Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voordelen van een erkenning Erediensten en kerken

Voordelen van een erkenning

De erkenning van een lokale geloofsgemeenschap door de Vlaamse Regering biedt juridisch en financieel verschillende voordelen.​

Juridische voordelen

Als de Vlaamse Regering een lokale geloofsgemeenschap erkent, wordt een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid opgericht die de goederen en de inkomsten van de gemeenschap beheert.

Het bestuursorgaan van het bestuur van de eredienst is voortaan de officiële gesprekspartner van de Vlaamse overheid, andere overheden en derden. De leden ervan worden verkozen via een systeem van gedeeltelijke vernieuwing om de 3 jaar.

De erkenning is het sluitstuk van een erkenningsprocedure waarin de lokale geloofsgemeenschap heeft aangetoond aan een reeks verplichtingen, opgelegd door de erkenningsverlenende overheid, te voldoen en daardoor de erkenning als openbare instelling heeft verdiend. Contacten tussen het bestuur van de eredienst en de Vlaamse overheid verlopen in goede verstandhouding.

Financiële voordelen

De erkenning van een lokale geloofsgemeenschap biedt ook verschillende financiële voordelen

Vanaf de erkenning heeft de financierende overheid, onder bepaalde voorwaarden, volgende verplichtingen ten aanzien van het bestuur van de eredienst:

  • instaan voor het tekort van de werking van het bestuur van de eredienst
  • bijdragen in de investering van de eredienstgebouwen
  • ter beschikking stellen van een woning aan de bedienaar van de eredienst of een woonstvergoeding
  • een ruimte ter beschikking stellen waar gelovigen ontvangen kunnen worden, waar het bestuursorgaan kan vergaderen en waar het archief van het bestuur kan bewaard worden of een secretariaatsvergoeding toekennen.

De bevoegde federale overheid betaalt de wedden en pensioenen van de bedienaars van de eredienst of de afgevaardigden tewerkgesteld bij de erkende lokale geloofsgemeenschappen.

Andere voordelen

Er zijn nog andere voordelen voor erkende lokale geloofsgemeenschappen. Zo kunnen buitenlandse bedienaars van de eredienst afkomstig van buiten de Europese Economische Ruimte enkel een toelating tot arbeid verkrijgen voor een tewerkstelling bij een erkende lokale geloofsgemeenschap.