Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opheffing erkenning annexe-kerken en kapelanijen Wijzigingen erkenningen

Opheffing erkenning annexe-kerken en kapelanijen

De oprichting en afschaffing van bijkomende gebouwen van de eredienst vallen sinds 2005 onder het algemeen toezicht. Voor de opheffing van de vroeger expliciet erkende annexe-kerken en kapelanijen is een besluit tot opheffing van de erkenning nodig.​​​​​​

 • Stap 1

  Bezorging aanvraag tot opheffing aan ABB

  Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot opheffing van een annexe-kerk of kapelanij aan het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) via het Loket voor Lokale Besturen. Aanvragen die niet van dat orgaan uitgaan, komen niet in aanmerking voor behandeling.

  De aanvraag bevat:

  • de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan voor de opheffing van de erkenning
  • het besluit tot erkenning van de annexe-kerk of kapelanij
  • het advies van het bestuursorgaan van de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert. Het bestuursorgaan agendeert de adviesvraag als agendapunt op zijn volgende vergadering. Uit de notulen van de vergadering van het bestuursorgaan moet blijken dat het advies besproken en gestemd is. Het advies van het bestuursorgaan dat in het aanvraagdossier zit, moet ondertekend zijn door de voorzitter en de secretaris.
  • een opgave van alle gemeenten die bijdragen aan het budget van de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert.

  Het gaat daarbij om een ontvankelijkheidsvoorwaarde. De procedure tot opheffing wordt niet opgestart als één van deze gegevens of documenten in de aanvraag ontbreekt.

 • Stap 2

  Beoordeling van de ontvankelijkheid

  ABB beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag.

 • Stap 3

  Kennisgeving aan betrokken actoren

  ABB brengt volgende actoren binnen 30 dagen op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag tot opheffing, als de aanvraag ontvankelijk is:

  • het representatief orgaan
  • de betrokken kerkfabriek
  • de federale overheid Justitie
  • de financierende overheid (overheden).
 • Stap 4

  Beslissing omtrent de opheffing

  De minister beslist ten laatste 6 maanden na de kennisgeving over de opheffing. Binnen dezelfde termijn brengt ABB volgende actoren op de hoogte van de beslissing:

  • het representatief orgaan
  • de kerkfabriek waaronder de annexe-kerk of kapelanij ressorteert
  • de federale overheid Justitie
  • de financierende overheid (overheden).

  Het ministerieel opheffingsbesluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

  Het ministerieel opheffingsbesluit is voor iedereen verbindend vanaf de 10de dag na die bekendmaking. Het besluit verbindt de betrokken actoren vanaf de kennisgeving.