Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen Beleidsprioriteit 1: De gemeente zorgt voor een divers en betaalbaar woonaanbod in functie van de woonnoden

Lokaal toewijzingsbeleid voor sociale woningen

Om een woonbeleid op maat te realiseren wordt in de Vlaamse Codex Wonen de gemeente als regisseur van het lokaal woonbeleid aangeduid. De gemeente krijgt op die manier de mogelijkheid om, desgewenst met ondersteuning door het Vlaams Gewest, het overleg tussen de verschillende woonorganisaties te coördineren en te organiseren met als doel een geïntegreerd en gedragen lokaal woonbeleid.

In het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 6 (dit is het oude Kaderbesluit Sociale Huur) wordt ruimte gelaten om bij het vastleggen van de toewijzingsregels lokale accenten te leggen, uitgedrukt in een eigen toewijzingsreglement. Een eigen toewijzingsbeleid kunt u ontwikkelen als u rekening wilt houden met de lokale binding van de kandidaat-huurders, met de woonbehoeftigheid van specifieke doelgroepen of als u wilt werken aan de verstoorde of bedreigde leefbaarheid in bepaalde wijken of complexen.

De opmaak van een eigen toewijzingsreglement moet tot stand komen in nauw overleg met alle relevante lokale (huisvestings- en welzijns-)actoren. De gemeente (of het intergemeentelijk samenwerkingsverband) speelt hierin de trekkersrol.

Op deze pagina bieden we relevante informatie aan om een toewijzingsreglement op te maken.

Documenten

Op 1 januari 2024 zullen belangrijke wijzigingen in het Besluit Vlaamse Codex Wonen Boek 6 in werking treden. Die wijzigingen hebben gevolgen voor de uitwerking van een toewijzingsbeleid op maat. Tot 1 november 2023 kunnen gemeenten een lokaal toewijzingsreglement opmaken volgens de bepalingen in de ministeriële omzendbrief W/2019/01. Toewijzingsreglementen die worden opgemaakt na deze datum moeten de nieuwe bepalingen volgen. Een leidraad is beschikbaar om u daarbij te ondersteunen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u per thema enkele veelgestelde vragen met hun antwoorden.

Oprichting en samenstelling toewijzingsraad

Hier vindt u een aantal vragen over de oprichting van de toewijzingsraad.

Opstellen toewijzingsreglement

Hier vindt u een aantal vragen over het opstellen van een toewijzingsreglement.

Verdeling tussen pijlers

Hier vindt u een aantal vragen over de verdeling en verhouding tussen de vier pijlers.

Opsplitsen werkingsgebied

Hier vindt u een aantal vragen over de mogelijke verdeling van het werkingsgebied.

Langdurige woonbinding

Hier vindt u een aantal vragen over de woonbinding van kandidaat-huurders.

Pijler 2: versnelde toewijzingen

Hier vindt u een aantal vragen over de versnelde toewijzingen.

Pijler 3: toewijzingen aan doelgroepen

Hier vindt u een aantal vragen over de toewijzingen aan specifieke doelgroepen.

Pijler 4: interne mutaties

Hier vindt u een aantal vragen over interne mutaties.

Begeleidingsovereenkomst

Hier vindt u een aantal vragen over de begeleidingsovereenkomst die u kan sluiten met een huurder.

Overgangsbepalingen

Hier vindt u een aantal vragen over de overgangsbepalingen.

Regelgeving

Waar vindt u de regelgeving betreffende de toewijzing van een sociale huurwoning?

Webinars

Wonen in Vlaanderen maakte een aantal webinars die u op deze pagina van onze website kan bekijken.

Centraal inschrijvingsregister (CIR)

Het decreet voert een centraal inschrijvingsregister (CIR) in voor kandidaat-huurders van een sociale woning. Wilt u hier als lokaal bestuur meer over weten? Dan kunt u aanmelden op deze afgeschermde informatiepagina over het CIR (gericht op woonmaatschappijen). Heeft u nog geen toegang? Vraag het recht ‘Webplatform Digitaal Vlaanderen Wonen’ aan bij de hoofdlokalebeheerder voor het Gebruikersbeheer Vlaanderen van uw lokaal bestuur.

Dak- en thuisloosheid

Graag schenken we even aandacht aan een belangrijke doelgroep, nl. dak- en thuislozen.

We reiken daarom enkele handvaten aan waarmee we met z’n allen deze personen die dringend nood hebben aan degelijke huisvesting een oplossing kunnen bieden

Dit is mogelijk binnen de bestaande systemen die we toepassen in de sociale huisvesting maar ook binnen het nieuwe toewijzingssysteem dat vanaf 1 januari 2024 van toepassing zal zijn. Daarnaast wil Wonen in Vlaanderen kennisdeling stimuleren én wordt gekeken naar nieuwe oplossingen.

Dak- en thuisloosheid