Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking bestuursorganen van de eredienst Erediensten en kerken

Werking bestuursorganen van de eredienst

Een bestuur van de eredienst vergadert minstens 1 keer per kwartaal om allerlei beslissingen te nemen. Die vergaderingen zijn niet openbaar. De secretaris maakt notulen van de vergaderingen. Als openbare instelling zijn de besturen van de eredienst onderworpen aan de wetgeving voor overheidsopdrachten. In geval van belangenvermenging gelden verbodsbepalingen voor de bestuursleden.​​​​​​

Vergaderingen

Het bestuur van de eredienst vergadert minstens 1 keer per kwartaal. De vergaderingen zijn niet openbaar. Het bestuur van de eredienst kan buitenstaanders met een bepaalde expertise over een agendapunt uitnodigen, maar zij moeten na hun uiteenzetting de vergadering verlaten. Bij de beraadslaging en de beslissing mogen enkel de leden van het bestuur van de eredienst aanwezig zijn.

Het bestuur kan slechts geldig beraadslagen als de meerderheid van de bestuursleden (4 personen) aanwezig is.

Als het bestuur van de eredienst bij een eerste bijeenroeping niet kan beraadslagen omdat er niet genoeg leden aanwezig zijn, kan het bestuur na een 2e bijeenroeping, ongeacht het aantal aanwezige leden, toch beraadslagen en besluiten over de punten die voor de 2e keer op de agenda voorkomen.

Notulen

De notulen zijn een beknopte weergave van de bespreking, de beraadslaging en de stemming over alle besproken agendapunten en het gevolg dat eraan gegeven wordt. Zij bevatten een weergave van de gemotiveerde beslissingen. Een loutere opsomming van de agendapunten is onvoldoende. De notulen moeten minstens vermelden wat het resultaat is van de bespreking (bijvoorbeeld verdaging, verder onderzoek, uitslag van de stemming,…). Uit de notulen moet duidelijk blijken of de bestuursleden al dan niet geheim stemden. De punten waarover geen besluit is genomen, worden ook vermeld.

De notulen moeten geen uitgebreid verslag zijn van alle interpellaties. Wel moet uit de notulen blijken dat aan een aantal vormvereisten, die bepalend zijn voor de geldigheid van de vergadering of van de genomen besluiten, is voldaan.

De volgende gegevens moeten in de notulen opgenomen zijn:

 • de naam van het bestuur van de eredienst
 • de zetel : dat is het officiële aanspreekpunt van het bestuur van de eredienst, vastgesteld door het bestuursorgaan. Wanneer de zetel wijzigt, moet dat steeds genotuleerd worden.
 • de datum van de vergadering
 • de aanwezige/afwezige leden: deze vermelding is nodig om te kunnen nagaan of het bestuursorgaan geldig kon vergaderen
 • vermelding wie voorzitter, secretaris en penningmeester is (of melding maken van de vervangers)
 • per agendapunt de namen van de personen die niet deelnamen aan bepaalde beraadslagingen en stemmingen (verbodsbepalingen);
 • in chronologische volgorde alle besproken onderwerpen en per agendapunt de uitslag van de stemming
 • de beslissingen en de motivering (belangrijke overwegingen en nuttige opmerkingen)
 • het geheim karakter van de stemming als dit decretaal verplicht is.

De secretaris maakt de notulen van de vergaderingen op.

De ingestuurde notulen zijn een ontwerp, tenzij ze ter zitting werden goedgekeurd. Omdat dat meestal niet het geval is, vormt de goedkeuring van de notulen altijd het eerste punt op de agenda van de volgende zitting. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de goedgekeurde notulen . De beslissingen van het bestuursorgaan zijn, los van de goedkeuring van de notulen, onmiddellijk uitvoerbaar.

Het bestuur van de eredienst moet binnen 20 dagen na de vergadering een afschrift van de notulen bezorgen aan de provinciegouverneur, het gemeentebestuur/provinciebestuur en het erkend representatief orgaan. Het college van burgemeester en schepenen (de deputatie) neemt in het kader van het administratief toezicht kennis van de notulen en beslist over een eventueel optreden. De gemeenteraad (provincieraad) moet hiervan geen kennis nemen.

