Gedaan met laden. U bevindt zich op: Controle door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen Erediensten en kerken

Controle door de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen

De informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) heeft specifieke bevoegdheden om na te gaan of de erkenningszoekende geloofsgemeenschappen en de reeds erkende besturen van de eredienst voldoen aan alle erkenningsverplichtingen.

De informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) van het Agentschap Binnenlands Bestuur is de bevoegde instantie die controleert of:

 • de lokale geloofsgemeenschappen de verplichtingen naleven tijdens de verkorte erkenningsprocedure
 • de lokale geloofsgemeenschappen de verplichtingen naleven tijdens de voorbereidende fase (de wachtperiode) van de erkenningsprocedure
 • de reeds erkende besturen van de eredienst blijvend voldoen aan de verplichtingen.

Controle tijdens erkenningsprocedure

De erkenning van een lokale geloofsgemeenschap is pas mogelijk na een wachtperiode van 4 jaar. Tijdens de wachtperiode van de erkenningsprocedure controleert en ondersteunt de ISD de lokale geloofsgemeenschap op verschillende manieren:

 • Stap 1

  Screening erkenningsaanvraag en naleving erkenningsverplichtingen

  De ISD voert een grondige screening van de erkenningsaanvraag uit en toetst de naleving van de lokale geloofsgemeenschap aan de erkenningsverplichtingen. Op die manier krijgt de lokale geloofsgemeenschap de tijd om zich te conformeren aan de erkenningscriteria en zich voor te bereiden op de verplichtingen van een bestuur van de eredienst.

 • Stap 2

  Ondersteuning

  De ISD bouwt een constructieve relatie op met de lokale geloofsgemeenschap en de andere betrokken actoren. De wachtperiode biedt de overheid en de betrokken actoren voldoende gelegenheid om de werking van de lokale geloofsgemeenschap gedurende een aantal jaren nauw op te volgen, te leren kennen en indien nodig te ondersteunen.

 • Stap 3

  Gefundeerd advies door betrokken actoren

  Betrokken actoren zoals de financierende overheid of de adviserende gemeente geven een gefundeerd advies over de erkenningsaanvraag van de lokale geloofsgemeenschap en over de mate waarin deze gemeenschap aan de erkenningsverplichtingen voldoet.

 • Stap 4

  Finaal advies aan de minister

  De ISD adviseert de minister finaal over de erkenning van een lokale tijdens en na de wachtperiode van 4 jaar.

Controle op reeds erkende besturen van de eredienst

Reeds erkende besturen van de eredienst moeten blijvend voldoen aan de erkenningsverplichtingen.

De ISD kan een onderzoek uitvoeren als er een zwaarwichtige aanwijzing is van een mogelijke tekortkoming door een reeds erkend bestuur van de eredienst.

De ISD beoordeelt eerst de ontvankelijkheid van de aanwijzing alvorens een onderzoek uit te voeren. Vervolgens adviseert de ISD de minister over vaststellingen en de omvang van de tekortkomingen.

Raadgeving en waarschuwing

De ISD kan een raadgeving geven aan de erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap of een reeds erkend bestuur van de eredienst om een dreigende tekortkoming aan de verplichtingen uit het Erkenningsdecreet Lokale geloofsgemeenschappen of het Eredienstendecreet te voorkomen.

Een raadgeving bevat een advies over hoe de lokale geloofsgemeenschap of het bestuur van de eredienst de tekortkoming kan voorkomen en een algemene verwittiging voor de gevolgen ervan. Het representatief orgaan krijgt onmiddellijk kennis van een raadgeving zodat het tijdig de lokale geloofsgemeenschap of het bestuur van de eredienst kan ondersteunen en begeleiden bij de remediëring van tekortkomingen.

De ISD kan ook een waarschuwing formuleren ten aanzien van een bestuur van de eredienst. Een waarschuwing is een gunst waarbij het bestuur van de eredienst of de leden van het bestuursorgaan zich binnen een bepaalde termijn in regel moeten stellen, schadelijke gevolgen van de tekortkomingen moeten herstellen en daarvan bewijs moeten verschaffen.

Het representatief orgaan krijgt onmiddellijk kennis van een waarschuwing zodat het tijdig het bestuur van de eredienst kan ondersteunen en begeleiden bij de remediëring van de tekortkomingen.

