Gedaan met laden. U bevindt zich op: Naar de lagere school

Naar de lagere school

De lagere school volgt op de kleuterschool. Samen vormen ze het basisonderwijs. Als uw kind op het einde van het lager onderwijs de doelen van het leerplan beheerst, dan krijgt het zijn eerste diploma: het getuigschrift basisonderwijs. Met dat getuigschrift op zak, kan uw kind naar het 1ste leerjaar A van het voltijds secundair onderwijs. Kinderen die het getuigschrift niet hebben behaald, volgen het 1ste leerjaar B.

Toelatingsvoorwaarden gewoon onderwijs

Kinderen staan in de rij op de speelplaats.
© Joris Casaer

Meestal stapt een kind over van de kleuterklas naar de lagere school als het 6 jaar is: meer precies op 1 september van het jaar waarin het kind 6 jaar wordt.

Uw kind mag pas starten in het eerste leerjaar (gewoon lager onderwijs) als het in het eraan voorafgaande schooljaar 290 halve dagen aanwezig geweest is in een erkende Nederlandstalige kleuterschool. Is dat niet het geval, dan beslist de klassenraad van de kleuter- en/of lagere school of het kind al dan niet nog een jaartje in het kleuteronderwijs blijft.

Misschien wilt u uw kind een jaar vroeger inschrijven in de lagere school (gewoon onderwijs), als het pas 5 is? Voor 5-jarigen kan dit enkel met akkoord van de klassenraad van de kleuter- en/of lagere school.

  • Er zijn wel een aantal voorwaarden en termijnen waaraan de school zich moet houden.

Het advies door de school voor kleuteronderwijs wordt aan de ouders meegedeeld ten laatste op 30 juni van het lopende schooljaar. Indien er geen advies gegeven wordt door de klassenraad op uiterlijk 30 juni, wordt er uitgegaan van een gunstig advies voor de leerling.

De beslissing door de school voor lager onderwijs wordt aan de ouders meegedeeld uiterlijk de tiende schooldag van september bij inschrijving vóór 1 september van het lopende schooljaar, of, bij inschrijving vanaf 1 september, uiterlijk tien schooldagen na deze inschrijving.

Indien de leerling geen beroep kan doen op het behoud van inschrijving (gegarandeerde schoolloopbaan) is de leerling in afwachting van deze mededeling ingeschreven onder opschortende voorwaarde. Bij overschrijding van de genoemde termijn is de leerling ingeschreven of toegelaten.

De schriftelijke mededeling aan de ouders van een negatief advies of negatieve beslissing bevat tevens de motivatie.

In bepaalde gevallen kan ook een taalintegratietraject opgelegd worden.

  • Is uw kind al 6 en is het toegelaten tot het lager onderwijs, maar nog niet klaar voor het eerste leerjaar?

Ouders kunnen zelf de beslissing nemen om het kind nog een jaar langer kleuteronderwijs te laten volgen. Zowel de klassenraad als het bevoegde CLB geven de ouders hierover voorafgaandelijk advies, zodat de ouders met kennis van zaken een beslissing kunnen nemen.

Een lagere school kiezen

Er zijn verschillende redenen om voor een bepaalde school te kiezen. De keuze hangt vaak af van wat u belangrijk vindt.

  • Gaan er vriendjes uit de buurt?
  • Is de school dicht bij het werk?
  • Is er een bus tussen school en thuis?
  • Zijn de klassen groot of klein?
  • Is er opvang voor en na de school?
  • ...

Via de website van het Ministerie van Onderwijs en Vorming kunt u een lagere school in uw buurt(opent in nieuw venster) zoeken.

Elke school in Vlaanderen krijgt bezoek van inspecteurs. Die kijken of de school goed werkt. Het inspectieverslag van de scholen kunt u eenvoudig zelf raadplegen.

Uw kind inschrijven

U moet uw kind inschrijven in een school als het voor het eerst naar school gaat of als het van school verandert. Soms moet u het ook inschrijven als het van de kleuterschool naar de lagere school gaat. Informeer ernaar bij de school.

Veilig naar de lagere school

De jongste lagere-schoolkinderen kunnen nog niet alleen naar school stappen of fietsen. Ze moeten nog begeleid worden. Op die manier kunnen ze wel al ervaring in het verkeer opdoen.

Schoolloopbaan

Het lager onderwijs bestaat uit 6 leerjaren. De lagere school beslist zelf of uw kind naar een volgend leerjaar mag (bijvoorbeeld van het 2de naar het 3de). De school zegt dus in welk leerjaar een kind thuishoort en dus ook of het een jaar moet ‘zittenblijven’. Als u niet akkoord gaat met die beslissing, dan is een andere school misschien bereid om uw kind in een volgend leerjaar in te schrijven.

Op het einde van de lagere school beslist de klassenraad (met daarin leraren en CLB-medewerkers) of uw kind de doelen uit het leerplan voldoende beheerst. Als dat zo is, heeft uw zoon of dochter het eerste getuigschrift op zak: dat van het basisonderwijs.

Heeft uw kind het 6de leerjaar van de lagere school afgerond en kreeg het een getuigschrift? Dan moet uw kind in principe naar het eerste leerjaar A van het secundair onderwijs. Ook het eerste leerjaar B is voor leerlingen met een getuigschrift basisonderwijs mogelijk, maar dan moeten zowel de toelatingsklassenraad als de ouders akkoord zijn, en moet het CLB verbonden aan de basisschool hierover advies gegeven hebben.

Leerlingen die in het 6de leerjaar geen getuigschrift hebben behaald en leerlingen die het 6de leerjaar niet gevolgd hebben maar minstens 12 jaar zijn, kunnen sowieso starten in het eerste leerjaar B.

Gaat u er niet mee akkoord dat uw kind het getuigschrift basisonderwijs niet kreeg, dan kunt u terecht bij de beroepscommissie van de school.

Taaltraject in het lager onderwijs

Voor anderstalige nieuwkomers wordt er een aangepast taaltraject uitgewerkt.

Schoolkosten

Om de kosten voor ouders te beperken, wordt er in het lager onderwijs gewerkt met een dubbele maximumfactuur.

Leerlingenvervoer

In het gewoon onderwijs in Vlaanderen en Brussel voorziet de Vlaamse overheid niet in een globaal systeem voor leerlingenvervoer. Leerlingen kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer (trein, tram, bus, metro). Buiten de wettelijke regeling is het ook mogelijk dat een gewone lagere school zelf een schoolbus heeft.

In het buitengewoon onderwijs is het vervoer van leerlingen van en naar de school gratis.

Ziekte en afwezigheid

Uw kind mag niet zomaar afwezig zijn. Er zijn een aantal specifieke gevallen, waarin uw kind zonder ziektebriefje afwezig mag blijven (zoals een begrafenis of huwelijk van naaste familieleden). Verder mag u als ouder ook per schooljaar zelf een aantal keer een ziektebriefje schrijven. In de andere gevallen heeft uw kind wel een ziektebriefje van een dokter nodig.

Rechten en plichten

Om u als ouder zo optimaal mogelijk te adviseren over de rechten van uw kind op school, bestaat er een Informatiepunt voor Ouders en Leerlingen in het Basisonderwijs.