Gedaan met laden. U bevindt zich op: Samenvoeging Wijzigingen erkenningen

Samenvoeging

De Vlaamse Regering kan beslissen om 2 of meer erkende lokale geloofsgemeenschappen samen te voegen tot 1 erkende lokale geloofsgemeenschap met 1 bijhorend bestuur van de eredienst. Het representatief orgaan moet een procedure doorlopen om tot een samenvoeging te komen.​

  • Stap 1

   Beslissing tot samenvoeging van het representatief orgaan

   Het representatief orgaan neemt het initiatief tot samenvoeging. Het representatief orgaan brengt de betrokken besturen van de eredienst en in voorkomend geval het centraal (kerk) bestuur onmiddellijk via het Loket voor Lokale Besturen op de hoogte van deze beslissing.

   Vanaf deze kennisgeving tot aan de beslissing van de minister treedt een periode van lopende zaken in. Tijdens die periode stellen de betrokken bestuursorganen alleen maar handelingen die betrekking hebben op de lopende zaken. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren worden gesteld na een verplicht overleg tussen de betrokken besturen. Beslissingen die niet voldoen aan deze vereisten en de gevolgen ervan, zijn niet tegenstelbaar aan het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van de eredienst. Aangelegenheden die tot de lopende zaken behoren:

   • de dringende zaken, zelfs al zijn het zaken van algemeen politiek belang, waarvan de regeling niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld
   • de zaken van dagelijks bestuur waarvan het belang gering is
   • de zaken die meer zijn dan zaken van dagelijks bestuur maar ook geen algemeen politiek belang hebben, voor zover zij de normale voortzetting of beëindiging zijn van een regelmatig ingezette procedure, zij voor de kritieke periode beleidsmatig zijn beslecht en zij zonder overhaasting worden afgewerkt.
  • Stap 2

   Bezorging aanvraag tot samenvoeging aan Vlaamse Regering

   Het representatief orgaan bezorgt een aanvraag tot samenvoeging aan ABB via het Loket voor Lokale Besturen. Aanvragen die niet van dat orgaan uitgaan, komen niet in aanmerking voor behandeling.

   Het representatief orgaan vult het aanvraagformulier volledig in. Het gaat daarbij om een ontvankelijkheidsvoorwaarde. De procedure tot samenvoeging wordt niet opgestart, als één van de volgende gegevens of documenten in de aanvraag ontbreekt:

   • de gemotiveerde beslissing van het representatief orgaan met een duidelijke indicatie van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de aanduiding van het te behouden bestuur van de eredienst
   • een duidelijke beschrijving van de oorspronkelijke gebiedsomschrijving van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen en de nieuwe gebiedsomschrijving
   • de adviezen van de bestuursorganen van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen
   • de vermelding van de financierende overheid (overheden) en in voorkomend geval de verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden. Als die verdeelsleutel wijzigt na de samenvoeging, wordt ook een voorstel van de gewijzigde verdeelsleutel van de kosten tussen de financierende overheden opgegeven
   • een geactualiseerde inventaris van de goederen en de staat van het vermogen van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen, op basis van de laatste jaarrekening en eventueel aangevuld met mogelijke latere wijzigingen
   • als de samenvoeging gepaard gaat met een naamswijziging: de nieuwe naam van het te behouden bestuur van de eredienst
   • de voor- en achternaam, adres, rijksregisternummer, e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum en geslacht van de bedienaars van de eredienst en hun vervangers.
  • Stap 3

   Beoordeling van de ontvankelijkheid

   ABB beoordeelt de ontvankelijkheid van de aanvraag binnen 30 dagen na de ontvangst van de aanvraag. Als één van de besturen van de eredienst van de samen te voegen erkende lokale geloofsgemeenschappen in een sanctioneringsprocedure zit, kan de minister de samenvoegingsprocedure opschorten totdat de minister een beslissing over de sanctionering heeft genomen.