Ondersteunende functie van de informatie-en screeningsdienst

De ISD heeft naast een controlerende functie, ook een ondersteunende functie.

De ISD zet in op dialoog met de lokale geloofsgemeenschappen, besturen van de eredienst, representatieve organen en overheidsinstanties. Dat zorgt voor:

 • duidelijke verwachtingen voor elke betrokken actor
 • een betere informatiedoorstroming en -uitwisseling tussen de verschillende actoren

De ISD bouwt een sterke informatiepositie uit en probeert in elk dossier de juiste context in kaart te brengen. De ISD legt hiervoor onder andere plaatsbezoeken af om afspraken en/of engagementen met betrokken actoren op te volgen.

De ISD kan bijzondere bevoegdheden uitoefenen:

 • bij controle of de lokale geloofsgemeenschap de verplichtingen naleeft tijdens de verkorte procedure of tijdens wachtperiode
 • na ontvankelijk beoordeelde zwaarwichtige aanwijzingen van een tekortkoming door een eredienstbestuur.

De ISD heeft geen beslissingsbevoegdheid, maar adviseert rechtstreeks aan de minister over de vaststellingen in een erkenningsdossier of bij een tekortkoming aan de erkenningsverplichtingen.

Algemene privacyverklaring Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD)

De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) van de Vlaamse overheid hecht veel belang aan de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens.

Gelieve deze privacyverklaring aandachtig te lezen. We leggen erin uit waarom en hoe wij jouw persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze beschermen en voor hoelang wij deze bewaren. Wij bewaren deze gegevens zo veilig als redelijkerwijze mogelijk en beschermen deze tegen verlies en ongeoorloofde verstrekking of toegang en wij verwerken jouw persoonsgegevens conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘AVG’ of in het Engels ‘GDPR’).

 • Stap 1

  In deze privacyverklaring wordt verstaan onder:

  1. Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD): Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD), met haar maatschappelijk zetel te Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0316.380.841
  1. Website: De webrubriek van de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD), https://www.vlaanderen.be/lokaal-bestuur/erediensten-en-kerken/controle-door-de-informatie-en-screeningsdienst-lokale-geloofsgemeenschappen en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD).
  1. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  1. Verwerking: elke bewerking of ieder geheel van bewerkingen, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde processen, en toegepast op de persoonsgegevens van natuurlijke personen, zoals het inzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, opslaan, wijzigen, wissen, consulteren, meedelen en gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen of vernietigen.
 • Stap 2

  Deze privacyverklaring is van toepassing op alle algemene verwerkingen die plaatsvinden ten gevolge van het uitvoeren van de decretale opdracht van de ISD. De decretale opdracht van de ISD en wettelijke grondslag ter verwerking van persoonsgegevens wordt bepaald in het Decreet tot regeling van de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen, de verplichtingen van de besturen van de eredienst en het toezicht daarop en tot wijziging van het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten, hierna “Erkenningsdecreet”.

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) treedt hierbij op als Verantwoordelijke voor de verwerking.

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) zorgt voor passende en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen enige vorm van verlies of onrechtmatige verwerking.

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan persoonsgegevens verwerken van volgende categorieën betrokkenen:

  1. de bedienaars van de eredienst en hun vervangers van een erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap en een bestuur van de eredienst
  2. de leden van het bestuursorgaan
  3. de toekomstige leden van het bestuursorgaan
  4. de leden van het voorlopig bestuursorgaan
  5. de schenkers van giften vanaf 1000 euro
  6. de personen met titels op de gebouwen of andere infrastructuur
  7. de leden van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in artikel 67, § 2, 6° van het Erkenningsdecreet(opent in nieuw venster)
 • Stap 3

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende Persoonsgegevens verwerken:

  Afhankelijk van je hoedanigheid t.a.v. de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) verwerkt het ISD bepaalde Persoonsgegevens:

  Ter uitoefening van diens decretale opdrachten

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan tijdens de uitvoering van diens decretale bevoegdheden conform artikelen 7, 8, 16, 17 en 67 van het Erkenningsdecreet(opent in nieuw venster) de volgende Persoonsgegevens verwerken:

