later nog op gebouwd kan worden. Bouwen kan dus nog maar wél met die belangrijke voorwaarde: De toekomstige kustbescherming mag onder geen beding in gedrang komen.