Als het bestuur van de eredienst geen afschrift van de notulen indient, heeft dat gevolgen voor de uitvoerbaarheid en de rechtszekerheid van de beslissingen . De beslissingen zijn definitief uitvoerbaar als de termijn van 30 dagen na de ontvangst van de notulen is verstreken. Tegen deze beslissingen heeft de indiening van een klacht geen zin meer. Betrokkenen of derden kunnen beslissingen uit niet ingestuurde notulen wel blijven aanvechten bij de toezichthoudende overheid (gemeenteoverheid, provincieoverheid, provinciegouverneur of de Vlaamse Regering). Pas na de goedkeuring van de jaarrekening is ook hier geen toezichtsmaatregel meer mogelijk.

Stemming

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen.

Bij staking van stemmen (evenveel ja- als neen-stemmen) is het voorstel verworpen.

Het aantal geldig uitgebrachte stemmen bepaalt de berekening van de vereiste meerderheid, niet het aantal aanwezige leden.

Een bestuurslid kan zich ook onthouden bij een stemming. Dat betekent dat betrokkene noch voor, noch tegen een voorgelegde beslissing stemt. Bij de berekening van de volstrekte meerderheid, wordt geen rekening gehouden met onthoudingen.

De aangestelde vertegenwoordiger van het representatief orgaan of het lid van rechtswege is een volwaardig lid van het bestuur van de eredienst en neemt bijgevolg aan de stemmingen deel.

Voorbeeld

Er zijn 6 aanwezigen waarvan 3 ja-stemmen, 1 nee-stem en 2 onthoudingen. Er wordt geen rekening gehouden met de onthoudingen. Het voorstel is aangenomen want er zijn 3 ja-stemmen op 4 uitgebrachte stemmen.

Belangenvermenging

Leden van het bestuur van de eredienst kunnen onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden niet deelnemen aan de beraadslaging en de stemming tijdens de vergadering. Hun lidmaatschap komt daardoor niet in het gedrang.

Leden van een bestuur van de eredienst mogen niet:

 • deelnemen aan de bespreking van en de stemming over aangelegenheden waarin ze een rechtstreeks belang hebben en waarbij ze persoonlijk of als vertegenwoordiger betrokken zijn of waarbij zijn bloed- of aanverwanten tot en met de 4e graad een persoonlijk en rechtstreeks belang hebben. Dat verbod strekt niet verder dan de bloed- en aanverwanten tot de 2e graad als het gaat om de voordracht van kandidaten en om de individuele rechtspositie van personeelsleden. Wettelijke samenwoning wordt met aanverwantschap gelijkgesteld.
 • als advocaat of notaris tegen betaling werken voor het bestuur van de eredienst
 • als advocaat of notaris werken in geschillen ten behoeve van de tegenpartij van het bestuur van de eredienst
 • rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan een overeenkomst, opdracht voor aanneming van werken, leveringen of diensten, verkoop of aankoop voor het bestuur van de eredienst. Dat verbod is ook van toepassing op de handelsvennootschappen waarin het bestuurslid vennoot, zaakvoerder, beheerder of lasthebber is.

Als kandidaten voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden in het decreet en zich niet bevinden in één van de uitsluitingsgevallen, kunnen ze verkozen worden als lid van het bestuur van de eredienst. Een personeelslid van de gemeente of het OCMW of een lid van het college van burgemeester en schepenen kan dus lid zijn van een bestuur van de eredienst.

Overheidsopdrachten

Erkende erediensten zijn gebonden aan de wetgeving rond overheidsopdrachten. Die wetgeving is ook van toepassing bij de afsluiting van verzekeringscontracten. Lees meer over de plaatsing en uitvoering van overheidsopdrachten.

Het bestuur van de eredienst is in principe bevoegd voor de vaststelling van de procedure en de gunning van overheidsopdrachten, maar kan die bevoegdheid delegeren aan het centraal bestuur. De voorwaarden van een dergelijke delegatie worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst tussen het centraal bestuur en het betrokken bestuur van de eredienst. Ze kunnen gebruikmaken van onderstaand model om een overeenkomst op te stellen.