  1. de identificatie van de lokale geloofsgemeenschap: de naam en de denominatie van de lokale geloofsgemeenschap
  2. in voorkomend geval de huidige juridische structuur, de naam, het adres, statuten en het nummer van de Kruispuntbank van Ondernemingen
  3. de gebiedsomschrijving, namelijk de duidelijke aanwijzing van het territoriale werkingsgebied van de lokale geloofsgemeenschap: de naam van de gemeente(n) of van de delen ervan
  4. de vermelding van de financierende overheid en in voorkomend geval een voorstel van verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden
  5. het adres van de gebouwen bestemd voor de uitoefening van de eredienst en het adres van alle andere infrastructuur die de lokale geloofsgemeenschap gebruikt
  6. voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de personen die, als de lokale geloofsgemeenschap wordt erkend, conform artikel 15 aangesteld worden als leden van het tijdelijk voltallig bestuursorgaan en voor elk van hen, een uittreksel uit het strafregister, conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat niet ouder is dan negentig dagen. Het tijdelijk voltallig bestuursorgaan treedt tijdens de procedure, eveneens op als bestuursorgaan van de erkenningszoekende lokale geloofsgemeenschap. Als er tussentijdse wijzigingen zijn, meldt ze dat binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente.
  7. voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst en hun vervangers en voor elk van hen, een uittreksel uit het strafregister, conform artikel 596, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, dat niet ouder is dan negentig dagen. Als er tussentijdse wijzigingen zijn, meldt het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in punt 6°, dat binnen dertig dagen aan de Vlaamse Regering, het representatief orgaan, de financierende overheid en in voorkomend geval de adviserende gemeente.
  8. de personen, vermeld in punt 6° en 7°, ondertekenen een schriftelijke verklaring op eer waarin ze zich ertoe verbinden de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7 en de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 na te leven, met dien verstande dat de woorden “het voorlopig bestuursorgaan”, vermeld in artikel 7, worden gelezen als “het tijdelijk voltallig bestuursorgaan”, vermeld in punt 6°
  9. de laatste jaarrekening voor het geheel van de activiteiten van de lokale geloofsgemeenschap, aangevuld met een jaarrekening voor dat gedeelte van haar activiteiten dat betrekking heeft op de materiële aspecten van de eredienst, opgemaakt conform de modellen die gelden voor de besturen van de eredienst
  10. een overzicht van alle giften in natura of in contanten met betrekking tot de materiële aspecten van de eredienst waarvan de lokale geloofsgemeenschap de twee voorgaande jaren rechtstreeks of onrechtstreeks de begunstigde was en die een waarde hebben van 1000 euro en meer.

   Het overzicht van de giften vermeldt de datum van de gift, de waarde van de gift, de aard van de gift, de wijze waarop de transactie is uitgevoerd en de volgende identificatiegegevens van de schenker:
   1. voor natuurlijke personen:
    1. de voor- en achternaam
    2. het adres van de hoofdverblijfplaats
    3. de geboortedatum en de plaats
    4. de nationaliteit
   2. voor rechtspersonen of structuren zonder rechtspersoonlijkheid:
    1. de naam
    2. in voorkomend geval het ondernemingsnummer
    3. de rechtsvorm
    4. het adres van de zetel
  11. een ontwerp van meerjarenplan voor de komende zes jaar, waarin een inschatting wordt gegeven van de ontvangsten en uitgaven van het op te richten bestuur van de eredienst na de erkenning, opgemaakt conform de modellen die gelden voor de besturen van de eredienst.

  Van website bezoekers of loket Erediensten

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan via de website de volgende Persoonsgegevens verwerken, inclusief, zonder beperking, via contactformulieren of als je mailt naar het vermelde contactmailadres:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals je naam, e-mailadres, adres
  • Persoonlijke bijzonderheden, zoals je leeftijd, geslacht
  • Eventuele andere informatie die je zelf beslist over te maken

  Indien informatie door de betrokkene zelf wordt verstrekt via een formulier dan zijn de velden die worden aangeduid met een (*) strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Indien deze niet worden ingevuld zal er aan de verzending van het formulier geen gevolg worden gegeven. De overige velden kunnen worden ingevuld om de dienstverlening van de ISD te vergemakkelijken, indien deze niet worden ingevuld heeft dit geen enkele weerslag.

