Gedaan met laden. U bevindt zich op: Erediensten en kerken Lokaal bestuur

Erediensten en kerken

België heeft 6 erkende erediensten: de rooms-katholieke, protestantse, Israëlitische, anglicaanse, orthodoxe en islamitische eredienst. Vlaanderen is bevoegd voor de besturen van de eredienst en de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen. Het Agentschap Binnenlands bestuur (ABB) verstrekt ook subsidies voor investeringswerken aan eredienstgebouwen en ondersteunt de lokale besturen bij de herbestemming van kerken.​

Cijfers eredienstbesturen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur biedt cijferoverzichten aan van de erkende lokale geloofsgemeenschappen per provincie en per eredienst. De jaarrekeningen van de besturen van de erediensten bevatten de voornaamste ontvangsten en uitgaven per bestuur.​​​​​

Organisatie en werking bestuur van de eredienst

De (centrale) besturen van de eredienst zijn verantwoordelijk voor de materiële voorwaarden voor de uitoefening van de eredienst en het behoud van de waardigheid ervan. Ze onderhouden en bewaren de eredienstgebouwen, en ze beheren de goederen en de gelden die hun eigendom zijn of die bestemd zijn voor de uitoefening van de eredienst.​​

Toezicht en communicatie Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor het toezicht op de besturen van de eredienst. De informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) heeft specifieke bevoegdheden omtrent hun erkenning. De communicatie met de Vlaamse overheid verloopt sinds februari 2023 digitaal.

Erkenning lokale geloofsgemeenschappen

Als de Vlaamse Regering een lokale geloofsgemeenschap erkent, wordt er een bestuur van de eredienst opgericht: een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid die de goederen en inkomsten van de gemeenschap beheert. Het is ook de officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid. De Vlaamse Regering kan ook een gebiedswijziging, een naamswijziging of een samenvoeging doorvoeren.

Patrimonium

Lokale besturen kunnen voor het beheer van het patrimonium van de erediensten rekenen op steun van de Vlaamse overheid, zoals voor de herbestemming van parochiekerken of infrastructuurwerken en studies voor niet-beschermde eredienstgebouwen, vrijzinnigencentra en crematoria. Ze moeten ook een aantal verplichtingen en richtlijnen volgen.