  • Stap 4

   Kennisgeving aan betrokken actoren

   ABB brengt volgende actoren binnen 30 dagen op de hoogte van de ontvangst van de aanvraag tot samenvoeging, als de aanvraag ontvankelijk is:

   • het representatief orgaan
   • de betrokken besturen van de eredienst
   • de financierende overheid (overheden)
   • de federale overheid Justitie
   • in voorkomend geval de adviserende gemeente
   • in voorkomend geval het centraal (kerk) bestuur.
  • Stap 5

   Adviesprocedure

   De financierende overheid (overheden) van het te behouden bestuur van de eredienst en in voorkomend geval de adviserende gemeente bezorgen ten laatste 4 maanden na de kennisgeving een advies over de samenvoeging aan ABB via het Loket voor Lokale Besturen.

   De federale overheid Justitie geeft een advies binnen 4 maanden vanaf de ontvangst van het verzoek.

  • Stap 6

   Beslissing omtrent de samenvoeging

   De minister beslist over de samenvoeging ten laatste 6 maanden nadat de adviestermijn voor de adviserende actoren is verstreken. Binnen dezelfde termijn brengt ABB de betrokken besturen van de eredienst, het representatief orgaan, de federale overheid Justitie, in voorkomend geval het centraal (kerk) bestuur, de financierende overheid (overheden) en in voorkomend geval de adviserende gemeente op de hoogte van de beslissing. De minister kan volgende beslissingen nemen:

  Gevolgen van een samenvoeging voor het bestuur van de eredienst

  De dag van betekening van het ministerieel besluit via het Loket voor Lokale Besturen treden volgende gevolgen in werking:

  • Enkel het te behouden bestuur van de eredienst blijft bestaan, alle andere worden opgeheven.
  • De bestuursleden van het te behouden bestuur blijven hun mandaat uitoefenen tot het representatief orgaan een nieuw bestuursorgaan aanstelt of tot de eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan (volgens de reguliere cyclus). Het representatief orgaan kan dus na de samenvoeging een nieuw voltallig bestuursorgaan aanstellen tot aan de eerste gedeeltelijke vernieuwing. In dat geval wijst het lot de leden aan die bij die eerste gedeeltelijke vernieuwing uittreden. De eerste gedeeltelijke vernieuwing van het bestuursorgaan valt samen met de reguliere cyclus die geldt voor de andere besturen van de eredienst, namelijk in 2023, 2026, 2029...
  • Alle roerende goederen worden overgedragen aan het te behouden bestuur van de eredienst. De goederen worden overgedragen in de staat waarin ze zich bevinden inclusief de lasten en de verplichtingen die eigen zijn aan de goederen.
  • De onroerende goederen worden overgedragen aan het te behouden bestuur van de eredienst inclusief de rechten, plichten en lasten.
  • Het te behouden bestuur van de eredienst neemt de rechten, plichten en lasten over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen, die voortvloeien uit overeenkomsten.
  • Elke uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, gegund door 1 van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen, wordt voortgezet door het te behouden bestuur van de eredienst.
  • Het te behouden bestuur van de eredienst is de rechtsopvolger van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen en neemt alle rechten, plichten en lasten over van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen.
  • De penningmeesters van de besturen van de eredienst van de samengevoegde erkende lokale geloofsgemeenschappen maken hun eindrekening De eindrekeningen van de penningmeesters worden ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuursorgaan van het te behouden bestuur van de eredienst.

  Gevolgen van een samenvoeging voor het centraal bestuur

  Tot de eerstvolgende verkiezing van het centraal bestuur beïnvloedt een samenvoeging de samenstelling van het centraal (kerk)bestuur niet. Als er in de gemeente of provincie in kwestie een centraal (kerk)bestuur is opgericht, blijft dat centraal (kerk)bestuur bestaan, tenzij die samenvoeging ertoe leidt dat er nog maar één erkende lokale geloofsgemeenschap van dezelfde eredienst overblijft. In dat laatste geval wordt het centraal (kerk)bestuur van die gemeente of provincie van rechtswege opgeheven vanaf de bekendmaking van het uittreksel van het besluit in het Belgisch Staatsblad. Dat is enkel van toepassing voor de rooms-katholieke eredienst. Voor de andere erediensten, geldt deze regeling wanneer er minder dan 4 besturen van de erediensten op het grondgebied (gemeente/provincie) overblijven.