  Contactpersonen & leveranciers

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende Persoonsgegevens van (contactpersonen bij) o.m. leveranciers verwerken, die het verkrijgt van jezelf, je werkgever of publieke bronnen:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals je naam, adres
  • Financiële identificatiegegevens, zoals je rekeningnummer
  • Eventuele andere informatie die je zelf beslist over te maken

  Website bezoekers & Sociale media contacten

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan via de website de volgende persoonsgegevens van website bezoekers verwerken, o.m. via cookies:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals je naam, adres
  • Elektronische identificatiegegevens, zoals je IP-adres
  • Mediagebruik, zoals de duurtijd van je bezoek aan de website
  • Afbeelding
  • Eventuele andere informatie die je zelf beslist over te maken

  Inschrijvers nieuwsbrieven

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van je inschrijving voor een nieuwsbrief:

  • Persoonlijke identificatiegegevens: e-mailadres;
  • Eventuele informatie die je zelf beslist over te maken.

  Deelnemers aan bevragingen

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van je deelname aan een bevraging:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, e-mailadres
  • Antwoorden uit de bevraging

  Inschrijvingen voor activiteiten

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van je deelname aan een activiteit of evenement:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, e-mailadres
  • Inschrijvingsgegevens
  • Eventuele andere informatie die je zelf beslist mee te delen

  Klantenbeheer

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van klantenbeheer:

  • Contactgegevens bij de klant/entiteit van de Vlaamse overheid waartoe je behoort
  • Vraagstelling vanuit de klant/entiteit van de Vlaamse overheid
  • Informatie die wordt uitgewisseld m.b.t. dienstverlening of adviesverlening

  Klachtenbehandeling

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van je klacht:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, e-mailadres, adres, telefoon
  • Informatie die wordt uitgewisseld m.b.t. een klacht

  Contactname voor crisiscommunicatie/crisisbeheer

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan de volgende persoonsgegevens verwerken met oog op contactname in het kader van crisiscommunicatie/crisisbeheer bij de Vlaamse overheid:

  • Persoonlijke identificatiegegevens, waaronder privé e-mailadres om je te contacteren
 • Stap 4

  De persoonsgegevens die verzameld worden in het kader van het uitoefenen van de decretale bevoegdheden, worden verwerkt conform de regelgeving over de bescherming van de verwerking van persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6, eerste lid, 1), c) en e), en artikel 10 van de algemene verordening gegevensbescherming en, wat gegevens over religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen betreft, zoals vermeld in artikel 9, eerste lid, van de algemene verordening gegevensbescherming, op artikel 9, tweede lid, d) en g), van de algemene verordening gegevensbescherming.

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) verzamelt persoonsgegevens en verwerkt deze voor één of meerdere van de volgende doeleinden:

  Doel

  Rechtsgrond

  Behandelen van informatie aanvragen

  Wettelijke/decretale verplichting, Uitvoering overeenkomst, Toestemming

  Bevragingen

  Toestemming

  Inschrijvingen voor activiteiten

  Toestemming

  Behoorlijke werking en personalisatie van de website

  Gerechtvaardigd belang (development)

  Statistisch onderzoek; wetenschappelijk onderzoek; historisch onderzoek

  Gerechtvaardigd belang (onderzoek)

  Uitsturen van een nieuwsbrief

  Toestemming

  Formele klachtenprocedure

  Wettelijke/decretale verplichting, Toestemming

  Leveranciersbeheer

  Noodzakelijk voor uitvoering van een overeenkomst

  Klantenbeheer

  Wettelijke/decretale verplichting, Toestemming

  Crisisbeheer, crisiscommunicatie om in crisissituaties de personeelsleden van de Vlaamse overheid thuis te kunnen contacteren (vb. via sms of privételefoonnummer).

  Wettelijke/decretale verplichting, Machtiging

  Ter uitvoering van diens decretale opdrachten conform het Erkenningsdecreet:

  1. over de noodzakelijke informatie te beschikken om te beoordelen of een lokale geloofsgemeenschap voldoet aan de erkenningscriteria, vermeld in artikel 7 van het Erkenningsdecreet
  2. over de noodzakelijke informatie te beschikken om te beoordelen of een bestuur van de eredienst blijvend voldoet aan de verplichtingen, vermeld in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4 van het Erkenningsdecreet, en de verplichtingen, vermeld in het decreet van 7 mei 2004
  3. over de noodzakelijke informatie te beschikken om een bestuur van de eredienst te kunnen sanctioneren, conform hoofdstuk 5 van het Erkenningsdecreet
  4. over de noodzakelijke informatie te beschikken om te oordelen over de samenvoeging van de erkende lokale geloofsgemeenschappen, vermeld in artikel 36 tot en met 40 van het Erkenningsdecreet

  Wettelijke/decretale verplichting

  Wanneer de verwerking is gebaseerd op jouw toestemming, dan heb je steeds het recht de toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Je kan ten alle tijd jouw toestemming intrekken door uit te schrijven op de nieuwsbrief via een link onderaan in de nieuwsbrief.

