Gedaan met laden. U bevindt zich op: Einde ter inzagelegging Nieuwsberichten van Kustvisie

Einde ter inzagelegging

Nieuwsbericht
10 juli 2023

Tot 2 juli 2023 lagen er twee documenten van Kustvisie ter inzage: de onderzoeksnota en de kennisgevingsnota van het milieu-effectenrapport. In totaal werden 33 officiële inspraakreacties ontvangen. Er wordt nu eerst een overwegingsnota en een richtlijnennota opgemaakt. Daarna zullen de onderzoeksnota en de kennisgevingsnota aangepast worden tot een definitieve versie.

De onderzoeksnota bundelt alle redelijke alternatieven om onze kust op lange termijn kansrijk te beschermen tegen zeespiegelstijging. Het gaat zowel om alternatieven voor de strandzones als voor de havens. De onderzoeksnota beschrijft ook alle onderzoeken die tot de keuze van één voorkeursalternatief zullen leiden. Het gaat dan bijvoorbeeld om kustveiligheidsonderzoek of nautisch onderzoek. Het voorkeursalternatief om onze kust op lange termijn te beschermen zal ook opgenomen worden in het uiteindelijk strategisch beleidsplan Kustvisie. Dat plan zal een langetermijnstrategie bevatten om onze kust kansrijk te blijven beschermen. In het plan zal ook een eerste concreet actieplan 2025-2034 opgenomen worden.

De kennisgevingsnota beschrijft hoe het plan-MER (het milieueffectrapport) zal opgemaakt worden. Het plan-MER zal de mogelijke effecten op het milieu voor elk redelijk alternatief bundelen. Zo komen we te weten wat de effecten op het milieu kunnen zijn van het uiteindelijke voorkeursalternatief.