Gedaan met laden. U bevindt zich op: Een gemeenteweg aanleggen, verplaatsen, wijzigen of opheffen

Een gemeenteweg aanleggen, verplaatsen, wijzigen of opheffen

Op 1 september 2019 is het gemeentewegendecreet in werking getreden. Met dat decreet is er regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen. 

Overgangsmaatregel

 • Alle administratieve procedures voor de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van buurtwegen (volgens de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen) die lopen op 1 september 2019 worden voortgezet.
 • Als een geïntegreerde procedure met een omgevingsvergunning opgestart wordt, zijn de regels van het Gemeentewegendecreet van toepassing voor omgevingsvergunningaanvragen die worden aangevraagd vanaf 1 september 2019.

Gemeentewegen

Rooilijnplannen

De gemeenten leggen de ligging en de breedte van de gemeentewegen vast in gemeentelijke rooilijnplannen. De opheffing van een gemeenteweg gebeurt door een besluit tot opheffing van de rooilijn. De herinrichting van een bestaande gemeenteweg, zonder wijziging van de rooilijn, moet u niet voorleggen aan de gemeenteraad.

Die procedure kan ook geïntegreerd worden in:

De beslissing met betrekking tot gemeentewegen volgt dan de bovenstaande procedures.

Lees meer over de verhouding met de aspecten van ruimtelijke ordening(opent in nieuw venster).

Gemeentewegenregister

De gemeente moet een gemeentewegenregister opmaken en bijhouden. Dat register bevat:

 • alle bestaande en toekomstige administratieve en gerechtelijke beslissingen over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen
 • en de administratieve en gerechtelijke beslissingen over de huidige en toekomstige rooilijnen en rooilijnplannen.

De Vlaamse Regering heeft momenteel nog geen nadere regels voor de digitale geografische ontsluiting of vormvereisten voor het gemeentelijk wegenregister bepaald.

Openbaar onderzoek

Met het decreet moeten de opmaak van gemeentelijke rooilijnplannen en de opheffing van gemeentewegen voortaan onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Daarnaast moeten minstens de volgende instanties geïnformeerd worden:

 • eigenaars van onroerende goederen die gevat zijn door het plan of de omwonenden van het betrokken wegdeel
 • aanpalende gemeenten, als de weg paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding
 • beheerders van aansluitende openbare wegen
 • maatschappijen van openbaar vervoer
 • provincie (deputatie)
 • en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken.

Dien uw openbaar onderzoek en de nodige dossierstukken in via het Loket voor lokale besturen.(opent in nieuw venster)

Definitieve beslissing

Onmiddellijk na de definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of het grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg bezorgt u die samen met het besluit van de gemeenteraad met een beveiligde zending aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en aan de provinciale deputatie van uw gemeente.

Dien uw definitieve beslissing en de nodige dossierstukken in via het Loket voor lokale besturen.(opent in nieuw venster)

Advies vragen over een gemeentelijk beleidskader, rooilijnplan of grafisch plan

De gemeente kan in 3 gevallen advies vragen aan de provincie en het Departement Mobiliteit en Openbare Werken:

 • voor het ontwerp van een gemeentelijk beleidskader
 • voor het ontwerp van een gemeentelijk rooilijnplan, met de basisdoelstellingen en -principes uit het gemeentewegendecreet
 • voor het ontwerp van een grafisch plan tot opheffing van een gemeenteweg.

Bij een adviesvraag moet u steeds de juiste dossierstukken toevoegen.

Dien uw adviesvraag en de nodige dossierstukken in via het Loket voor Lokale Besturen.(opent in nieuw venster)

Als er geen advies wordt verleend binnen een termijn van 30 dagen, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. U ontvangt het advies via e-mail.

Hoe documenten opladen?

Beroep aantekenen

Binnen 30 dagen na de bekendmaking van de beslissing van de gemeenteraad kunt u beroep aantekenen tegen een gemeentelijk rooilijnplan en tegen de opheffing van een gemeenteweg.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de beslissing in beroep.

Het besluit kan alleen worden vernietigd door:

 • een strijdigheid met het gemeentewegendecreet
 • een strijdigheid met het eventuele gemeentelijk beleidskader en afwegingskader
 • of de niet-naleving van een substantiële vormvereiste.

Wie?

Enkel de volgende belanghebbenden kunnen beroep aantekenen:

 1. elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, of elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van of belanghebbende is bij de beslissing tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk rooilijnplan of de opheffing van de gemeenteweg.
  1. Als u als natuurlijke persoon of rechtspersoon beroep aantekent, moet u een dossiervergoeding van 100 euro betalen.
 2. het college van burgemeester en schepenen van de aanpalende gemeenten, op voorwaarde dat het nieuwe, gewijzigde, verplaatste of op te heffen wegdeel paalt aan de gemeentegrens en deel uitmaakt van een gemeentegrensoverschrijdende verbinding, en voor zover de gemeente in kwestie tijdig advies heeft verstrekt of ten onrechte niet om advies werd verzocht.
 3. de deputatie en de leidend ambtenaar van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde. Hij kan een beroep aantekenen op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verstrekt of ten onrechte niet om advies werden verzocht.
 • Stap 1

  Verzamel de juiste documenten

  1. Een beroepschrift

  In uw beroepschrift geeft u gemotiveerd aan waarom u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente. Uw beroepschrift mag in briefvorm zijn opgesteld, maar moet wel aan een aantal minimale eisen voldoen:

  • Uw naam en adres moeten vermeld staan, alsook uw rijksregisternummer (als natuurlijke persoon) of btw-nummer (als rechtspersoon).
  • Uw beroepschrift moet voorzien zijn van een datum en uw handtekening.
  • U moet omschrijven tegen welke beslissing u beroep instelt. Stuur daarom een kopie mee van de beslissing die de gemeente genomen heeft.
  • U moet aangeven waarom u het met deze beslissing niet eens bent.
  1. Een kopie van het beroepschrift
  2. Betalingsbewijs van de dossiervergoeding

  Als natuurlijke persoon of rechtspersoon, of als vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid moet u een dossiervergoeding van 100 euro betalen op het rekeningnummer BE28 3751 1109 7920 met als mededeling 'Beroep gemeentewegendecreet'.

 • Stap 2

  Dien uw beroep in

  Bezorg uw beroepschrift en de kopie via een beveiligde zending aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Een beveiligde zending wordt aangetekend verstuurd en afgegeven tegen een ontvangstbewijs.

  Binnen een termijn van 30 dagen na de beslissing van de gemeenteraad stuurt u de beveiligde zending naar:

  Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Stafdienst
  Beroepsprocedure gemeentewegen
  Koning Albert II-laan 20 bus 2
  1000 Brussel.

 • Stap 3

  Bezorg een kopie van uw beroepschrift aan het college van burgemeester en schepenen

  Het college van burgemeester en schepenen moet het volledige dossier of een afschrift ervan onmiddellijk na ontvangst bezorgen aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken via gemeentewegendecreet@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).

 • Stap 4

  Beslissing

  Uiterlijk 90 dagen na ontvangst van uw dossier ontvangt u een beslissing over het beroep van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zowel de indiener van het beroepschrift, de bevoegde overheid en de gemeente worden via e-mail op de hoogte gebracht van die beslissing.