 • Stap 5

  De Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) verzamelt je persoonsgegevens rechtstreeks en in bepaalde gevallen vanuit andere overheidsdiensten.

  Wij ontvangen ook bepaalde persoonsgegevens van externe Software-leveranciers als aanverwante databank nodig voor het uitoefenen van de decretale bevoegdheden dit zijn o.a.:

 • Stap 6

  Persoonsgegevens worden alleen door Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) verwerkt voor intern gebruik voor de hierboven beschreven doeleinden.

  Binnen Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) worden de persoonsgegevens enkel beschikbaar gesteld aan haar personeel op een ‘need to know’ basis.

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan gebruik maken van verwerkers om jouw persoonsgegevens te verwerken. Verwerkers zijn natuurlijke of rechtspersonen, overheden, agentschappen of andere organen die namens de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) persoonsgegevens verwerken.

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) geeft de persoonsgegevens door aan volgende (categorieën) Verwerkers:

  • Verwerkers die voorzien in statistisch onderzoek en analyses
  • Verwerkers die voorzien in hosting van deze website en aanverwante databases
  • Verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken die voor Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) optreden als onderaannemer bij het uitvoeren van de decretale opdrachten
  • Andere overheden die verbonden zijn met de ISD

  De persoonsgegevens die verwerkt worden conform dit decreet kunnen uitgewisseld worden met de hierna opgesomde instanties en de overheden, de administraties en de diensten die de Vlaamse Regering daarvoor machtigt, als dat noodzakelijk is in het kader van hun wettelijke opdracht:

  1. de Vlaamse Regering
  2. de financierende overheid
  3. de adviserende gemeente
  4. het representatief orgaan
  5. het bestuur van de eredienst
  6. het voorlopig bestuursorgaan
  7. het tijdelijk voltallig bestuursorgaan, vermeld in artikel 67, § 2, 6°(opent in nieuw venster)
  8. het centraal bestuur
  9. de overheidsinstanties waarmee de bevoegde instantie informatie-uitwisselingsakkoorden als vermeld in artikel 19, eerste lid, 1°(opent in nieuw venster), sluit

  Persoonsgegevens zullen niet buiten de Europese Economische Ruimte worden verwerkt.

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) kan zijn overheidsstructuur wijzigen door de juridische vorm te wijzigen door middel van een Decreet. In dergelijke herstructureringen worden persoonsgegevens doorgegeven conform deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Anonieme gegevens kunnen steeds worden doorgeven, al dan niet voor commerciële doeleinden.

 • Stap 7

  De persoonsgegevens worden door Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) bewaard conform artikel III.87 van het Bestuursdecreet(opent in nieuw venster) van 7 december 2018. Het representatief orgaan en de lokale geloofsgemeenschappen bewaren de persoonsgegevens die zij moeten verwerken conform dit decreet gedurende 20 jaar vanaf de verwerking van de gegevens zoals vermeld in dit decreet.

  Categorieën documenten

  Minimale bewaartermijn

  Boekhouddocumenten (bv. handelsboeken, onkostennota)

  10 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar.

  Dossiers met betrekking tot de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen - verkorte procedure

  6 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Dossiers met betrekking tot de erkenning van lokale geloofsgemeenschappen - reguliere procedure

  6 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Dossiers met betrekking tot de opheffing van lokale geloofsgemeenschappen

  6 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Dossiers met betrekking tot raadgevingen aan lokale geloofsgemeenschappen

  18 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Dossiers met betrekking tot waarschuwingen aan lokale geloofsgemeenschappen

  18 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Rapporten, adviezen met betrekking tot de uitvoering van de decretale opdracht zoals bepaald in het Erkenningsdecreet

  18 jaar te rekenen na het afsluiten van het dossier

  Vennootschapsdocumenten (bv. notulen)

  5 jaar, te rekenen vanaf creatie of het verlies van relevantie ingeval van documenten die van kracht zijn of blijven gedurende een onbepaalde periode.

