Toelatingsvoorwaarden

Kinderen staan in de rij op de speelplaats.
© Joris Casaer

Meestal stapt een kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is: meer precies op 1 september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt.

Uw kind mag pas starten in het eerste leerjaar als het in het eraan voorafgaande schooljaar 290 halve dagen aanwezig geweest is in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan beslist de toelatingsklassenraad van de lagere school of het kind al dan niet nog een jaartje in het kleuteronderwijs blijft.

Misschien wilt u uw kind een jaar vroeger inschrijven in de lagere school, als het pas 5 is? Voor 5-jarigen ligt de beslissing altijd bij de toelatingsklassenraad van de lagere school, ook al was uw kind een voldoende aantal dagen aanwezig in de kleuterschool.

  • Er zijn wel een aantal voorwaarden en termijnen waaraan de school zich moet houden. Dit wil zeggen dat de school de beslissing omtrent de toelating tot het gewoon lager onderwijs meedeelt, uiterlijk de 10de schooldag van september voor leerlingen die ingeschreven zijn vóór 1 september. Voor leerlingen die vanaf 1 september ingeschreven worden, deelt de school de beslissing mee uiterlijk 10 schooldagen na de inschrijving.
  • In afwachting van de mededeling is de leerling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Wanneer deze termijnen overschreden worden, is de leerling ingeschreven. Wanneer de beslissing tot toelating negatief is, moet de beslissing schriftelijk meegedeeld en gemotiveerd worden.

Is uw kind al 6, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar? Het kan dan nog een jaar langer kleuteronderwijs volgen. Heeft uw kind specifieke problemen, dan is een jaartje speelleerklas een goede optie. Zo'n speelleerklas is een overgangsklas tussen de kleuterschool en de lagere school. Het maakt deel uit van het buitengewoon onderwijs.

Een lagere school kiezen

Er zijn verschillende redenen om voor een bepaalde school te kiezen. De keuze hangt vaak af van wat u belangrijk vindt.

  • Gaan er vriendjes uit de buurt?
  • Is de school dicht bij het werk?
  • Is er een bus tussen school en thuis?
  • Zijn de klassen groot of klein?
  • Is er opvang voor en na de school?
  • ...

Via de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming kunt u een lagere school in uw buurt ((opent in nieuw venster)) zoeken.

Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt. Het inspectieverslag van de scholen kunt u eenvoudig zelf raadplegen.

Uw kind inschrijven

U moet uw kind inschrijven in een school als het voor het eerst naar school gaat of als het van school verandert. Soms moet u het ook inschrijven als het van de kleuterschool naar de lagere school gaat. Informeer ernaar bij de school.

Veilig naar de lagere school

De jongste lagere-schoolkinderen kunnen nog niet alleen naar school stappen of fietsen. Ze moeten nog begeleid worden. Op die manier kunnen ze wel al ervaring in het verkeer opdoen.

Schoolloopbaan

Het lager onderwijs bestaat uit 6 leerjaren. De lagere school beslist zelf of uw kind naar een volgend leerjaar mag (bijvoorbeeld van het 2de naar het 3de). De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet 'zittenblijven'. Als u niet akkoord gaat met die beslissing, dan is een andere school misschien bereid om uw kind in een volgend leerjaar in te schrijven.

Op het einde van de lagere school beslist de klassenraad (met daarin leraren en CLB-medewerkers) of uw kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft uw zoon of dochter het eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs.

Heeft uw kind het 6de leerjaar van de lagere school afgerond, maar kreeg het geen getuigschrift? Dan kan het toch starten in het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs als de toelatingsklassenraad en het CLB van de secundaire school dat zien zitten. Het kan ook instappen in het eerste leerjaar B. Ook leerlingen die het 6de leerjaar niet gevolgd hebben, kunnen daar sowieso starten.

Gaat u er niet mee akkoord dat uw kind het getuigschrift basisonderwijs niet kreeg, dan kunt u terecht bij de beroepscommissie van de school.

Taaltraject in het lager onderwijs

Voor anderstalige nieuwkomers wordt er een aangepast taaltraject uitgewerkt.

Schoolkosten

Om de kosten voor ouders te beperken, wordt er in het lager onderwijs gewerkt met een dubbele maximumfactuur.

Leerlingenvervoer

In het gewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel voorziet de Vlaamse overheid niet in een globaal systeem voor leerlingenvervoer. Leerlingen kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Buiten de wettelijke regeling is het ook mogelijk dat een gewone lagere school zelf een schoolbus heeft.

In het buitengewoon onderwijs is het vervoer van leerlingen van en naar de school gratis.

Ziekte en afwezigheid

Uw kind mag niet zomaar afwezig zijn. Er zijn een aantal specifieke gevallen, waarin uw kind zonder ziektebriefje afwezig mag blijven (zoals een begrafenis of huwelijk van naaste familieleden). Verder mag u als ouder ook per schooljaar zelf een aantal keer een ziektebriefje schrijven. In de andere gevallen heeft uw kind wel een ziektebriefje van een dokter nodig.

Rechten en plichten

Om u als ouder zo optimaal mogelijk te adviseren over de rechten van uw kind op school, bestaat er een Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs

Publicaties