  Fiscale documenten (bv. facturen)

  10 jaar, te rekenen vanaf 1 januari volgend op hun datum.

  Sociale documenten (bv. arbeidsovereenkomst voor tijdelijke arbeid)

  5 jaar, te rekenen vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst.

  Leveranciersdocumenten (bv. de overeenkomst)

  10 jaar, te rekenen vanaf de dag die volgt op het einde van de overeenkomst.

  Verzekeringsdocumenten (incl. bv. de aangifte van een ongeval)

  10 jaar, te rekenen vanaf de melding van het verzekerde feit aan de verzekeringsinstelling.

 • Stap 8

  Je hebt het recht ons te verzoeken tot inzage van en rectificatie of wissing van persoonsgegevens of om beperking van de jou betreffende verwerking, alsmede het recht tegen verwerking van bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid, door je te richten tot de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) met adres te Havenlaan 88, bus 70, 1000 Brussel en postadres te Koning Albert II laan 15, bus 215, 1210 Brussel of privacy.isd@vlaanderen.be.

  Echter, met toepassing van artikel 23, lid 1, h), van de algemene verordening gegevensbescherming en met toepassing van artikel 47 §10 van het Erkenningsdecreet kan de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) beslissen om de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming, niet toe te passen bij de verwerking van persoonsgegevens van een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bij de uitoefening van de bevoegdheden en opdrachten, vermeld in artikel 18 en 19 van het Erkenningsdecreet, als voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in het tweede tot en met het negende lid.

  De mogelijk afwijkingsmogelijkheid geldt alleen gedurende de periode waarin je mogelijks het voorwerp uitmaakt van een controle, een onderzoek of de voorbereidende werkzaamheden die daarmee verband houden, in het kader van de decretale en reglementaire opdrachten van de bevoegde instantie, op voorwaarde dat het voor het goede verloop van het onderzoek noodzakelijk is of kan zijn dat de verplichtingen en de rechten, vermeld in artikel 12 tot en met 22 van de algemene verordening gegevensbescherming, niet worden toegepast.

  Binnen 1 maand na de indiening van het verzoek zal je worden meegedeeld welk gevolg hieraan werd gegeven.

  Je beschikt over het recht om jouw toestemming voor een bepaalde verwerking te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. In het geval je jouw toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven en reclame kan je die terug intrekken door jouw accountinstellingen aan te passen of gebruik te maken van de “uitschrijven”-link in deze communicatie.

  Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, bij de verwerking van persoonsgegevens.

 • Stap 9

  Het is de Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) toegestaan om niet-persoonlijke en anonieme gegevens te tijdens het uitoefenen van diens decretale opdracht en om de persoonsgegevens te anonimiseren. Deze gegevens laten Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) niet toe om een individuele persoon te identificeren en deze gegevens kunnen met derden worden gedeeld, ook voor statistische doeleinden.

 • Stap 10

  Deze Website maakt gebruik van cookies om de browse-ervaring te verbeteren. Raadpleeg onze cookieverklaring voor meer informatie over het gebruik van cookies.

 • Stap 11

  Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) houdt zich het recht voor deze privacyverklaring steeds te wijzingen.

  Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 26 mei 2023.

 • Stap 12

  Indien één of meerdere clausules uit deze privacyverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele privacyverklaring. Indien Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

  Het nalaten van Informatie- en screeningsdienst lokale geloofsgemeenschappen (ISD) om de strikte naleving van de bepalingen van deze privacyverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 • Stap 13

  Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en privacyverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel (België).

 • Stap 14

  Indien je na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan je contact opnemen met de contactpersoon op het adres Koning Albert II laan 15, bus 215, 1210 Brussel of via het e-mailadres isd.privacy@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

  Voor bijkomende algemene informatie en om een klacht in te dienen indien je meent dat jouw rechten met betrekking tot de bescherming van jouw persoonsgegevens zijn geschonden betreffende de bescherming van persoonsgegevens kan je je richten tot de Vlaams Toezicht Commissie (VTC) door online een klacht in te dienen op hun website.